any pupil caught was made to stand at the front of the class

Câu hỏi:

01/04/2020 36,315

D. misbehaving 

Bạn đang xem: any pupil caught was made to stand at the front of the class

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Dạng của động kể từ

Giải thích: catch sb + Ving: bắt ngược tang bạn đang làm cái gi

Tạm dịch: Bất kì học viên nào là bị tóm gọn đối xử lệch lạc có khả năng sẽ bị đứng trước lớp.

Chọn D 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions. 

We _______ in silence when he suddenly ________ bầm to tướng help him. 

A. walked - was asking 

B. were walking - asked

C. were walking - was asking 

D. walked - asked 

Câu 2:

The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ as a World Heritage Site by UNESCO. 

A. recognised 

B. to be recognised 

C. recognising 

D. to recognise 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions. 

Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact

A. in perfection 

Xem thêm: bang ngoc ngo khong

B. in completion 

C. in chaos 

D. in ruins 

Câu 4:

Next year, I have to tướng decide which area of medicine I want to tướng ________ in. 

A. focus 

B. hand 

C. specialise 

D. come 

Câu 5:

Being helpful is good, but don't allow others to tướng _______ advantage of your generosity. 

A. get 

B. take 

C. use 

D. make 

Câu 6:

Is it acceptable to tướng touch ______ person on _______ shoulder in a conversation? 

A. a – the 

B. the – a 

C. the – the 

Xem thêm: tranh tô màu con tôm

D. a - a