câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CNXHKH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Câu 1: Trong khoa học tập ngẫu nhiên những sáng tạo vạch thời đại nhập vật lý cơ và sinh học nào là đã thử nền móng khoa học tập cho việc Thành lập và hoạt động của Chủ nghĩa duy vật biện triệu chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử?

A. Học thuyết tiến thủ hóa B. Định luật bảo toàn và gửi hóa năng lượng

Bạn đang xem: câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

C. Học thuyết tế bào

D. Tất cả đều đúng Câu 2: Trong khoa học tập xã hội những trở thành tựu nào là đã thử nền móng lý luận cho việc ra đời của Chủ nghĩa duy vật biện triệu chứng và Chủ nghĩa duy vật lị ch sử?

A. Triết học tập truyền thống Đức B. Kinh tế chủ yếu trị học tập truyền thống Anh C. Chủ nghĩa ngoạn mục phê phán Anh, Pháp

D. Tất cả đều đúng Câu 3: Với Các kể từ thời điểm cuối năm 1843 cho tới 4/1844, trải qua kiệt tác “Góp phần phê phán triết học tập Pháp Quyền của Heghen – Lời phát biểu đầu (1844)” tiếp tục thể hiện tại rõ ràng sự chuyển biến?

A. Từ trái đất quan tiền duy vật thanh lịch trái đất quan tiền duy tâm B. Từ lập ngôi trường dân công ty thanh lịch lập ngôi trường nằm trong sản công ty nghĩa C. Từ trái đất quan tiền duy tâm thanh lịch trái đất quan tiền duy vật. Từ lập ngôi trường dân chủ cách m ạng thanh lịch lập ngôi trường nằm trong sản công ty nghĩa

D. Tất cả đều đúng Câu 4: Với Ph.Ăngghen từ thời điểm năm 1843, kiệt tác “Tình cảnh nước Anh”; “Lược khảo khoa Kinh tế - Chính trị” tiếp tục thể hiện tại rõ ràng sự gửi biến?

A. Từ trái đất quan tiền duy tâm thanh lịch trái đất quan tiền duy vật. Từ lập ngôi trường dân chủ cách m ạng thanh lịch lập ngôi trường nằm trong sản công ty nghĩa B. Từ lập ngôi trường dân công ty cách mệnh thanh lịch lập ngôi trường dân công ty xã

hội C. Từ trái đất quan tiền duy vật thanh lịch trái đất quan tiền duy tâm D. Tất cả đều đúng Câu 5: Ba vạc con kiến vĩ đại của Các và Ph.Ănghen?

A. Chủ nghĩa duy vật, Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Học thuyết về độ quý hiếm thặng dư B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Chủ nghĩa duy tâm biện triệu chứng, Học thuyết về giá chỉ trị th ặng dư C. Học thuyết thặng dư giá trị, Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Phép biện triệu chứng duy tâ m

D. Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Học thuyết về thặng dư giá trị, Học thuyết về sứ m ệnh lịch sử hào hùng toàn trái đất của giai cung cấp công nhân

Câu 6: Các và Ph.Ănghen tiếp tục thừa kế gì ở V.Phêghen và Lơbắc nhằm sáng lập công ty nghĩa duy vật biện chứng?

A. Phép biện triệu chứng của V.Phêghen và ý kiến duy vật của Lơbắc

B. Phép biện triệu chứng và ý kiến siêu hình C. Phép biện triệu chứng duy vật của V.Phêghen và ý kiến siêu hình của Lơbắc

D. Phép biện triệu chứng duy tâ m của V.Phêghen và ý kiến duy vật của Lơbắc Câu 7: Phát con kiến vĩ đại của Các và Ph.Ănghen – “Học thuyết về độ quý hiếm thặng dư” là sự xác định về điều gì? A. Về mặt mũi kinh tế tài chính sự bại vong ko rời ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và s ự Thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

B. Về mặt mũi triết học tập sự sụp sụp đổ của CNTB và sự thắng lợi của CNXH đều t ất yếu hèn như nhau

C. Về mặt mũi chủ yếu trị - xã hội sự bại vong ko rời ngoài của CNTB và s ự Thành lập và hoạt động thế tất của CNXH

D. Tất cả đều đúng Câu 8: Phát con kiến vĩ đại của Các và Ph. Ănghen – “Chủ nghĩa duy vật lịch sử” là sự xác định về điều gì? A. Về mặt mũi kinh tế tài chính sự bại vong ko rời ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và s ự Thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

B. Về mặt mũi triết học tập sự sụp sụp đổ của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự thắng lợi của ch ủ nghĩa xã hội đều thế tất như nhau C. Về mặt mũi chủ yếu trị - xã hội sự bại vong ko rời ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự Thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

D. Tất cả đều đúng Câu 9: Phát con kiến vĩ đại của Các và Ph.Ănghen – “Học thuyết về thiên chức lịch sử toàn trái đất của giai cung cấp công nhân” là sự việc xác định về điều gì?

