bài tập although despite in spite of

Bài viết lách 50 Bài tập luyện về Though, Although, In spite of, Despite rất rất hoặc sở hữu điều giải bao gồm vừa đủ lý thuyết trọng tâm về Though, Although, In spite of, Despite và bên trên 50 bài bác tập luyện về Though, Although, In spite of, Despite tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội dùng của Though, Although, In spite of, Despite.

50 Bài tập luyện về Though, Although, In spite of, Despite rất rất hoặc sở hữu điều giải

Phần I. Lý thuyết

1. Although/ Even though/ Though

Bạn đang xem: bài tập although despite in spite of

- Ba liên kể từ này thông thường ở đầu câu hoặc thân thiện nhị mệnh đề. Nếu hàng đầu câu thì thân thiện 2 mệnh đề nên sở hữu lốt phẩy

- Although/ though/ even though đều phải có nằm trong nghĩa tuy nhiên though Lúc đứng ở đầu câu chung lời nói trở thành sang chảnh rộng lớn đối với Lúc nó đứng thân thiện nhị mệnh đề còn even though đem nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn

- Thông thường nhập văn thưa, tất cả chúng ta thông thường sử dụng though ở cuối câu.

Cấu trúc: Although/ though/ even though + S + V….., S + V…

Eg: Although I don’t agree with him, I think he’s honest. (Mặc cho dù tôi từ chối với anh tớ tuy nhiên tôi nghĩ về anh tớ rất rất trung thực.)

2. In spite of/ Despite

Cấu trúc: In spite of/ Despite + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase

Eg: Despite being ill, Mary still went vĩ đại school. (Dù bị nhức nhối tuy nhiên Mary vẫn tới trường.)

- Despite và in spite of đứng trước một danh từ

- Despite và in spite of đứng trước đại kể từ (this/ that/ what)

- Despite và in spite of đứng trước V-ing

- Chúng tớ rất có thể dùng in spite of và despite với cụm kể từ “the fact that”

- Cả despite và in spite of rất có thể được sử dụng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề loại nhị đều được

3. Các công thức chuyển đổi câu với Although sang trọng câu với Despite

*Nếu ngôi nhà ngữ của 2 mệnh đề tương đương nhau thì tớ quăng quật ngôi nhà ngữ rồi lấy động kể từ thêm thắt –ing:

Although + S + V → In spite of/ Despite + V_ing

Ví dụ: Although he was ill, he still went vĩ đại school.

⇒ Despite being ill, he still went vĩ đại school.

*Nếu ngôi nhà ngữ là danh kể từ + be + tính kể từ thì tớ rước tính kể từ đặt điều trước danh kể từ, quăng quật vĩ đại be:

Although + The + N + Be + Adj → In spite of/Despite + The + Adj + N

Ví dụ: Although the xế hộp was dirty, he didn’t wash it.

⇒ Despite / in spite of the dirty xế hộp, he didn’t wash it.

*Nếu ngôi nhà ngữ là đại kể từ + be + tính kể từ thì tớ thay đổi đại kể từ trở nên chiếm hữu, thay đổi tính kể từ nên danh kể từ, quăng quật be

Although + S + Be + Adj → In spite of/ Despite + His /her/ their + N

Ví dụ: Although he was ill, he still went vĩ đại school.

⇒ Despite his illness, he still went vĩ đại school.

*Thêm the fact that trước mệnh đề:

Although + S + V → In spite of/ Despite + The fact that + S + V

Ví dụ: Although I studied very hard, I failed the placement test.

⇒ Despite the fact that I studied very hard, I failed the placement test.

Bổ sung lý thuyết

1 – Cấu trúc Because

Because có tức là cũng chính vì. Because + 1 mệnh đề tức là cũng chính vì điều gì này đã xẩy ra, hoặc cũng chính vì ai này đã làm cái gi. Sau because vẫn là một mệnh đề sở hữu ngôi nhà ngữ động kể từ vừa đủ. quý khách cần thiết đặc biệt quan trọng cảnh báo điều này nhé. 

