Phân biệt cách dùng other với another

 - 

Hôm ni cô trò bản thân vẫn thuộc nghiên cứu và phân tích sự biệt lập cùng phương pháp sử dụng của những từ bỏ one/another/other/the other/ others/ the others – gần như trường đoản cú liên tục khiến khó khăn cho các bạn khi học tiếng Anh giao tiếp - Format TOEIC speaking nhé. khi học giải pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others vào giờ Anh sẽ giúp cho những em không trở nên "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này phía trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) vì Anh ngữ Ms Hoa soạn.

Bạn đang xem: Phân biệt cách dùng other với another

I. Cách dùng one, another, the other

Danh từ theo sau những trường đoản cú này đề xuất nghỉ ngơi dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một người hay là 1 vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (dòng )khác,được sử dụng như tính tự,theo sau là sdanh từ bỏ số không nhiều.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) sót lại sau cuối,được thực hiện như tính trường đoản cú .theo sau là danh từ bỏ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về các thì vào giờ anh

Trong khi nhằm học tập khá đầy đủ ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tốt những em nên tìm hiểu thêm bài viết:

II. Cách sử dụng other, others, the others

1) Other vài(cái) không giống,theo sau là danh tự số nhiều· Other students are from England2) Others hồ hết sản phẩm không giống nữa,được sử dụng nlỗi đại tự giữ lại tác dụng công ty ngữ trong câu,theo sau là hễ từ· Others are from China3) The others hầu hết (cái) không giống còn lại sau cùng,được áp dụng nhỏng đại từ bỏ duy trì công dụng công ty ngữ trong câu,theo sau là rượu cồn từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập những bài tập rõ ràng về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to lớn vị it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like khổng lồ rest in their free time. ___ lượt thích to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have sầu ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to find ___ lượt thích hyên ổn.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriover know?" 3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give sầu me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t like these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve sầu found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriover know?"3. Tom and Jane have sầu 4 children. They put the children khổng lồ bed while the others did the cooking.4. Rachel & Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give sầu me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones và I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed inlớn each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d lượt thích _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love sầu one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have sầu said the same.  other others
  7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them bởi that to me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book bachồng to the library.  other others
  12) Some ____ people have sầu taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones & I"ll take ____.   the others   
2 They gazed inkhổng lồ each _____ eyes.

Xem thêm: Tuổi Đinh Sửu 1997 Mạng Gì, Mệnh Gì, Hợp Với Tuổi Nào, Phong Thủy

  other"s   
3 I"d lượt thích _____ cup of tea, please.   another   
4 They love one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have said the same.   other   
7 I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them vị that to me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book bachồng to lớn the library.   other   
12 Some ____ people have sầu taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một trường đoản cú phù hợp trong ngoặc trong số câu sau đây.

Xem thêm: Chứng Nhận Organic Là Gì - Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Organic

A. I can see two dogs.One is small và (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red và ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green & the others are blueD. There are many tourists.Some came from Đài Loan Trung Quốc,(other/others)people came from Japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đang reviews chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tranh của TOEIC Speaking. Các em xem chi tiết vào bài viết dưới đây nhé:


Chuyên mục: Tài liệu