anh 8 unit 5 skills 2Lời giải bài xích tập dượt Unit 5 lớp 8 Skills 2 trang 57 nhập Unit 5: Our customs and traditions Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 5.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 5 skills 2

1 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. (Làm việc theo đuổi cặp. Hãy để ý những tấm hình và vấn đáp những thắc mắc sau)

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. What can you see in the photos?

2. In which part of Vietnam might the festival occur?

Gợi ý:

1. In picture a, I see it's a Flower garlands and coloured lanterns festival. In picture b, I see it's a boat racing festival.

2. In Central region of Vietnam might the festival occur.

Hướng dẫn dịch:

1. Quý khách hàng rất có thể nhận ra gì trong số bức ảnh?

Ở hình a, tôi thấy này đó là Lễ hội hoa đăng và đèn lồng màu sắc. Tại hình b, tôi thấy này đó là liên hoan tiệc tùng đua thuyền.

Quảng cáo

2. Lễ hội rất có thể ra mắt ở vùng này của Việt Nam?

Ở miền Trung nước Việt Nam rất có thể ra mắt liên hoan tiệc tùng.

2 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen đồ sộ part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than vãn TWO words. (Nghe một trong những phần lịch trình “Duyên dáng vẻ Việt Nam”. Điền vào cụ thể từng khu vực trống trải không thật HAI từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. over

2. young rice

3. fashion shows

4. Race

Nội dung bài xích nghe:

Quảng cáo

Let’s go đồ sộ the Mekong Delta enjoying the Ooc-om-bok Festival of the Khmer people. It is also called the moon worshiping festival. Traditionally, the Khmer use the festival  đồ sộ thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the over of the year of the Khmer calendar. Ooc-om-bok occurs in mid October, according đồ sộ the lunar calendar. When the Moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits đồ sộ the moon God. Then they take some young rice đồ sộ feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows, and see flying lantern contests. The next day, villagers organize the race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice đồ sộ tourists at the Ooc-om-bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don't litter the temple grounds. And now, let's …

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Hãy về Đồng vì thế sông Cửu Long hương thụ Lễ hội Ooc-om-bok của những người Khmer. Nó còn được gọi là liên hoan tiệc tùng cúng trăng. Theo truyền thống lịch sử, người Khmer người sử dụng liên hoan tiệc tùng nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng tiếp tục ban mang lại chúng ta một vụ mùa bội thu. Nó cũng khắc ghi sự kết thúc giục của năm theo đuổi lịch Khmer. Ooc-om-bok ra mắt nhập thời điểm giữa tháng 10 âm lịch. Khi Mặt Trăng ở địa điểm tối đa, những thầy tu và những cố lão dưng lúa non và hoa quả trái cây lên Thần Mặt Trăng. Sau ê, chúng ta lấy một không nhiều lúa non khiến cho trẻ nhỏ ăn và chất vấn bọn chúng về ước mong muốn của bọn chúng. Mọi người ca hát và nhảy múa bên dưới ánh trăng. Du khách hàng rất có thể nhập cuộc những trò nghịch ngợm, coi trình biểu diễn năng động truyền thống lịch sử và coi những cuộc thi đua thả đèn trời. Ngày ngày tiếp theo, dân buôn bản tổ chức triển khai cuộc đua. Đây là cuộc đua thuyền thú vị thật nhiều khách hàng du ngoạn. Dưới đó là một vài tiếng khuyên răn mang lại khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ooc-om-bok. Họ ko được khoác quần đùi ngố hoặc áo ngắn tay Khi tham gia những sự kiện tôn giáo. Và ko xả rác rến nhập khuôn viên miếu. Và giờ đây, hãy…

3 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False) (Nghe lại và khắc ghi (v) T (True) hoặc F (Sai))

Bài nghe:

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

3. There are lantern contests at the festival.

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

Hướng dẫn dịch:

1. Ok Om Bok là Lễ Cúng Trăng.

2. Vào tối hội, những người dân rộng lớn tuổi hạc nói đến những điều ước của mình.

3. Có những cuộc thi đua đèn lồng bên trên liên hoan tiệc tùng.

4. Du khách hàng nên khoác âu phục nhã nhặn Khi dự lễ cúng.

Đáp án:

4 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column (Làm việc group. Đọc những tiếng khuyên răn tại đây giành cho khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Đặt chúng nó vào đích cột)

a. dress up for the Moon God offering ceremony

b. keep quiet when the monks and the elders are talking

c. climb on the animal statues in the temple ground

d. show respect đồ sộ the monks and the elders

e. refuse young rice when the elders offer it đồ sộ you

f. litter the temple ground

Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 (trang 57) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

Dos

Don’ts

- Dress up for the Moon God offering ceremony.

