a closer look 1 unit 11 lớp 9Với lời nói giải bài bác tập luyện Unit 11 lớp 9: A closer look một trong các Unit 11: Changing roles in society Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11.

Unit 11 lớp 9: A closer look 1

Unit 11 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: a closer look 1 unit 11 lớp 9

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Complete the table with appropriate words. (Hoàn trở nên bảng với kể từ quí hợp)

Quảng cáo

Unit 11 lớp 9: >A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

VerbNounNoun (person)
1.attendattendanceattendant
2.facilitatefacilityfacilitator
3.provideprovisionprovider
4.developdevelopmentdeveloper
5.interviewinterviewinterviewer
6.evaluateevaluationevaluator
7.participateparticipationparticipant
8.applyapplicationapplicant

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Động kể từ - danh kể từ - danh kể từ chỉ người

1. tham lam dự  - sự tham gia - người tham lam dự

2. tạo nên tiện nghi - sự tiện nghi - người hỗ trợ

3. hỗ trợ - sự hỗ trợ - mái ấm cung cấp

4. cải cách và phát triển - sự cải cách và phát triển - người phân phát triển

5. phỏng vấn - cuộc phỏng vấn - người phỏng vấn / phỏng vấn viên

6. Đánh Giá - sự Đánh Giá - người tiến công giá

7. nhập cuộc - sự nhập cuộc - người tham lam gia

8. ứng tuyển chọn - sự ứng tuyển chọn - người ứng tuyển

2. Use the words in the table in 1 vĩ đại complete the sentences. (Sử dụng những kể từ trên bảng 1 nhằm triển khai xong câu.)

1. A lot of people have come tonight vĩ đại _________ the diễn đàn.

2. The application of technology in the school will _________ self-learning.

Quảng cáo

3. Even in distant areas, the teacher will no longer be the only _________ of knowledge.

4. Who has _________ the idea into this remarkable event?

5. In the programme, he _________ ordinary people about their future plans.

6. The discussion included a critical _________ of the new course.

7. We require your full _________ in this discussion.

8. She decided vĩ đại _________ for a job as an engineer.

Đáp án:

1. attend2. facilitate3. provider4. developed
5. interviews6. evaluation7. participation8. apply

Giải thích:

1. attend (v) đem mặt

2. facilitate (v) tạo nên điều kiện     

3. provider (n) mái ấm cung cấp

Quảng cáo

4. developed (Ved) phân phát triển

5. interview (v) phỏng vấn

6. evaluation (n) tiến công giá

7. participation (n) sự tham lam gia

8. apply (v) vận dụng, ứng tuyển

Hướng dẫn dịch:

1. Tối ni nhiều người đã đi đến nhằm nhập cuộc forums.

2. Ứng dụng technology nhập ngôi trường học tập tạo nên ĐK tiện nghi cho tới việc tự động học tập.

3. Thậm chí ở những vùng xa xôi xôi, nhà giáo không thể đơn thuần người truyền đạt kỹ năng và kiến thức.

4. Ai tiếp tục cải cách và phát triển ý tưởng phát minh trở nên sự khiếu nại hoành tá tràng này?

5. Trong lịch trình anh ấy phỏng vấn những người dân thông thường về plan sau này.

6. Cuộc thảo luận bao hàm những Đánh Giá phê bình về khóa đào tạo mới nhất.

7. Chúng tôi đòi hỏi sự nhập cuộc vừa đủ của người sử dụng nhập buổi thảo luận.

8. Cô ấy tiếp tục ra quyết định nộp làm hồ sơ nhập việc làm kỹ sư.

3. Choose the correct answer A, B or C which is closest in meaning vĩ đại the underlined word/ phrase in the sentences. (Chọn đáp án đích thị A, B, hoặc C ngay sát nghĩa nhất với từ/ cụm kể từ gạch men chân nhập câu.)