A. Về mặt mũi kinh tế tài chính sự bại vong ko rời ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và s ự Thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

B. Về mặt mũi triết học tập sự sụp sụp đổ của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự thắng lợi của ch ủ nghĩa xã hội đều thế tất như nhau C. Về mặt mũi chủ yếu trị - xã hội sự bại vong ko rời ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự Thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội D. Tất cả đều đúng

B. Góp phần phê phán triết học tập Pháp Quyền của Heghen – Lời phát biểu đầu (1844)

C. Lược khảo khoa Kinh tế - Chính trị D. Chống Đuyrinh Câu 16: Khi Reviews về công ty nghĩa Mác, ai là kẻ tiếp tục chỉ rõ: “Học thuyết của Mác là thuyết giáo vạn năng vì như thế nó là thuyết giáo đúng đắn ”?

A. V.Iênin B. Ph.Ăngghen C. Các

D. Plekhanov Câu 17: Chủ nghĩa xã hội khoa học tập tiếp tục dùng cách thức luận cộng đồng nhất nào của triết học tập Mác – Lênin nhằm luận giải chính đắn, khoa học tập về thiên chức lịch sử hào hùng của giai cung cấp công nhân?

A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử C. Chủ nghĩa duy vật biện triệu chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

D. Không sở hữu câu vấn đáp đúng Câu 18: Đối tượng phân tích của Chủ nghĩa xã hội khoa học?

A. Những quy luật, tính quy luật B. Lĩnh vực chủ yếu trị - xã hội của cuộc sống xã hội

C. Lĩnh vực kinh tế tài chính của cuộc sống xã hội D. Sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cung cấp người công nhân, những ĐK, những tuyến phố để giai c ấp người công nhân hoàn thiện thiên chức lịch sử hào hùng của mình Câu 19: Một trong mỗi trách nhiệm cần thiết của Chủ nghĩa xã hội khoa học tập là gì?

A. Giác ngộ và chỉ dẫn giai cung cấp người công nhân triển khai thiên chức lịch sử hào hùng của mình để đấu giành ngăn chặn sự cai trị của giai cung cấp tư sản B. Luận triệu chứng một cơ hội khoa học tập tính thế tất về mặt mũi lịch sử hào hùng xây cất công ty nghĩa xã h ội và công ty nghĩa nằm trong sản

C. Luận giải một cơ hội khoa học tập những phương phía và kế hoạch, con cái đường hình th ức đấu giành theo phía xã hội công ty nghĩa

D. Phê phán đấu giành chưng quăng quật những trào lưu tư tưởng kháng nằm trong, kháng chủ nghĩa xã hội, đảm bảo an toàn sự nhập sáng sủa của Chủ nghĩa Mác – Lênin và những trở thành ngược cách m ạng xã hội công ty nghĩa Câu 20: Phương pháp phân tích nào là sẽ là cách thức sở hữu tính quánh thù của Chủ nghĩa xã hội khoa học? A. Phương pháp luận cộng đồng nhất là Chủ nghĩa duy vật biện triệu chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

B. Phương pháp phối kết hợp lôgic dựa vào những ĐK kinh tế tài chính - xã hội cụ thể

C. Phương pháp lịch sử hào hùng dựa vào những ĐK kinh tế tài chính - xã hội cụ thể D. Phương pháp tham khảo và phân tách về mặt mũi chủ yếu trị - xã hội dựa vào những điều kiện kinh tế tài chính - xã hội cụ thể

CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Câu 1: Xét nhập mối quan hệ phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa, vị thế của giai cung cấp công nhân được xác đị nh:

A. Đại diện mang lại công thức phát triển tiên tiến và phát triển. B. Không chiếm hữu tư liệu phát triển hầu hết của xã hội