Xem thêm: truyện thập niên full

- Keep quiet when the monks and the elders are talking.

- Show respect đồ sộ the monks and the elders.

- Climb on the animal statues in the temple ground.

- Refuse young rice when the elders offer it đồ sộ you.

- Litter the temple ground.

Hướng dẫn dịch:

Nên làm

Không nên làm

- Hóa trang mang lại lễ cúng Thần Mặt Trăng.

- Giữ im re Khi những mái ấm sư và những trưởng lão đang được thì thầm.

- Thể hiện tại sự tôn trọng với những mái ấm sư và người rộng lớn tuổi hạc.

- Trèo lên tượng thú nhập khuôn viên miếu.

- Từ chối cơm trắng non Khi người rộng lớn chào.

- Xả rác rến xuống khu đất miếu.

5 (trang 57 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tom sent you an gmail. Read part of his gmail below. (Tom tiếp tục gửi cho mình một gmail. Đọc một trong những phần gmail của anh ấy ấy bên dưới.)

“... Guess what! My dad is taking bủ with him đồ sộ Soc Trang Province. We will be there during the Ok Om Bok Festival. What are some dos and don'ts at this festival? ...”

Hướng dẫn dịch:

“... Đoán xem! Thầy tôi đang được trả tôi cút nằm trong ông ấy cho tới tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi tiếp tục ở ê nhập Lễ hội Ok Om Bok. Một số việc nên và tránh việc bên trên liên hoan tiệc tùng này là gì? …”

Write an gmail (80 - 100 words) đồ sộ advise Tom about participating in the Ok Om Bok Festival (Viết gmail (80 - 100 từ) tư vấn mang lại Tom về sự việc nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok)

Gợi ý:

Dear Tom,

I'm happy đồ sộ hear that you are going đồ sộ join the Ok Om Bok Festival in Soc Trang Province. Here, I have some advice for you đồ sộ dos and don'ts at that festival. First, I think you should wear trainers or shoes and comfortable clothes because maybe you must be walk a lot. And then, remember đồ sộ bring some bottle of water, it will be hot in Soc Trang ví you will get thirsty. Also, I should remind you that you must not đồ sộ litter on the ground or lập cập away from your father.

I hope you will have a great time with your dad and enjoy the festival.

Best wishes,

Linh

Hướng dẫn dịch:

Tom đằm thắm mến,

Tôi vô cùng vui sướng lúc biết rằng các bạn sẽ nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok ở tỉnh Sóc Trăng. Tại trên đây, tôi sở hữu một vài tiếng khuyên răn cho mình nên và tránh việc thực hiện bên trên liên hoan tiệc tùng ê. Trước tiên, tôi suy nghĩ chúng ta nên cút giầy thể thao và ăn mặc quần áo tự do thoải mái vì thế rất có thể chúng ta nên quốc bộ nhiều. Và tiếp sau đó, ghi nhớ đem theo đuổi một chai nước uống, ở Sóc Trăng tiếp tục rét nên các bạn sẽ khát nước. Dường như, tôi nên nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta ko được xả rác rến xuống khu đất hoặc chạy xa xăm ngoài phụ thân chúng ta.

Tôi kỳ vọng các bạn sẽ sở hữu một thời hạn tuyệt hảo với phụ thân của khách hàng và tận thưởng liên hoan tiệc tùng.

Lời chúc đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời nhất,

Linh

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 5

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Getting Started (trang 50, 51)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52, 53)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53, 54)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54, 55)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1 (trang 55, 56)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking Back (trang 58)

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project (trang 59)

Xem tăng tiếng giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: cô vợ câm tổng tài hãy yêu đi

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học