Công thức xây dựng câu sử dụng because

Because  + S + V + O, S + V + O  hoặc  S + V + O, because S + V + O 

Ví dụ: 

We stay at our house because it is raining. (Chúng tôi ở nhập ngôi nhà vì thế trời đang được mưa.) 

We choose that option because it will help us vĩ đại save marketing cost the most. (Chúng tôi lựa chọn phương án cơ vì thế nó sẽ bị bọn chúng Cửa Hàng chúng tôi tiết kiệm ngân sách ngân sách marketing nhất.) 

I lượt thích this one cause it is in green, that’s my favorite color. (Tôi quí điều này vì thế nó blue color lá, này là màu sắc yêu thương quí của tôi.) 

2 – Cấu trúc because of 

2.1 – Công thức: 

Because of có tức là vày vì điều gì đó. Ví dụ như thể “bởi vì thế cơn mưa”, “bởi vì thế việc tắt đường”, “bởi vì thế việc chuồn muộn của tôi”…. Nhìn kể từ những ví dụ này thì các bạn cũng rất có thể đoán được là phia sau because of là các danh kể từ, đại từ hoặc là các cụm danh động từ đúng ko nào? Đây đó là khác lạ lớn số 1 của cấu trúc because of và cấu trúc because

Cách sử dụng because of không hề khó khăn, các bạn chỉ việc cầm vũ công thức tiếp sau đây nhằm xây dựng câu với because of nhé.

Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Ví dụ: 

Because of the rain, we stay at our house. (Vì trận mưa tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi ở trong nhà.)  

I decided vĩ đại stay because of you. (Anh đang được đưa ra quyết định ở lại vì thế em cơ.)

We were late because of the heavy traffic jam. (Chúng tôi đang đi tới muộn vì thế tắc lối.)

She broke up with Jimmy because of his jealousy. (Cô ấy đang được chia ly Jimmy vì thế tính ghen ghét tuông của anh ý ấy.)  

Khi các bạn dùng trở nên thạo because of rồi thì rất có thể các bạn sẽ còn “nghiện” cấu tạo này, vày điểm sáng của chính nó là tinh giảm được câu. Trong những tình huống sang chảnh hơn vậy thì người phiên bản ngữ cũng ưu tiên dùng because of vì cấu tạo này “che giấu” được công ty tiến hành hành vi, chỉ nêu cần thiết nêu rời khỏi vụ việc, giảm xuống tính cá thể, tính đả kích.

2.2 – Chuyển khuôn mẫu câu kể từ sử dụng because sang trọng because of và ngược lại

Khi  trả kể từ cấu tạo ngữ pháp giờ Anh because sang cấu trúc because of ta nên thay đổi mệnh đề hâu phương trở nên một danh kể từ, cụm danh kể từ hoặc danh động kể từ quăng quật thay cho thế. Lưu ý rằng nếu như sau Because có “to be” hoặc “here, there” thì nên quăng quật nó chuồn, tiếp sau đó nối tiếp xét 6 tình huống tại đây.  

a – Hai ngôi nhà ngữ ở cả 2 mệnh đề tương đương nhau 

– Hai ngôi nhà ngữ tương đương nhau: quăng quật ngôi nhà ngữ ở cấu tạo because, thêm thắt “ing” nhập động kể từ.

I failed the exam because I overslept. 

→ I failed the exam because of oversleeping. 

b – Tân ngữ nhập mệnh đề chứa chấp because là một trong danh từ: 

Trong tình huống này, tất cả chúng ta chỉ việc loại bỏ đi ngôi nhà ngữ, dùng danh kể từ.

Ví dụ: Because there was a heavy traffic jam, we were late.

