anh 9 unit 11 a closer look 1Với điều giải bài bác tập luyện Unit 11 lớp 9: A closer look 1 trong những Unit 11: Changing roles in society Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11.

Unit 11 lớp 9: A closer look 1

Unit 11 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 11 a closer look 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Complete the table with appropriate words. (Hoàn trở nên bảng với kể từ quí hợp)

Quảng cáo

Unit 11 lớp 9: >A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

VerbNounNoun (person)
1.attendattendanceattendant
2.facilitatefacilityfacilitator
3.provideprovisionprovider
4.developdevelopmentdeveloper
5.interviewinterviewinterviewer
6.evaluateevaluationevaluator
7.participateparticipationparticipant
8.applyapplicationapplicant

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Động kể từ - danh kể từ - danh kể từ chỉ người

1. tham ô dự  - sự tham gia - người tham ô dự

2. tạo nên tiện nghi - sự tiện nghi - người hỗ trợ

3. cung ứng - sự cung ứng - mái ấm cung cấp

4. trở nên tân tiến - sự trở nên tân tiến - người vạc triển

5. phỏng vấn - cuộc phỏng vấn - người phỏng vấn / phỏng vấn viên

6. reviews - sự reviews - người tiến công giá

7. nhập cuộc - sự nhập cuộc - người tham ô gia

8. ứng tuyển chọn - sự ứng tuyển chọn - người ứng tuyển

2. Use the words in the table in 1 vĩ đại complete the sentences. (Sử dụng những kể từ ở trên bảng 1 nhằm triển khai xong câu.)

1. A lot of people have come tonight vĩ đại _________ the diễn đàn.

2. The application of technology in the school will _________ self-learning.

Quảng cáo

3. Even in distant areas, the teacher will no longer be the only _________ of knowledge.

4. Who has _________ the idea into this remarkable event?

5. In the programme, he _________ ordinary people about their future plans.

6. The discussion included a critical _________ of the new course.

7. We require your full _________ in this discussion.

8. She decided vĩ đại _________ for a job as an engineer.

Đáp án:

1. attend2. facilitate3. provider4. developed
5. interviews6. evaluation7. participation8. apply

Giải thích:

1. attend (v) sở hữu mặt

2. facilitate (v) tạo nên điều kiện     

3. provider (n) mái ấm cung cấp

Quảng cáo

4. developed (Ved) vạc triển

5. interview (v) phỏng vấn

6. evaluation (n) tiến công giá

7. participation (n) sự tham ô gia

8. apply (v) vận dụng, ứng tuyển

Hướng dẫn dịch:

1. Tối ni nhiều người đang đi vào nhằm nhập cuộc diễn đàn.

2. Ứng dụng technology vô ngôi trường học tập tạo nên ĐK tiện nghi cho tới việc tự động học tập.

3. Thậm chí ở những vùng xa cách xôi, nhà giáo không thể đơn giản người truyền đạt kỹ năng và kiến thức.

4. Ai tiếp tục trở nên tân tiến ý tưởng phát minh trở nên sự khiếu nại hoành tá tràng này?

5. Trong công tác anh ấy phỏng vấn những người dân thông thường về plan sau này.

6. Cuộc thảo luận bao hàm những reviews phê bình về khóa huấn luyện và đào tạo mới mẻ.

7. Chúng tôi đòi hỏi sự nhập cuộc không thiếu của khách hàng vô buổi thảo luận.

8. Cô ấy tiếp tục ra quyết định nộp làm hồ sơ vô việc làm kỹ sư.

3. Choose the correct answer A, B or C which is closest in meaning vĩ đại the underlined word/ phrase in the sentences. (Chọn đáp án trúng A, B, hoặc C ngay sát nghĩa nhất với từ/ cụm kể từ gạch ốp chân vô câu.)