C. Có con số sầm uất nhất nhập dân cư D. Trực tiếp hoặc loại gián tiếp vận hành công cụ sở hữu đặc thù công nghiệp ngày càng

hiện đại Câu 2: Nhân tố khinh suất cần thiết nhất nhằm giai cung cấp người công nhân triển khai thắng lợi sứ mệnh lịch sử hào hùng của tôi là:

A. Sự cách tân và phát triển của bạn dạng thân mật giai cung cấp công nhân

B. Đảng Cộng sản C. Sự liên minh giai cấp

D. Tất cả đều đúng Câu 3 : Đặc trưng cơ bạn dạng phân biệt người người công nhân tân tiến với những người thợ thuyền thủ công?

A. Phương thức làm việc của giai cung cấp công nhân B. Địa vị của giai cung cấp công nhân C. Vai trò của giai cung cấp công nhân

D. Trình chừng của giai cung cấp công nhân Câu 4: Trong Tuyên ngôn của Đảng nằm trong sản, Các và Ph.Ăngghen xác định, cơ s ở chủ yếu trị - xã hội của Đảng nằm trong sản là:

A. Giai cung cấp nông dân B. Giai cung cấp công nhân C. Trí thức

D. Nhân dân lao động Câu 5 : Các và Ph.Ăngghen viết: “trong quy trình cai trị giai cung cấp gần đầy một thế kỷ, sẽ tạo nên đi ra những lực lượng phát triển nhiều hơn nữa và hoành tráng rộng lớn lực lượng sản xuất

của toàn bộ những mới trước gộp lại”. Đó là đánh giá về giai cung cấp nào?

A. Giai cung cấp phong kiến B. Gia cung cấp công nhân C. Giai cung cấp tư sản

D. Đấu giành giai cung cấp ở Pháp Câu 12: Phát sinh ra thiên chức lịch sử hào hùng của giai cung cấp người công nhân là 1 nhập những c ống hiến vĩ đại của:

A. R.Ô-oen

B. Ph.Ăngghen C. V.Iênin

D. Các và Ph.Ăngghen Câu 13: Thêm cụm kể từ tương thích nhập địa điểm trống rỗng nhằm hoàn thiện vấn đề của V.Iênin :“Điểm hầu hết nhập thuyết giáo của Mác là tại vị trí nó thực hiện sáng sủa rõ ràng tầm quan trọng lịch s ử trái đất của.........à người xây cất công ty nghĩa xã hội”.

A. Giai cung cấp nông dân B. Giai cung cấp vô sản C. Nhân dân lao động

D. Quần bọn chúng nhân dân Câu 14: Công nhân ở nước nào là sẽ là người con đầu lòng của nền công nghiệp hi ện đại?

A. Anh B. Mỹ C. Nhật

D. Đức Câu 15: Thêm cụm kể từ tương thích nhập địa điểm trống rỗng của câu sau sẽ được câu đúng: “ Trong công ty nghĩa tư bạn dạng và công ty nghĩa xã hội, với nền phát triển đại công nghiệp ngày càng cách tân và phát triển, thì lực lượng phát triển tiên phong hàng đầu của toàn trái đất là .........”

A. Giai cung cấp vô sản B. Nhân dân lao động C. Công nhân, là kẻ lao động

D. Giai cung cấp công nhân Câu 16: Khái niệm giai cung cấp người công nhân được những căn nhà tầm cỡ xác lập bên trên hai phương diện cơ mồi nhử n là:

A. Kinh tế - xã hội và chủ yếu trị - xã hội

B. Phương thức phát triển và vị thế của giai cung cấp công nhân C. Kinh tế và chủ yếu trị

D. Phương thức phát triển và thiên chức lịch sử Câu 17: Giai cung cấp người công nhân là giai cung cấp tiên phong thái mạng vì như thế chúng ta đại biểu cho: A. Phương thức phát triển tiên tiến và phát triển và sở hữu một lý luận khoa học tập, cơ hội mạng B. Tinh thần cách mệnh tiên tiến và phát triển và sở hữu quyền lợi đối kháng với giai cung cấp tư sản

C. Khoa học tập chuyên môn tiến thủ tiến và sở hữu niềm tin tổ chức triển khai kỷ luật

D. Trình chừng trí tuệ tiên tiến và phát triển và khăng khít với trào lưu người công nhân quốc tế Câu 18 : Phong trào đấu giành của giai cung cấp người công nhân thiệt sự mang tính chất hóa học chính tr ị khi và chỉ khi giai cung cấp công nhân:

A. Đạt cho tới trình độ chuyên môn khoa học tập về lý luận cơ hội mạng B. Đạt cho tới trình độ chuyên môn tự động giác bằng cơ hội thu nhận lý luận khoa học tập và cơ hội mạng

C. Trực tiếp thu nhận lý luận khoa học tập và cách mệnh. D. Kế quá lý luận khoa học tập và cách mệnh của Chủ nghĩa Mác – Lênin Câu 19: T dựa dẫm lệ phát triển tự động hóa hóa càng ngày càng ngày càng tăng trong số nước tư bạn dạng cách tân và phát triển.

Do v ậy, đội hình người công nhân cần thiết đ ược:

A. Nâng cao trình độ chuyên môn thường xuyên môn B. Học luyện và nghiên cứu C. Rèn luyện tay nghề

D. Tri thức hóa Câu 20: Phạm trù nào là được xem là phạm trù trung tâm, nguyên tắc xuất vạc của Chủ nghĩa xã hội khoa học?

A. Giai cung cấp công nhân B. Chuyên chủ yếu vô sản C. Sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cung cấp công nhân

D. Xã hội công ty nghĩa Câu 21: Những ĐK thuộc sở hữu yếu tố khinh suất nhằm giai cung cấp người công nhân hoàn thành thiên chức lịch sử hào hùng của tôi là:

A. Sự cách tân và phát triển của bạn dạng thân mật giai cung cấp người công nhân cả về con số và chất

lượng B. Đảng Cộng sản C. Sự liên minh giai cung cấp thân mật giai cung cấp người công nhân với giai cung cấp dân cày và những tầng lớp làm việc không giống bởi giai cung cấp người công nhân trải qua team tiền phong của chính nó là Đảng

Cộng sản lãnh đạo D. Tất cả đều đúng Câu 22: Sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cung cấp người công nhân sở dĩ được triển khai được là vày...

A. Giai cung cấp người công nhân là 1 giai cung cấp cơ hội mạng; đại diện thay mặt mang lại lực lượng sản xuất

hiện đại, công thức phát triển tiên tiến B. Giai cung cấp người công nhân đại diện thay mặt mang lại lực lượng phát triển tân tiến, công thức sản

xuất tiên tiến C. Giai cung cấp người công nhân là giai cung cấp nghèo nàn cực khổ, ko tài năng sản

D. Không sở hữu câu vấn đáp đúng Câu 23: Giai cung cấp người công nhân lúc bấy giờ là những tập đoàn lớn...

CHƯƠNG 3 : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Câu 1: S ự thay cho thế hình dáng kinh tế tài chính - xã hội tư bạn dạng công ty nghĩa vày hình dáng kinh tế

  • xã hội nằm trong sản công ty nghĩa, được triển khai thông qua:

A. Cách social công ty nghĩa B. Cách mạng xã hội C. Cách mạng dân tộc

D. Cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân Câu 2: Theo ý kiến của C. Mác và Ph. Ăngghen hình dáng kinh tế tài chính - xã hội cộng sản công ty nghĩa trải qua quýt những giai đoạn:

A. Chủ nghĩa xã hội và công ty nghĩa nằm trong sản

B. Thời kỳ quá nhiều, công ty nghĩa xã hội và công ty nghĩa nằm trong sản C. Giai đoạn đầu và công ty nghĩa xã hội D. Giai đoạn thấp và quy trình tiến độ cao Câu 3: Theo V. I. Lênin: “cần nên sở hữu thời kỳ quá nhiều khá lâu lâu năm kể từ công ty nghĩa tư bản

Xem thêm: communication unit 8 lớp 8

lên ch ủ nghĩa xã hội” so với những nước:

A. Đã trở nên công ty nghĩa tư bạn dạng vạc triển B. Chưa trải qua quýt công ty nghĩa tư bạn dạng vạc triển C. Bị cuộc chiến tranh tàn đập phá nặng nề nề

D. Là nằm trong địa của công ty nghĩa đế quốc Câu 4: Cách mạng vô sản là cuộc cách mệnh của giai cung cấp người công nhân và n hân d ân lao động bên dưới sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản, bên trên thực tiễn được triển khai vày con đường :