→ Because of the heavy traffic jam, we were late.

c – Tân ngữ sở hữu tính kể từ đứng trước danh từ

Trong tình huống này, tất cả chúng ta chỉ việc trả tính kể từ lên trước danh kể từ, loại bỏ đi những phần ko quan trọng.

Ví dụ: Because the traffic jam was heavy, we were late.

→ Because of the heavy traffic jam, we were late.

d – Một tính từ: 

Trong tình huống này, tất cả chúng ta thay đổi tính kể từ nên danh kể từ. 

Ví dụ: Because it is raining, I stayed at my house. 

→ Because of the rain, I stayed at my house. 

e – Cách trả về dạng sở hữu: sử dụng danh kể từ dạng chiếm hữu.

Ví dụ: Because I was lazy, I failed the exam.

→ Because of my laziness,  I failed the exam.

f – Sử dụng “the fact that” 

Quy tắc công cộng cho tới hầu hết ngôi trường hợp: sử dụng cụm “the fact that ” đặt điều trước mệnh đề mong muốn trả. Cách thực hiện này chỉ dùng Lúc tất cả chúng ta ko thể quy đổi được vày những cơ hội bên trên và đích thị cho tới hầu hết những tình huống.

Ví dụ: Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall. 

→ Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.

Phần II. Bài tập

Task 1. Choose the best answer vĩ đại complete these sentences.

1. _______ he likes chocolate, he tries not vĩ đại eat it.

A. as

B.though

C. since

D. despite

2. _______________ he had enough money, he refused vĩ đại buy a new xế hộp.

A. In spite

B. In spite of

C. Despite

D. Although

3. _______________, he walked vĩ đại the station.

A. Despite being tired

B. Although vĩ đại be tired

C. In spite being tired

D. Despite tired

4. ________________ her lack of hard work, she was promoted.

A. Because

B. Even though

C. In spite of

D. Despite of

5. She left him _______________ she still loved him.

A. even if

B. even though

C. in spite of

D. despite

1. B .though

2. D. Although

3. A. Despite being tired

4. C. In spite of

5. B. even though

Task 2. Choose the best answer vĩ đại complete these sentences.

1. Mr. Ba was late for the meeting though he took a xe taxi.

A. Even though taking a xe taxi, Mr. Ba was late for the meeting.

B. In spite of taking a xe taxi, but Mr. Ba was late for the meeting.

C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a xe taxi.

D. Mr. Ba was late for the meeting although having taken a xe taxi.

2. We came vĩ đại the meeting on time though the traffic was heavy.

A. Despite the traffic was heavy; we came vĩ đại the meeting on time.

B. In spite of the heavy traffic, we came vĩ đại the meeting on time.

C. Even though the heavy traffic, we came vĩ đại the meeting on time.

D. Although the traffic was heavy, but we came vĩ đại the meeting on time.

3. Although he took a xe taxi, Bill still arrived late for the concert.

A. Bill arrived late for the concert whether he took a xe taxi or not.

B. Bill arrived late for the concert because of the xe taxi.

C. In spite of taking a xe taxi, Bill arrived late for the concert.

D. Bill took a xe taxi vĩ đại the concert, but he couldn’t catch it.

4. Although she is rich, she can’t afford vĩ đại buy the xế hộp.

A. She doesn’t have enough money vĩ đại buy the xế hộp she likes.

B. Rich as she is, she can’t afford vĩ đại buy the xế hộp.

C. The xế hộp is too expensive for her vĩ đại buy.

D. She wants vĩ đại buy the xế hộp but it costs a lot.

5. Although Sue felt tired, she stayed up late talking vĩ đại Jill.

A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking vĩ đại Jill.

B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking vĩ đại Jill.

C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking vĩ đại Jill.

D. Sue stayed up late talking vĩ đại Jill. As a result, she was tired.

1. C. Mr. Ba was late for the meeting despite the fact he took a xe taxi.

2. B. In spite of the heavy traffic, we came vĩ đại the meeting on time.

3. C. In spite of taking a xe taxi, Bill arrived late for the concert.

4. B. Rich as she is, she can’t afford vĩ đại buy the xế hộp.

5. A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking vĩ đại Jill.

Task 3. Choose the best answer vĩ đại complete these sentences.

1. I could not eat ____ I was very hungry.

A. even though

B. in spite

C. despite

D. in spite the fact that

2. In spite _____, the baseball game was not cancelled.

A. the rain

B. of the rain

C. it was raining

D. there was a rain

3. ______ he had enough money, he refused vĩ đại buy a new xế hộp.

A. In spite

B. In spite of

C. Despite

D. Although

4. ______, he walked vĩ đại the station.

A. Despite being tired

B. Although vĩ đại be tired

C. In spite being tired

D. Despite tired

5. The children slept well, despite _____.

A. it was noise

B. the noise

C. of the noise

D. noisy

6. She left him __________ she still loved him.

A. even if

B. even though

C. in spite of

D. despite

7. _______ her lack of hard work, she was promoted.

A. In spite

B. Even though

C. in spite of

D. despite of

8. _______ they are brothers, they bởi not look lượt thích.

A. Although

B. Even

C. Despite

D. In spite of

1. A. even though

2. B. of the rain

3. D. Although

4. A. Despite being tired

5. B. the noise

6. B. even though

7. C. in spite of

8. A. Although

Task 4. Viết lại câu.

1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

⇒ Despite / In spite of .........

2. Because Hoa was rich, she could buy that house.

⇒ Because of ..........

3. Because the rain was sánh heavy, I couldn't go vĩ đại school.

⇒ Because of ..........

4. His father asked him vĩ đại go stay at trang chủ because he was sick.

⇒ Because of .........

5. Because there was an accident, I was late.

⇒ Because of ..........

1. Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.

3. Because of the heavy rain, I couldn't go vĩ đại school.

4. Because of his sickness his father asked him vĩ đại go stay at trang chủ.

5. Because of an accident, I was late.

Task 5. Complete the sentences. Use although + a sentence from the box

I didn't speak the language he has a very important job
I had never seen her before we don't lượt thích them very much
It was quite cold the heating was on
I'd met her twice before we've known each other a long time

1. Although he has a very important job, he isn't particularly well-paid.

2. .................. , I recognized her from a photograph.

3. She wasn't wearing a coat .........................

4. We thought we'd better invite them vĩ đại them vĩ đại the các buổi tiệc nhỏ ...........

5. .................. , I managed vĩ đại make myself understood.

6. .................. , the room wasn't warm.

7. I didn't recognize her.........................

8. We're not very good friends ...................

2. Although I had never seen her before.

3. Although it was quite cold

4. Although we don't lượt thích them very much

5. Although I didn't speak the language

6. Although the heating was on

7. although I'd met her twice before

8. although we've known each other a long time

Task 6. Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences.

1. I couldn't sleep. I was very tired.

(despite) I couldn't sleep despite being vey tired.

2. They have very little money. They are happy.

(in spite of) ................................

3. My foot was injured. I managed vĩ đại walk vĩ đại the nearest village.

(although) ...................................

4. I enjoyed the film. The story was silly.

(in spite of) ................................

5. We live in the same street. We hardly ever see each other.

(despite) ....................................

6. I got very wet in the rain. I was only out for five minutes.

(even though) ................................

2. In spite of having very little money, they are happy.

3. Although my foot was injured, I managed vĩ đại walk vĩ đại the nearest village.

4. I enjoyed the film in spite of the silly story.

5. Despite living in the same street we hardly ever see each other.

6. Even though I was only out for five minutes, I got very wet in the rain.

Task 7. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.

1. ______ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went vĩ đại see the film ______ feeling really tired.

3.I really enjoyed the Water War_____ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4. ______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5. ______ the film was gripping, Tom slept from beginning vĩ đại over.