1. In the future, fathers may be externally employed or stay at trang chính and look after their children.

A. vì thế extra work                        B. go out vĩ đại work             C. work full-time

2. There will still be actual classrooms where teachers and students can interact face vĩ đại face.

A. virtual                                    B. online                          C. traditional

3. The most facinating change happening vĩ đại women is their increasing involvement education and employment.

A. participation                          B. roles                             C. power

4. Viet Nam used vĩ đại be male-dominated, with men being the voice of the family and society.

A. men doing housework

B. men playing the leading role

C. men earning money

5. Women get a job vĩ đại tư vấn their families as well  as vĩ đại be financially independent.

A. economically                         B. physically                    C. totally

Đáp án:

1.B2.C3.A4.B5.A

Giải thích:

1. be externally employed = go out vĩ đại work (v) ra phía bên ngoài thực hiện việc

2. actual = traditional (adj) truyền thống

3. involvement = participation (n) sự tham ô gia

4. male-dominated = men playing the leading role (adj) nam nhi vào vai trò công ty đạo

5. financially = economically (adv) về kinh tế tài chính, tài chính

Xem thêm: ba tôi là chiến thần

Hướng dẫn dịch:

1. Trong sau này, những ông thân phụ rất có thể ra phía bên ngoài thao tác hoặc trong nhà bảo vệ những con

2. Sẽ vẫn còn đó những lớp học tập truyền thống lâu đời điểm những nhà giáo và học viên rất có thể tương tác thẳng.

3. Sự thay cho thay đổi thú vị nhất xẩy ra với phụ nữa là tăng thêm sự nhập cuộc vô dạy dỗ và tuyển chọn dụng.

4. VN từng sở hữu chính sách trọng phái nam coi thường nữ giới, nam nhi nổi tiếng thưa vô mái ấm gia đình và xã hội.

5. Phụ nữ giới sở hữu việc thực hiện nhằm hõ trợ mái ấm gia đình giống như song lập về tài chủ yếu.

4. Complete the sentences with phrases formed with "sense of". (Hoàn trở nên câu với những cụm kể từ được tạo hình kể từ "sense of")

1. He has a very good ______. He never gets lost.

2. She has such a good ______. She makes everyone laugh at work.

3. I don't have much ______. I always seem vĩ đại be late for appointments.

4. He has a strong ______. You can always rely on him.

5. She has no ____ at all. She never chooses the right colour or the right clothes for herself.

Đáp án:

1. sense of direction.

2. sense of humour.

3. sense of time.

4. sense of responsibility.

5. sense of style.

Giải thích:

1. sense of direction: kĩ năng tấp tểnh hướng

2. sense of humour: năng khiếu hài hước

3. sense of time: ý thức về thời gian

4. sense of responsibility: lòng tin trách cứ nhiệm

5. sense of style: phong thái ăn mặc

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy xác lập phương phía rất hay. Anh ấy ko lúc nào lạc lối.

2. Cô ấy cực kỳ vui nhộn. Cô ấy thực hiện quý khách cười cợt khi thao tác.

3. Tôi ko xuất sắc xác lập giờ. Tôi luôn luôn chuồn muộn những cuộc hứa.

4. Anh ấy khôn cùng sở hữu trách cứ nhiệm. quý khách hàng rất có thể luôn luôn tin cẩn tưởng anh ấy.

5. Cô ấy không tồn tại phong thái ăn diện 1 chút nào. Cô ấy ko lúc nào lựa chọn color hoặc ăn mặc quần áo phù phù hợp với cô ấy.

5. Listen carefully and tick (V) the correct box. Then listen again and repeat. (Nghe cảnh giác và ghi lại (V) vô dù trúng. Sau cơ nghe lại và tái diễn.)

Bài nghe:

1. No one can deny it?

2. All of us can see your point.

3. We will help him with the money.

4. You will be cooking.

5. Well, you may be right.

Đáp án:

1. Lên2. Xuống3. Xuống4. Lên4. Lên

Hướng dẫn dịch:

1. Không ai rất có thể không đồng ý nó?

2. Tất cả Cửa Hàng chúng tôi rất có thể thấy ý kiến của khách hàng.

3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh tao với chi phí.

4. quý khách hàng tiếp tục nấu bếp.

5. Chà, bạn cũng có thể trúng.

6. Mark Mike's sentences with falling (agreeing) or rising (disagreeing) arrows. Then listen and kiểm tra. (Đánh vệt những câu với mũi thương hiệu trở lại ( đồng ý) hoặc mũi thương hiệu tăng trưởng ( ko đồng ý). Sau cơ nghe và đánh giá.)

Bài nghe:

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen vĩ đại the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: trung điểm là gì

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp