bạn bao nhiêu tuổi tiếng anh

bạn sinh sống ở đâu, how old are you là những phiên bản dịch số 1 của "bạn từng nào tuổi" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: quý khách hàng từng nào tuổi? ↔ Kinda. Good.

  • Glosbe

  • Google

  • how old are you · how old are you?

Bạn từng nào tuổi?

Kinda. Good.

Cha bạn từng nào tuổi?

How old is your father?

Bạn từng nào tuổi?

How old are you?

Chính xác thì bạn từng nào tuổi rồi?

How old are you exactly?

Bạn từng nào tuổi con trẻ em?

How old are you kids?

KRISHNAMURTI: quý khách hàng đang được chờ đón à – thưa bạn, bạn từng nào tuổi rồi?

KRISHNAMURTI: You are—Sir, how old are you?

Ví dụ: nếu như phiên bản dịch ghi là "bạn nhiêu tuổi", hãy dịch là "bạn từng nào tuổi".

For example, if the translation says 'how old is you', translate it as 'how old are you'.

Theo bạn, bao nhiêu tuổi thì rất có thể hứa hò? .....

At what age vì thế you think it’s appropriate for a youth lớn start dating? .....

Tôi thiệt sự mong muốn hiểu được các bạn quí ""Buffy the Vampire Slayer" rộng lớn là bạn từng nào tuổi.

I'd much rather know whether you lượt thích "Buffy the Vampire Slayer" rather phàn nàn how old you are.

Xem thêm: ca nhạc quanh lê

Trục hoành này đã cho chúng ta thấy bạn từng nào tuổi trăng tròn, 24, 74, 94 tuổi tác và đó là tài liệu nó tế.

This horizontal axis is how old you are -- twelve years old, twenty-four years old, seventy-four, ninety-six years old -- and this is some medical data.

Và yếu tố ko nên là các bạn tới từ đâu hoặc bạn từng nào tuổi nó thiệt sự mang tính chất khêu gợi ngỏ.

And it doesn't really matter where you're from or what age you are -- it's really evocative.

Tôi thiệt sự mong muốn hiểu được các bạn quí " Buffy the Vampire Slayer " rộng lớn là bạn từng nào tuổi. loại cơ cho tới tôi hiểu rằng một điều đáng chú ý về các bạn..

I'd much rather know whether you lượt thích " Buffy the Vampire Slayer " rather phàn nàn how old you are.

Hãy ước mơ thật to lớn, tôi ko quan hoài bạn từng nào tuổi và chớ được cho phép bất kì ai rằng với các bạn điều ngược lại các bạn sẽ thay cho thay đổi được lịch sử vẻ vang.

You dream big, I don't care how old you are, and don't let anyone tell you otherwise, you will change history.

Dù lúc này bạn từng nào tuổi lên đường nữa, chắc chắn là còn nhiều nghành nghề dịch vụ tuy nhiên mình thích nghiên cứu và phân tích, tuy nhiên các bạn quan sát rằng bản thân ko sinh sống đầy đủ lâu nhằm tiến hành điều này.

Regardless of how old you may be, there are undoubtedly many fields of knowledge that you would lượt thích lớn investigate, but you realize that you will simply not live long enough lớn vì thế ví.

Cho phép tắc tôi được đặt ra những câu hỏi chúng ta Tại trên đây đem bao nhiêu bạn bên trên 48 tuổi?

How many people here are over the age of 48?

Cách cực tốt nhằm trấn áp bệnh dịch chi chảy của con cái các bạn tuỳ nằm trong vô cường độ nguy hiểm của bệnh dịch ra sao , loại vi trùng nào là tạo ra , và con cái bạn từng nào tuổi , trọng lượng của bé nhỏ và những triệu hội chứng bệnh dịch .

The best way lớn manage your child 's diarrhea depends on how severe it is , what germ caused it , and your child 's age , weight , and symptoms .

Tôi ko biết toàn bộ những bạn từng nào tuổi, tuy nhiên khi tôi còn là một trong những đứa con trẻ, tía u chúng ta tự sướng vì thế một loại camera quan trọng tuy nhiên trong cơ đựng một loại gọi là phim, và, bái Chúa, phim này giắt chi phí,

Now I don't know how old all of you are, but when I was a kid, your parents took pictures with a special kind of camera that held something called film, and, by God, film was expensive.

Thế bạn biết Amelia Earhart bao nhiêu tuổi khi đánh tan kỉ lục thể giới không?

You know how old Amelia Earhart was when she broke her first world record?

Ở trên đây đem bao nhiêu bạn bên trên 48 tuổi?

Xem thêm: walkers can unwittingly damage the fragile environment

How many people here are over the age of 48?

bao nhiêu tuổi, bạn được khuyến nghị tận hưởng ứng ngay lập tức lời nói chào ấy.

No matter how old you are, you are encouraged lớn respond without delay.