1. Although

2. despite/ in spite of

3. although

4. Despite/In spite of

5. Although

Task 8. Rewrite these sentences below withh Althought, Despite, In spite..

1. Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well

⇒ Despite / In spite of .........

2. Because Phuong was tall, she never wear high heals

⇒ Because of .........

3. Because the wind was sánh heavy, I couldn’t go vĩ đại home

⇒ Because of .........

4. Her mother asked her vĩ đại go stay at trang chủ because she was headache

⇒ Because of .........

5. Because there was traffic jams, I was late.

⇒ Because of .........

1. Despite not being an intelligent children, he can speak English very well

2. Because of Phuong’s tall, she never wear high heals

3. Because of the heavy wind, I could not go vĩ đại home

4. Because of headache, her mother asked her vĩ đại go stay at trang chủ.

5. because of the traffic jams, I was late.

Xem thêm: waiting for you hợp âm

Task 9. Viết lại câu.

1. She failed the University entrance exam because her grades were bad.

⇒ Because of .......

2. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

⇒ Despite .......

3. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

⇒ Because .......

4. Although it was raining heavily, we still went vĩ đại school.

⇒ Despite / In spite of .......

5. Because I studied hard, I passed the exam.

⇒ Because of .......

1. She failed the University entrance exam because of her bad grades .

2. Despite his physical handicap, he has become a successful business man.

3. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.

4. Despite / In spite of the heavy rain, we still went vĩ đại school.

5. Because of studying hard , I passed the exam.

Task 10. Choose the best answer vĩ đại complete these sentences.

1. Last night we came vĩ đại the show late _______the traffic was terrible.

A. although

B. despite

C. and

D. because

2. _______there is a lot of noise in the thành phố, I prefer living there.

A. despite

B. in spite of

C. because of

D. though

3. _______ the weather, we went sailing.

A. despite

B. in spite of

C. although

D. A and B

4. _______Hudson led early, he lost the race.

A. though

B. although

C. even though

D. all are correct

5. In spite of not speaking French, Mike decided vĩ đại settle in Paris.

A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided vĩ đại settle in Paris.

B. Mike decided vĩ đại settle in Paris despite he didn’t speak French.

C. Mike decided vĩ đại settle in Paris though the fact that not speaking French.

D. Although Mike didn’t speak French; he decided vĩ đại settle in Paris.

1. D. because

2. D. though

3. D. A and B

4. D. all are correct

5. D. Although Mike didn’t speak French; he decided vĩ đại settle in Paris.

Bài tập luyện xẻ sung

Exercise 1. Rewrite the following sentences as indicated.

1. Although I was late, I didn’t miss the bus.

In spite of _______________________________________.

2. In spite of the rain, they went vĩ đại the football match.

Although ________________________________________.

3. Kate never learnt Spanish. She lived in Spain for years.

Although ________________________________________.

4. I got very wet in the rain. I had an umbrella.

Although ________________________________________.

5. They have very little money. They are happy.

In spite of _______________________________________.

6. David smokes. He seems vĩ đại be in good health.

Although _______________________________________.

7. In spite of the high prices, my roommates go vĩ đại the movies every Saturday.

Although _______________________________________.

8. Even though she had a poor memory, she told interesting stories vĩ đại the children.

In spite of _______________________________________.

9. In spite of their poverty, they are very generous.

Although _______________________________________.

10. Though she has been absent frequently, he has managed vĩ đại pass the test.

In spite of _______________________________________.

11. In spite of Lee’s Sadness at losing the contest, she managed vĩ đại smile.

Although _______________________________________.

12. Although Tom was a poor student, he studied very well.

In spite of _______________________________________.

13. Although the weather was bad, she went vĩ đại school on time.

In spite of _______________________________________.

14. My mother told bủ vĩ đại go vĩ đại school although I was sick.

In spite of _______________________________________.