A. Đấu giành bất bạo động B. Đấu giành nghị trường C. Bạo lực cơ hội mạng

D. giáo dục và đào tạo thuyết phục Câu 5: Cách mạng vô sản là cuộc cách mệnh của giai cung cấp người công nhân và n hân d ân lao động bên dưới sự chỉ dẫn của Đảng Cộng sản, về mặt mũi lý thuyết cũng rất có thể được tiến hành vày con cái đường:

A. Hòa bình B. Bạo lực C. Chính trị D. Kinh tế Câu 6: Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp) của hình dáng kinh tế tài chính - xã hội công sản chủ ngh ĩa sở hữu bao nhiêu đặc thù cơ bản?

A. 5 B. 6

C. 7 D. 8 Câu 7: Trong ĐK mới nhất của cuộc sống chủ yếu trị - xã hội trái đất đầu t hế kỷ XX, đồng thời kể từ thực tiễn của công việc xây cất công ty nghĩa xã hội ở nước Nga Xô - Viết, V.Iênin tiếp tục nhận định rằng, mục tiêu tối đa, sau cùng của những tôn tạo xã hội chủ tức thị triển khai vẹn toàn tắc:

A. Làm theo gót năng lượng, hưởng trọn theo gót hiệu suất cao công việc

B. Làm theo gót năng lượng, hưởng trọn theo gót sản phẩm C. Làm theo gót năng lượng, hưởng trọn theo gót nhu cầu

D. Làm theo gót năng lượng, hưởng trọn theo gót lao động Câu 8: V.Iênin mang lại rằng: “từ công ty nghĩa tư bạn dạng, trái đất chỉ rất có thể tiến thủ trực tiếp l ên chủ nghĩa xã hội, tức thị chính sách công hữu về những ...(1)... và chính sách p h ân p hối hận t heo ...(2)..ủa từng người”.

Câu 13: Đặc điểm của thời kỳ quá nhiều kể từ công ty nghĩa tư bạn dạng lên công ty nghĩa xã hội, xét trên mặt mũi kinh tế tài chính là thời kỳ còn tồn tại: A. Nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa, hoạt động theo gót hình thức thị ngôi trường sở hữu sự quản ngại lí của nhà

nước B. Nền kinh tế tài chính học thức, lấy học thức thực hiện động lực cho việc phát triển kinh tế

C. Nền kinh tế tài chính nhiều bộ phận, nhập tê liệt sở hữu bộ phận đối lập D. Nền kinh tế tài chính tư bạn dạng dựa vào sự tư hữu tư bạn dạng công ty nghĩa về tư liệu sản xuất Câu 14: Đặc điểm của thời kỳ quá nhiều kể từ công ty nghĩa tư bạn dạng lên công ty nghĩa xã hội, xét trên phương diệ n tư tưởng – văn hóa truyền thống là thời kỳ còn tồn tại:

A. hầu hết tư tưởng không giống nhau, hầu hết là tư tưởng vô sản và tư tưởng tư sản B. Tư tưởng sùng nước ngoài, khinh thường những độ quý hiếm văn hóa truyền thống dân tộc C. Tư tưởng ko quan tâm những chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp của xã hội D. Tư tưởng, lối sinh sống thực dụng chủ nghĩa, chỉ quan tâm độ quý hiếm vật hóa học, lãnh đạm về chính

trị Câu 1 5: Đặc trưng nào là thể hiện tại tính chất thực chất của công ty nghĩa xã hội?

A. Giải phóng giai cung cấp, giải hòa dân tộc bản địa, giải hòa xã hội, giải hòa con người, tạo nên ĐK nhằm trái đất cách tân và phát triển toàn diện B. Do quần chúng. # làm việc thực hiện chủ C. Có nền kinh tế tài chính cách tân và phát triển cao dựa vào lực lượng phát triển tân tiến và chế độ công hữu về tư liệu phát triển công ty yếu

D. Chủ nghĩa xã hội sở hữu nền văn hóa truyền thống cách tân và phát triển cao, thừa kế và đẩy mạnh những giá tr ị của văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tinh anh hình họa trái đất.

Câu 16: Mục chi phí tối đa của công ty nghĩa xã hội là giải hòa trái đất bên trên hạ tầng điều kiện :

A. Kinh tế - xã hội cách tân và phát triển, tuy nhiên xét cho tới nằm trong là trình độ chuyên môn đập phá t triển ca o của lực lượng s ản xuất.

