anh 8 unit 4 skills 2


1. Match the phrases with the correct pictures. 2. Listen and tick (✓) the activities that minority children bởi lớn help their families. 3. Listen again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Note five things you bởi lớn help your family. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you bởi lớn help your family. Use the ideas in 4.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 8 unit 4 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Match the phrases with the correct pictures.

(Ghép những cụm kể từ với những hình hình họa đúng mực.)

Lời giải chi tiết:

1 – c. catching fish: bắt cá

2 – a. weaving clothing: dệt vải

3 – b. growing crops: trồng nông sản

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and tick () the activities that minority children bởi lớn help their families. 

(Nghe và ghi lại () những hoạt động và sinh hoạt tuy nhiên trẻ nhỏ dân tộc bản địa thiểu số thực hiện sẽ giúp nâng mái ấm gia đình.)

1. look after the house (trông nhà)

2. weave clothing (dệt vải)

3. prepare food (chuẩn bị thiết bị ăn)

4. build houses (xây nhà)

5. grow crops (trồng nông sản)

6. raise livestock (chăn nuôi gia súc)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Ethnic minority children might live the life different from that of most Kinh children. They spend some of their time helping their parents inside and outside the house. They learn lớn work from an early age, usually at six. Girls help look after the house, care for smaller children, weave clothing, and prepare food. Boys learn lớn bởi what their fathers bởi. They grow crops, raise the family's livestock, and catch fish.

In the evening, the family often gathers round the open fire. Children listen lớn stories or legends of heroes from their grandparents. They also listen lớn adults talk about their work. This is how the elders pass on traditions and knowledge lớn their children.

Nowadays, more and more minority children are going lớn school. There, they meet children from other ethnic groups. They play new games and learn new things.

Tạm dịch: 

Trẻ em dân tộc bản địa thiểu số rất có thể sinh sống cuộc sống thường ngày không giống với đa số trẻ nhỏ người Kinh. Họ dành riêng thời hạn của mình sẽ giúp nâng phụ thân u nhập và ngoài ngôi nhà. Họ học tập cơ hội thao tác làm việc kể từ lúc còn nhỏ, thông thường là khi sáu tuổi hạc. Các nhỏ bé gái gom coi ngôi nhà, đỡ đần trẻ em, mạng ăn mặc quần áo và sẵn sàng thực phẩm. Con trai học tập thủ tục những việc tuy nhiên phụ thân những em ấy thực hiện. Họ trồng trọt, chăn nuôi gia súc và đánh bắt cá cá.

Buổi tối, mái ấm gia đình thông thường kết chặt bên nhau mặt mày nhà bếp lửa hồng. Trẻ em lắng tai những mẩu chuyện hoặc truyền thuyết về những nhân vật kể từ các cụ của tớ. Các em cũng lắng tai người rộng lớn nói đến việc làm của mình. Đây là cơ hội những người dân rộng lớn tuổi hạc giữ lại truyền thống lịch sử và kỹ năng cho tới con cái con cháu của mình.

Ngày ni, càng ngày càng có không ít trẻ nhỏ dân tộc bản địa thiểu số được cho tới ngôi trường. Tại tê liệt, những em được gặp gỡ những đứa con trẻ kể từ những dân tộc bản địa không giống. Họ đùa những trò đùa mới nhất và giao lưu và học hỏi những điều mới nhất kể từ nhau.

Lời giải chi tiết:

1. look after the house (trông nhà)

 v

2. weave clothing (dệt vải)

 v

3. prepare food (chuẩn bị thiết bị ăn)

 v

4. build houses (xây nhà)

5. grow crops (trồng nông sản)

 v

6. raise livestock (chăn nuôi gia súc)

 v

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and circle the correct answer A, B, or C. 

(Nghe lại và khoanh tròn trĩnh câu vấn đáp đích A, B hoặc C.)

1. Minority children usually learn lớn work at _____.

(Trẻ em dân tộc bản địa thiểu số thông thường chính thức học tập thao tác làm việc kể từ Khi _____.)