15. Although Nam is not a smart student, he learns very hard.

In spite of _______________________________________.

16. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

In spite of _______________________________________.

17.  Although it was raining heavily, we still went vĩ đại school.

In spite of _______________________________________.

18. Although his friend was sick, she still went vĩ đại work yesterday.

In spite of _______________________________________.

19. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

Although ________________________________________.

20. In spite of her unkind behavior, we still love her.

Although ________________________________________.

21. Although there was the traffic jam, they went vĩ đại the post office.

In spite of _______________________________________.

22. In spite of the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

Although ________________________________________.

23. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers vĩ đại the next thành phố.

In spite of ________________________________________.

24. Her brother really enjoyed this job although the salary was very low.

In spite of ________________________________________.

25. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích vĩ đại see it.

Although _________________________________________.

Đáp án:

1. In spite of being late, I didn’t miss the bus.

2. Although it rained, they went vĩ đại the football match.

3. Although Kate lived in Spain for years, she never learnt Spanish.

4. Although I had an umbrella, I got very wet in the rain.

5. In spite of having very little money, they are happy.

6. Although Dave smokes, he seems vĩ đại be in good health.

7. Although the prices are high, my roommates go vĩ đại the movies every Saturday.

8. In spite of (having) a poor memory, she told interesting stories vĩ đại the children.

9. Although they are poor, they are very generous.

10. In spite of her frequent absence, he has managed vĩ đại pass the test.

11. Although Lee was sad at losing the contest, she managed vĩ đại smile.

12. In spite of being a poor student, Tom studied very well.

13. In spite of the bad weather, she went vĩ đại school on time.

14. In spite of my sickness, my mother told bủ vĩ đại go vĩ đại school.

15. In spite of not being smart, he learns very hard.

16. In spite of his physical handicap, he has become a successful business man.

17. In spite of the heavy rain, we still went vĩ đại school.

18. In spite of the fact that his friend was sick, she still went vĩ đại work yesterday.

19. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

20. Although she behaves unkindly, we still love her.

21. In spite of the traffic jam, they went vĩ đại the post office.

22. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

23. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers vĩ đại the next thành phố.

24. In spite of the low salary, her brother really enjoyed this job.

25. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích vĩ đại see it.

Exercise 2. Choose the correct answers.

1. In spite of his hard work, he could not finish the job.

A. As hard as he work

B. Despite he worked hare

C. Though he worked hard

D. Although hard work

2. In spite of the fact that it rained, we enjoyed our trip.

A. Because of the rain

B. Though it is raining

C. Despite of the heavy rain

D. Though it rained

3. Tom went vĩ đại work although he didn’t feel very well.

A. that he did not feel very well

B. despite of the fact not feeling well

C. because he didn’t feel very well

D. In spite of not feeling very well

4. Although he is very old, he can walk vĩ đại the station.

A. In spite of his old age

B. Despite his old age

C. Despite the fact that he is old

D. All are correct

5. I have tried but I can’t earn enough money.

A. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money.

B. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.

C. In spite of I have tried hard, I can’t earn enough money.

D. Despite I have tried hard, but I can’t earn enough money

Đáp án:

1. C

2. D

3. D

4. D

5. B

Exercise 3. Combine two sentences by using the given words indicated.

1. I couldn't sleep. I was exhausted.

In spite of __________________________________________.

2. They have very little money. They are happy.

In spite of ________________________________________.

3. My foot was hurt. I managed vĩ đại walk vĩ đại the nearest market.

Although _________________________________________.

4. I enjoyed the film. The story was boring.

In spite of ________________________________________.

5. We live in the same neighbourhood. We hardly ever see each other.

In spite of ________________________________________.

