bài tập thì quá khứ đơn lớp 5

Chính bởi vậy, Alokiddy.com.vn share nằm trong phụ huynh và những bé nhỏ một vài bài tập dượt giờ Anh lớp 5 thì vượt lên trên khứ đơn để giúp đỡ những bé nhỏ trọn vẹn dữ thế chủ động trong các công việc đánh giá và rèn luyện kiến thức và kỹ năng nhé.

  • - Bài tập dượt ôn tập dượt tổ hợp giờ Anh lớp 5 mang đến bé
  • - Bài tập dượt giờ Anh lớp 5 nâng lên Thì lúc này tiếp diễn

Bài tập dượt giờ Anh lớp 5 thì vượt lên trên khứ đơn bao bao gồm nhiềumục và những khuôn mẫu thắc mắc, kể từ vựng không giống nhau, yên cầu bé nhỏ phải ghi nhận ôn luyện và học tập lại những kể từ vựng đang được học tập cũng giống như các cấu tạo câu vô xuyên suốt quy trình học tập tè học tập của tôi. Từ ê, bé nhỏ tiếp tục lưu giữ cấu tạo thì vượt lên trên khứ đơn và kể từ vựng lâu rộng lớn. Hãy nằm trong tìm hiểu thêm khuôn mẫu bài xích tập dượt sau đây nhé.

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ đơn lớp 5

Cấu trúc thì vượt lên trên khứ đơn

             Bài tập dượt giờ Anh lớp 5 thì vượt lên trên khứ đơn

Thì vượt lên trên khứ đơn mang tên giờ Anh là The past Simple tense

Bài tập dượt giờ Anh lớp 5 thì vượt lên trên khứ đơn

I. Use the Past khuông of the verbs:

1. Yesterday, I (go)______ to tướng the restaurant with a client.
2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to tướng find a parking space.
3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.
4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.
5. I (say), "No, my secretary forgets to tướng make them."
6. The waitress (tell)______ us to tướng come back in two hours.
7. My client and I slowly (walk) ______ back to tướng the xế hộp.
8. Then we (see) ______ a small grocery store.
9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
10. That (be) ______ better kêu ca waiting for two hours.
11. I (not go) ______ to tướng school last Sunday.
12. She (get) ______ married last year?
13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.
14. I (love) ______ him but no more.
15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

II. Complete the sentences using the past simple khuông of the verbs.

1. I _____ at trang chủ all weekend. ( stay)

2. Angela ______ to tướng the cinema last night. (go)

3. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)

5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ____ very tired after the trip. ( be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)

9. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)

11. Phuong _____ to tướng Hanoi yesterday. (return)

12. We _____ the food was delicious.(think)

13. Yesterday, I (go)______ to tướng the restaurant with a client.

14. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to tướng find a parking space.

15. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

16. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

17. I (say), "No, my secretary forgets to tướng make them."

18. The waitress (tell)______ us to tướng come back in two hours.

19. My client and I slowly (walk) ______ back to tướng the xế hộp.

20. Then we (see) ______ a small grocery store.

21. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

22. That (be) ______ better kêu ca waiting for two hours.

23. I (not go) ______ to tướng school last Sunday.

24. She (get) ______ married last year?

25. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

26. I (love) ______ him but no more.

27. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

28. They (buy ) ……………. that house last year.

29. She (not go) …………. to tướng school yesterday.

30. That boy ( have ) …………… some eggs last night.

III. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. I / go swimming / yesterday.

=>.............................................................................

2. Mrs. Nhung / wash / the dishes.

Xem thêm: phim bác sĩ trung quốc

=>.............................................................................

3. my mother / go shopping / with / friends / in / park.

=>.......................................................................

4. Lan / cook / chicken noodles / dinner.

=>.............................................................................

5. Nam / I / study / hard / last weekend.

=>.............................................................................

6. my father / play / golf / yesterday.

=>.............................................................................

7. last night / Phong /listen / music / for two hours.

=>....................................................................

8. they / have / nice / weekend.

=>.............................................................................

9. she / go / supermarket yesterday.

=>.............................................................................

10. We / not go / school last week.

=>.............................................................................

IV. Simple Past:

1. She (spend) ____ all her money last week.

2. Mum (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my penknife to tướng someone, but I can't remember who it was now.

4. John and his father (build) ___________ the cabin themselves last year.

5. My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.

6. ___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?

7. The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.

8. She (tear) ___________ the letter to tướng pieces and threw it in the bin.

9. He often (wear) ___________ glasses for reading.

10. Before God He (swear) ___________ he was innocent

11. Yesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.

12. We both (sleep) ___________ badly that night.

13. She (weep) ___________ for the loss of her mother.

14. Jane (keep) ___________ the engine running.

15. A huge wave (sweep) ___________ over the deck

16. Mum (pay) ___________ for my driving lessons.

17. He (lay) ___________ his hand on my shoulder.

18. He (break) ___________ the biscuit in half and handed one piece to tướng má.

19. He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ¬___________.

20. He …………………to the zoo last Sunday (go)

21. She (not /watch)………………………………TV last night

22. They (meet)…………………………their friends at the movie theater last week

23. What……………you (do)…………………last night

Xem thêm: minh nguyệt thính phong

24. ……………………… they (buy)…………………a new xế hộp two days ago?

25. We ………….. (have) a lot of homework yesterday.

Bé hãy nhờ rằng " Note" lại những lỗi sai về cấu tạo và kể từ vựng tôi đã gặp gỡ cần Khi thực hiện bài tập dượt giờ Anh lớp 5 thì vượt lên trên khứ đơn nhé. Có vì vậy, lượt sau bé nhỏ mới mẻ rời ngoài được những lỗi sau khoản thời gian dùng khuôn mẫu thì giờ Anh này đấy. Các bé nhỏ rất có thể tập luyện tăng thiệt nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích và thú vị không giống bên trên Alokiddy.com.vn nhé.Tại Alokiddy những bé nhỏ sẽ tiến hành hưởng thụ chương trình giờ Anh trẻ nhỏ online với những chức năng nổi trội của một trang web học tập giờ Anh trẻ nhỏ số 1 bên trên nước Việt Nam.