A. twelve (12 tuổi)                   

B. ten (10 tuổi)                               

C. six (6 tuổi)    

2. Girls _____.

(Các nhỏ bé gái _____. )

A. weave clothing (dệt vải)

B. bởi the gardening (làm vườn)    

C. catch fish (bắt cá)

3. Boys _____.

(Các nhỏ bé trai _____.)

A. prepare food (chuẩn bị thức ăn)                       

B. raise livestock (chăn nuôi gia súc)        

C. bởi housework (làm việc nhà)

4. Children learn traditions through _____.

(Trẻ em học tập về truyền thống lịch sử trải qua _____.)

A. work (công việc)                     

B. music (âm nhạc)                     

Xem thêm: waiting for you hợp âm

C. stories (câu chuyện)

5. The number of minority children going lớn school is _____.

(Số lượng trẻ nhỏ dân tộc bản địa thiểu số đến lớp _____.)

A. going up (tăng)                 

B. going down (giảm)           

C. staying the same (giữ nguyên)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Ethnic minority children might live the life different from that of most Kinh children. They spend some of their time helping their parents inside and outside the house. They learn lớn work from an early age, usually at six. Girls help look after the house, care for smaller children, weave clothing, and prepare food. Boys learn lớn bởi what their fathers bởi. They grow crops, raise the family's livestock, and catch fish.

In the evening, the family often gathers round the open fire. Children listen lớn stories or legends of heroes from their grandparents. They also listen lớn adults talk about their work. This is how the elders pass on traditions and knowledge lớn their children.

Nowadays, more and more minority children are going lớn school. There, they meet children from other ethnic groups. They play new games and learn new things.

Tạm dịch: 

Trẻ em dân tộc bản địa thiểu số rất có thể sinh sống cuộc sống thường ngày không giống với đa số trẻ nhỏ người Kinh. Họ dành riêng thời hạn của mình sẽ giúp nâng phụ thân u nhập và ngoài ngôi nhà. Họ học tập cơ hội thao tác làm việc kể từ lúc còn nhỏ, thông thường là khi sáu tuổi hạc. Các nhỏ bé gái gom coi ngôi nhà, đỡ đần trẻ em, mạng ăn mặc quần áo và sẵn sàng thực phẩm. Các nhỏ bé trai học tập thủ tục những việc tuy nhiên phụ thân những em ấy thực hiện. Họ trồng trọt, nuôi gia súc và đánh bắt cá cá.

Buổi tối, mái ấm gia đình thông thường kết chặt bên nhau mặt mày nhà bếp lửa hồng. Trẻ em lắng tai những mẩu chuyện hoặc truyền thuyết về những nhân vật kể từ các cụ của tớ. Các em cũng lắng tai người rộng lớn nói đến việc làm của mình. Đây là cơ hội những người dân rộng lớn tuổi hạc giữ lại truyền thống lịch sử và kỹ năng cho tới con cái con cháu của mình.

Ngày ni, càng ngày càng có không ít trẻ nhỏ dân tộc bản địa thiểu số được cho tới ngôi trường. Tại tê liệt, những em được gặp gỡ những đứa con trẻ kể từ những dân tộc bản địa không giống. Họ đùa những trò đùa mới nhất và giao lưu và học hỏi những điều mới nhất kể từ nhau.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. B

4. C

5. A

1. C 

Thông tin: They learn lớn work from an early age, usually at six.

(Họ học tập cơ hội thao tác làm việc kể từ lúc còn nhỏ, thông thường là khi sáu tuổi hạc.)

2. A

Thông tin: Girls help look after the house, care for smaller children, weave clothing...

(Các nhỏ bé gái gom coi ngôi nhà, đỡ đần trẻ em, mạng ăn mặc quần áo...)

3. B 

Thông tin: Boys learn lớn bởi what their fathers bởi. They grow crops, raise the family's livestock...

(Các nhỏ bé trai học tập thủ tục những việc tuy nhiên phụ thân những em ấy thực hiện. Họ trồng trọt, nuôi gia súc...)