B. Kinh tế cách tân và phát triển cao, với lực lượng phát triển tân tiến, mối quan hệ phát triển dựa

trên chính sách công hữu về tư liệu sản xuất C. Kinh tế được tổ chức triển khai vận hành sở hữu hiệu suất cao, năng suất làm việc cao và phân phối

chủ yếu hèn theo gót làm việc. D. Không sở hữu câu vấn đáp đúng Câu 17 : Đâu là nền móng kinh tế tài chính - xã hội dẫn cho tới sự sụp sụp đổ ko rời ngoài của chủ nghĩa tư bản? A. Sự cách tân và phát triển về lực lượng phát triển và sự cứng cáp của giai cung cấp công nhân B. Sự cách tân và phát triển về lực lượng phát triển và sự cứng cáp của giai cung cấp nông dân

C. Sự cách tân và phát triển về lực lượng phát triển và sự cứng cáp của đẳng cấp trí thức D. Sự cách tân và phát triển về lực lượng phát triển và sự cứng cáp của giai cung cấp người công nhân,

nông dân Câu 18: Quan điểm: “Về lý luận, ko thể nghi vấn gì được rằng thân mật công ty nghĩa tư b ản và công ty nghĩa nằm trong sản, sở hữu 1 thời kỳ quá nhiều nhất định” là của ai?

A. Các B. Ph.Ăngghen C. V. Lênin

D. C. Mác - Ph.Ăngghen Câu 19: Chủ nghĩa xã hội Thành lập và hoạt động đi ra bởi xích míc thân mật đặc thù xã hội hóa của lực lượng phát triển với chính sách sở hữu cá nhân tư bạn dạng công ty nghĩa so với tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này biểu thị về mặt mũi xã hội l à:

A. Mâu thuẫn thân mật giai cung cấp dân cày với giai cung cấp tư sản B. Mâu thuẫn thân mật giai cung cấp người công nhân tân tiến với giai cung cấp tư sản lỗi thời C. Mâu thuẫn thân mật đẳng cấp trí thức với giai cung cấp tư sản.

D. Mâu thuẫn thân mật địa công ty phong con kiến với giai cung cấp tư sản Câu 20: Trong quy trình tiến độ đầu của công ty nghĩa nằm trong sản cùng theo với việc từng bước xác lập chính sách công hữu về tư liệu phát triển, đ ể nâng lên năng suất làm việc cầ n phải làm gì? A. Tổ chức làm việc theo gót một trình độ chuyên môn cao hơn nữa, tổ chức triển khai nghiêm ngặt và kỷ luật lao động

nghiêm B. Tổ chức nghiêm ngặt, kỷ luật làm việc nghiêm khắc, trang trang bị hiện tại đại

C. Trình chừng tay nghề ngỗng của những người làm việc cao, trang trang bị hiện tại đại D. Cải tiến thủ công cụ và thông thường xuyên đào tạo và huấn luyện nâng lên trình độ chuyên môn cho những người lao động

TRẮC NGHIỆM E-LEARNING

1. Đặc trưng của công ty nghĩa xã hội xét về mặt mũi kinh tế tài chính, tiềm năng tối đa của chủ nghĩa xã hội: A. Có nền kinh tế tài chính cách tân và phát triển cao, với lực lượng phát triển tân tiến, mối quan hệ phát triển dựa trên chính sách công hữu về tư liệu sản xuất B. Có nền kinh tế tài chính được tổ chức triển khai vận hành sở hữu hiệu suất cao, năng suất làm việc cao và phân phối chủ yếu hèn theo gót làm việc. C. Giải phóng trái đất, giải hòa xã hội tiến thủ cho tới xây cất nền kinh tế tài chính cách tân và phát triển, nâng cao thu nhập cho những người dân D. Giải phóng trái đất bên trên hạ tầng ĐK kinh tế tài chính - xã hội cách tân và phát triển, tuy nhiên xét cho tới cùng là trình độ chuyên môn cách tân và phát triển cao của lực lượng sản xuất

C. Chức năng chủ yếu trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội

D. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại Câu 3 : Căn cứ nhập nghành tác dụng của quyền lực tối cao non nước, công dụng của nhà nướ c xã hội công ty nghĩa được phân chia thành:

A. Chức năng giai cung cấp và công dụng xã hội B. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại C. Chức năng xây cất và đối nội, đối ngoại

D. Chức năng chủ yếu trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội Câu 4: Căn cứ nhập đặc thù của quyền lực tối cao non nước, công dụng của phòng nước xã h ội công ty nghĩa được phân chia thành:

A. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại B. Chức năng xây cất và đối nội, đối ngoại

C. Chức năng giai cung cấp và công dụng xã hội

D. Chức năng chủ yếu trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội Câu 5: Bản hóa học dân công ty xã hội công ty nghĩa ở nước Việt Nam được triển khai trải qua các hình th ức nào?