Đáp án:

1. In spite of being exhausted, I couldn't sleep.

2. In spite of having very little money, they are happy.

3. Although my foot was hurt, I managed vĩ đại walk vĩ đại the nearest market.

4. In spite of the boring story, I enjoyed the film.

5. In spite of living in the same neighbourhood, we hardly ever see each other.

Exercise 4. Fill in the blank with [because / because of].

1. My restaurant failed ________ money management

2. My mom bought bủ a hamburger ________ I’m sick.

3. The air was smokey ________ a wildfire in the nearby forest.

4. He’s misunderstood ________ my bad pronunciation.

5. I exercise a lot ________ it’s healthy.

6. The paint on the outside of my house has really worsened ________ the salt air from the ocean.

7. I go by bus ________ it’s raining.

8. He succeeded ________ his hard work.

9. People work ________ they need money.

10. I need a new washing machine ________ mine is broken.

11. I drink a lot of coffee ________ I love its aroma.

12. He proposed vĩ đại Sara ________ he loves her sánh much.

13. Everyone left early ________ Tome and Mary had a big argument.

14. I think our employees have worked for a long time ________ they feel respected.

15. I don’t want you vĩ đại give it up ________ me.

Đáp án:

1. because of

2. because

3. because of

4. because of

5. because

6. because of

7. because

8. because of

9. because

10. because

11. because

12. because

13. because

14. because

15. because of

Exercise 5: Change the sentences below from the structure “because” vĩ đại “because of”.

1. Because he won, he feels more confident.

2. She is delighted because I am here.

3. He married Sarah because he loves her.

4. They were angry because their plans were broken.

5. Because there was a severe storm, my mạng internet went down.

6. I lượt thích you because you are smart.

7. I want vĩ đại go vĩ đại Rome because it’s warm and beautiful.

8. I don’t lượt thích Peter because he is short-tempered.

9. My mother got food poisoning because the chicken was undercooked. fates)

10. My husband doesn’t go vĩ đại the movies because it’s expensive.

11. We could not reach on time because the traffic was terrible.

12. He lost his job because the economic recession happened.

Đáp án:

1. Because of his winning, he feels more confident.

2. Because of my presence, she is delighted.

3. Because of his love, he married Sarah.

4. Because of their broken plans, they were angry.

5. Because of the severe storm, my mạng internet went down.

6. I lượt thích you because of your smartness.

7. I want vĩ đại go vĩ đại Rome because of its warmness and beauty.

8. I don’t lượt thích Peter because of his fiery temper.

9. My mother got food poisoning because of the undercooked chicken.

10. My husband doesn’t go vĩ đại the movies because of its high price.

11. We could not reach on time because of the terrible traffic.

12. He lost his job because of the recession.

Exercise 6. Rewrite the sentence with [although/ in spite of/ despite].

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got a bad grade in the university entrance exam, he was admitted vĩ đại the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went vĩ đại school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Đáp án:

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got a bad grade in the university entrance exam, he was admitted vĩ đại the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went vĩ đại school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Exercise 7. Complete the sentences below using [although/ despite/ in spite of].

1. ________ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I really enjoyed the Water War ________ most of my friends said it wasn’t a very good film.

3. ________ the film was gripping, Tom slept from beginning vĩ đại over.

4. I went vĩ đại see the film ________ feeling really tired.

5. ________ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Đáp án:

1. although

2. although

3. although

4. despite

5. in spite of

Xem thêm thắt những bài bác tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh rất rất hoặc sở hữu điều giải cụ thể khác:

  • Bài tập luyện về So, Such, Enough, Too nhập Tiếng Anh rất rất hoặc sở hữu điều giải
  • Bài tập luyện về So sánh nhập Tiếng Anh rất rất hoặc sở hữu điều giải
  • 50 Bài tập luyện về Though, Although, In spite of, Despite rất rất hoặc sở hữu điều giải
  • Bài tập luyện về Used vĩ đại, Get used vĩ đại, Be used nhập Tiếng Anh vĩ đại rất rất hoặc sở hữu điều giải

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo đuổi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.