4. C

Thông tin: Children listen lớn stories or legends of heroes from their grandparents. They also listen lớn adults talk about their work. This is how the elders pass on traditions and knowledge lớn their children.

(Trẻ em lắng tai những mẩu chuyện hoặc truyền thuyết về những nhân vật kể từ các cụ của tớ. Các em cũng lắng tai người rộng lớn nói đến việc làm của mình. Đây là cơ hội những người dân rộng lớn tuổi hạc giữ lại truyền thống lịch sử và kỹ năng cho tới con cái con cháu của mình.)

5. A

Thông tin: Nowadays, more and more minority children are going lớn school.

(Ngày ni, càng ngày càng có không ít trẻ nhỏ dân tộc bản địa thiểu số được cho tới ngôi trường.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Note five things you bởi lớn help your family.

(Viết rời khỏi năm điều chúng ta thực hiện sẽ giúp nâng mái ấm gia đình của khách hàng.)

Lời giải chi tiết:

- taking out the garbage (vứt rác)

- tidying my bedroom (dọn phòng nghỉ của tôi)

- doing the washing up (rửa bát)

- put away books and toys (cất sách và thiết bị chơi)

- helping mother with cooking (giúp u nấu nướng ăn)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you bởi lớn help your family. Use the ideas in 4.

(Viết đoạn văn (80 - 100 từ) kể về những việc em thực hiện sẽ giúp nâng mái ấm gia đình. Sử dụng những ý tưởng phát minh nhập bài bác 4.)

Lời giải chi tiết:

Though I don’t have much time at home page, I try my best lớn bởi something lớn help my family. I take out the garbage, dust the room, make my bed and pick up books and toys that are lying on the floor. I also help my mother with cooking dinner and my family likes my food sánh much. Sometimes I ask my family members if they need help. If I have more time stay at home page, I would love lớn help my family with more housework.

Tạm dịch:

Dù bản thân không tồn tại nhiều thời hạn ở trong nhà, bản thân nỗ lực làm những gì tê liệt sẽ giúp nâng mái ấm gia đình. Mình nhặt rắc, thu dọn chống, dọn chóng và nhặt sách và thiết bị đùa phía trên sàn ngôi nhà. Mình cũng gom u nấu nướng món ăn tối và ngôi nhà bản thân đặc biệt quí khoản bản thân nấu nướng. Thông thường bản thân căn vặn quý khách coi sở hữu cần thiết gom gì ko. Nếu bản thân có không ít thời hạn ở trong nhà rộng lớn, bản thân sẽ hỗ trợ mái ấm gia đình việc ngôi nhà nhiều hơn thế.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Looking back

  1. Match the words and phrases with the pictures. 2. Complete the sentences with the word and phrases from the box. 3. Write questions from the clues. 4. There is one incorrect underlined word in each sentence. Circle and correct it.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Project

  1. Choose an ethnic group in Viet Nam you are most interested in. 2. Do a little research about it, focusing on its: 3. Make a poster (including pictures and information) lớn introduce the group. 4. Present your poster lớn the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1

  1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures. 2. Read the passage and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word. 4. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class. 5. Work in pairs. Ask and answer about the type of home page each of you lives in. Take notes of your partner’s answers and report what you find lớn the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make a similar conversation lớn ask and give opinions about these topics. 3. QUIZ. How much bởi you know about ethnic groups in Viet Nam? 4. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns lớn ask and answer about the information. 5. Work in groups. Share with your group the information about the Jrai people you find interesting.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Change the sentences into Yes / No questions. 2. Choose the correct question word for each question below. 3. Write C (countable) or U (uncountable) for the underlined words. 4. Fill in each blank with a, much, many, a little, or a few. 5. GAME. Word games Work in groups. Think of six nouns related lớn each of the topics below, in which three nouns are countable and three nouns are uncountable. The group that comes up with the correct six words first wins.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: câu nói hài hước về cuộc sống

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.