A. Hình thức dân công ty loại gián tiếp và dân công ty trực tiếp B. Hình thức dân công ty loại gián tiếp và dân công ty đại diện C. Hình thức dân công ty thẳng, loại gián tiếp và đại diện

D. Không sở hữu câu vấn đáp đúng Câu 6: Dưới góc nhìn nào là dân công ty sẽ là một trở thành tựu văn hoá, một quá trình sáng tạo nên văn hoá, thể hiện tại khát vọng tự tại được phát minh và cách tân và phát triển của con cái người?

A. Bản hóa học tư tưởng - văn hóa truyền thống - xã hội

B. Bản hóa học kinh tế C. Bản hóa học chủ yếu trị

D. Tất cả đều đúng Câu 7: Nền dân công ty xã hội công ty tức thị nền dân chủ:

A. Mọi quyền lực tối cao thuộc sở hữu quần chúng. #, dân là công ty và dân thực hiện chủ

B. Dân công ty và pháp lý nằm nhập sự thống nhất biện chứng C. Được triển khai bằng non nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa bịa bên dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản D. Tất cả đều đúng Câu 8: Xét về thực chất chủ yếu trị, đâu là nền dân công ty vừa vặn sở hữu thực chất giai cung cấp công nhân, v ừa sở hữu tính quần chúng. # thoáng rộng, tính dân tộc bản địa thâm thúy sắc?

A. Dân công ty chủ nô B. Dân công ty tư sản

C. Dân công ty xã hội công ty nghĩa

D. Cả 3 nền dân chủ Câu 9: Thực hiện tại chính sách công hữu về tư liệu phát triển hầu hết và thực h iện chế độ phân phối quyền lợi theo gót sản phẩm làm việc là hầu hết. Đây là thực chất kinh tế tài chính của nền

dân công ty nào?

A. Dân công ty vẹn toàn thủy B. Dân công ty chủ nô C. Dân công ty tư sản

D. Dân công ty xã hội công ty nghĩa Câu 10: Nội dung hầu hết và mục tiêu sau cùng của phòng nước xã hội công ty nghĩa là gì?

A. Trấn áp thành phần kháng đối đảm bảo an toàn non nước xã hội công ty ngĩa

B. Cải tạo nên xã hội cũ, xây cất thành công xuất sắc xã hội mới

C. chỉ bảo đảm mang lại việc thực thi đua quyền thực hiện công ty của những người dân D. Thể chế hóa và tổ chức triển khai triển khai những đòi hỏi dân công ty chân chí nh của nhân dân Câu 11 : Câu nói: “Chế chừng dân công ty là 1 mẫu mã non nước, 1 trong những những hình thái của phòng nước. Cho nên tương đương từng non nước, chính sách dân công ty là sự thi hành sở hữu tổ chức triển khai, sở hữu khối hệ thống sự chống bức so với người ta” là của:

A. V.Iênin

B. Các C. Ph.Ănghen D. Hồ Chí Minh Câu 12: Khác biệt về hóa học thân mật sự cai trị của giai cung cấp vô sản và sự cai trị của các giai c ấp tách bóc lột trước đó là:

A. Sự cai trị của thiểu số so với toàn bộ những giai cung cấp, đẳng cấp quần chúng. # lao động

trong xã hội nhằm đảm bảo an toàn và giữ lại vị thế của mình B. Sự cai trị của nhiều so với thiểu số giai cung cấp tách bóc lột nhằm giải hòa giai cấp

mình và giải hòa toàn bộ những đẳng cấp quần chúng. # làm việc không giống nhập xã hội C. Sự cai trị của thiểu số so với hầu như giai cung cấp tách bóc lột nhằm giải hòa giai cấp

mình và giải hòa toàn bộ những đẳng cấp quần chúng. # làm việc không giống nhập xã hội D. Sự cai trị của nhiều so với toàn bộ những giai cung cấp, đẳng cấp quần chúng. # lao động

trong xã hội nhằm đảm bảo an toàn và giữ lại vị thế của mình Câu 13: Nền dân công ty xã hội công ty tức thị nền dân công ty cao hơn nữa về hóa học đối với nền dân công ty tư sản ở điểm nào?

