các kiểu dữ liệu trong pascal

Share Button

Các vấn đề nhập thực tiễn thông thường đem loại tài liệu nhằm thể hiện nay tài liệu nhập và thành quả rời khỏi như loại số nguyên vẹn, số thực, kí tự động, văn bản… Mỗi ngôn từ lập trình sẵn cung ứng một vài loại tài liệu chuẩn chỉnh và đem phạm vi độ quý hiếm tàng trữ, độ dài rộng bộ nhớ lưu trữ. Sau đấy là một vài loại tài liệu hay sử dụng mang đến trở thành đơn nhập Pascal:

Bạn đang xem: các kiểu dữ liệu trong pascal

  • Kiểu số nguyên:
Kiểu Bộ ghi nhớ lưu trữ Phạm vi giá bán trị
byte 1 byte Từ 0 cho tới 255
integer 2 byte Từ -32768 cho tới 32767
word 2 byte Từ 0 cho tới 65535
longint 4 byte Từ -2147483648 cho tới 2147483647
  • Kiểu số thực:
Kiểu Bộ ghi nhớ lưu trữ Phạm vi giá bán trị
real 6 byte Từ 2.9E-39 cho tới 1.7E38
single 4 byte Từ 1.5E-45 cho tới 3.4E38
double 8 byte Từ 5.0E-324 cho tới 1.7E308
extended 10 byte Từ 1.9E-4932 cho tới 1.1E4932
  • Kiểu chữ
Kiểu Bộ ghi nhớ lưu trữ Số kí tự động lưu được
char 6 byte 1
String 4 byte 255
  • Kiểu logic: Kiểu logic tiếp tục trả về độ quý hiếm chính (TRUE) hoặc sai (FALSE) nhập Pascal tao khai báo loại logic là boolean.
Share Button

Xem thêm: truyện tổng tài (h+ full) sủng vợ