1. In the future, fathers may be externally employed or stay at home page and look after their children.

A. bởi extra work                        B. go out vĩ đại work             C. work full-time

2. There will still be actual classrooms where teachers and students can interact face vĩ đại face.

A. virtual                                    B. online                          C. traditional

3. The most facinating change happening vĩ đại women is their increasing involvement education and employment.

A. participation                          B. roles                             C. power

4. Viet Nam used vĩ đại be male-dominated, with men being the voice of the family and society.

A. men doing housework

B. men playing the leading role

C. men earning money

5. Women get a job vĩ đại tư vấn their families as well  as vĩ đại be financially independent.

A. economically                         B. physically                    C. totally

Đáp án:

1.B2.C3.A4.B5.A

Giải thích:

1. be externally employed = go out vĩ đại work (v) ra phía bên ngoài thực hiện việc

2. actual = traditional (adj) truyền thống

3. involvement = participation (n) sự tham lam gia

4. male-dominated = men playing the leading role (adj) con trai vào vai trò mái ấm đạo

5. financially = economically (adv) về kinh tế tài chính, tài chính

Xem thêm: phim hanh dong 2017 thuyet minh

Hướng dẫn dịch:

1. Trong sau này, những ông tía hoàn toàn có thể ra phía bên ngoài thao tác hoặc trong nhà đỡ đần những con

2. Sẽ vẫn còn đấy những lớp học tập truyền thống cuội nguồn điểm những nhà giáo và học viên hoàn toàn có thể tương tác thẳng.

3. Sự thay cho thay đổi thú vị nhất xẩy ra với phụ nữa là tăng thêm sự nhập cuộc nhập dạy dỗ và tuyển chọn dụng.

4. VN từng đem chính sách trọng phái nam khinh thường phái nữ, con trai phổ biến trình bày nhập mái ấm gia đình và xã hội.

5. Phụ phái nữ đem việc thực hiện nhằm hõ trợ mái ấm gia đình tương tự song lập về tài chủ yếu.

4. Complete the sentences with phrases formed with "sense of". (Hoàn trở nên câu với những cụm kể từ được tạo hình kể từ "sense of")

1. He has a very good ______. He never gets lost.

2. She has such a good ______. She makes everyone laugh at work.

3. I don't have much ______. I always seem vĩ đại be late for appointments.

4. He has a strong ______. You can always rely on him.

5. She has no ____ at all. She never chooses the right colour or the right clothes for herself.

Đáp án:

1. sense of direction.

2. sense of humour.

3. sense of time.

4. sense of responsibility.

5. sense of style.

Giải thích:

1. sense of direction: kỹ năng toan hướng

2. sense of humour: năng khiếu hài hước

3. sense of time: ý thức về thời gian

4. sense of responsibility: niềm tin trách móc nhiệm

5. sense of style: phong thái ăn mặc

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy xác lập phương phía rất tuyệt. Anh ấy ko lúc nào lạc đàng.

2. Cô ấy cực kỳ vui nhộn. Cô ấy thực hiện người xem mỉm cười khi thao tác.

3. Tôi ko xuất sắc xác lập giờ. Tôi luôn luôn cút muộn những cuộc hứa.

4. Anh ấy vô cùng đem trách móc nhiệm. Quý khách hàng hoàn toàn có thể luôn luôn tin tưởng tưởng anh ấy.

5. Cô ấy không tồn tại phong thái ăn diện một chút nào. Cô ấy ko lúc nào lựa chọn màu sắc hoặc ăn mặc quần áo phù phù hợp với cô ấy.

5. Listen carefully and tick (V) the correct box. Then listen again and repeat. (Nghe cảnh giác và khắc ghi (V) nhập dù đích thị. Sau bại nghe lại và tái diễn.)

Bài nghe:

1. No one can deny it?

2. All of us can see your point.

3. We will help him with the money.

4. You will be cooking.

5. Well, you may be right.

Đáp án:

1. Lên2. Xuống3. Xuống4. Lên4. Lên

Hướng dẫn dịch:

1. Không ai hoàn toàn có thể lắc đầu nó?

2. Tất cả công ty chúng tôi hoàn toàn có thể thấy ý kiến của người sử dụng.

3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh tớ với chi phí.

4. Quý khách hàng tiếp tục nấu bếp.

5. Chà, bạn cũng có thể đích thị.

6. Mark Mike's sentences with falling (agreeing) or rising (disagreeing) arrows. Then listen and kiểm tra. (Đánh lốt những câu với mũi thương hiệu trở xuống ( đồng ý) hoặc mũi thương hiệu tăng trưởng ( ko đồng ý). Sau bại nghe và đánh giá.)

Bài nghe:

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen vĩ đại the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bài 12 ôn dịch thuốc lá

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp