all smartphones storage hardware is big can store downloaded audio books

Câu hỏi:

20/09/2020 25,406

Bạn đang xem: all smartphones storage hardware is big can store downloaded audio books

C. whose

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

“Storage hardware” thuộc về của “all smart phones”

=> lựa chọn “whose”

=> All smartphones whose storage hardware is big can store downloaded audio books.  (TH)

Tạm dịch: Tất cả những điện thoại cảm ứng thông minh lanh lợi sở hữu Hartware tàng trữ rộng lớn đều hoàn toàn có thể tàng trữ sách tiếng động đang được vận tải xuống.

Đáp án nên chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Although his legs were broken, he managed to tát get out of the xế hộp before it exploded.

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

In the age of technology, you can ______ advantage of new applications which are very useful for learning English.

A. make

B. take

C. get

D. have

Câu 3:

Choose the best answer.

I am very interested in the book you lent bầm last week.

Xem thêm: phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Letting students use their own digital devices in class can improve the ______ experience in many ways.

A. education

B. educational

C. educationally

D. educator

Câu 5:

Choose the best answer Notebooks, tablets and cellphones are all technology  _____  students are accustomed to tát and can use as learning sida.

A. it

B. this

C. that

D. one

Câu 6:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

 I’m looking for some new ______ to tát put on my điện thoại thông minh to tát improve my English pronuniciation.

A. assignments

B. applications

C. calculations

Xem thêm: tây du ký 2022

D. devices