A. Mọi quyền lực tối cao thuộc sở hữu quần chúng. #, dân là công ty và dân thực hiện chủ B. Dân công ty và pháp lý nằm nhập sự thống nhất biện chứng

B. Là sự cai trị của nhiều so với thiểu số giai cung cấp tách bóc lột nhằm giải hòa giai

cấp bản thân và giải hòa toàn bộ những đẳng cấp quần chúng. # làm việc không giống nhập xã hội C. Mang lại cuộc sống đời thường chất lượng tốt xinh hơn mang lại đại hầu như những giai cấp D. Là sự cai trị của nhiều so với toàn bộ những giai cung cấp, đẳng cấp quần chúng. # lao động

trong xã hội nhằm đảm bảo an toàn và duy trì vị thế của mình Câu 18: Theo ý kiến của công ty nghĩa Mác – Lênin xét bên trên mặt mũi chính sách xã h ội và trong nghành nghề chủ yếu trị, dân chủ là:

A. Một cách thức - cách thức dân chủ

B. Một mẫu mã hoặc hình dáng non nước, là chủ yếu thể dân công ty hoặc chính sách dân công ty. C. Sản phẩm và là trở thành ngược của quy trình đấu giành giai cấp

D. Không sở hữu câu trả lới đúng Câu 19: Nhà nước xã hội công ty nghĩa triển khai công dụng trấn áp so với giai cung cấp và đối tượ ng nào? A. Nhân dân và những thành phần kháng đối nhằm đảm bảo an toàn trở thành ngược cách mệnh, lưu giữ vững

an ninh chủ yếu trị, tạo nên ĐK thuận tiện cho việc cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội B. Các giai cung cấp, đẳng cấp nhằm đảm bảo an toàn trở thành ngược cách mệnh, lưu giữ vững vàng bình an chính

trị, tạo nên ĐK thuận tiện cho việc cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội C. Giai cung cấp tách bóc lột đã trở nên lật sụp đổ và những thành phần kháng đối nhằm đảm bảo an toàn trở thành quả cách mạng, lưu giữ vững vàng bình an chủ yếu trị, tạo nên ĐK thuận tiện cho việc cách tân và phát triển kinh

tế - xã hội D. Những thành phần kháng đối nhằm đảm bảo an toàn trở thành ngược cách mệnh, lưu giữ vững vàng an ninh

chính trị, tạo nên ĐK thuận tiện cho việc cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội Câu 20: Nền dân công ty vô sản hoặc thường hay gọi là nền dân công ty xã hội công ty nghĩa chủ yếu thức đượ c xác lập khi nào?

A. Thực tiễn đưa đấu giành giai cung cấp ở Pháp và Công xã Pari năm 1871 B. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công xuất sắc với việc Thành lập và hoạt động của phòng nước xã hội chủ

nghĩa thứ nhất bên trên trái đất (1917) C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cơ hội hạ tầng lý luận tổ chức triển khai, tổ chức cách mệnh và

xây dựng non nước của giai cung cấp công nhân D. Không sở hữu câu vấn đáp đúng

TRẮC NGHIỆM E-LEARNING

1. Thêm cụm kể từ tương thích nhập địa điểm trống rỗng của câu sau sẽ được vấn đề đúng:“Dân chủ vừa vặn là ...(1)..., vừa vặn là...(2)... của công việc xây cất công ty nghĩa xã hội” A. (1) Quyền lực (2) Công cụ B. (1) Nền tảng (2) Động lực C. (1) Mục chi phí (2) Động lực D. (1) Mục chi phí (2) Hiện thực

2. Với tư cơ hội là 1 hình dáng non nước, một chính sách chủ yếu trị thì nhập lịch sử hào hùng nhân loại, cho tới ni sở hữu từng nào nền (chế độ) dân chủ? A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

3. Trên hạ tầng của công ty nghĩa Mác – Lênin và ĐK ví dụ của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục cách tân và phát triển dân công ty theo phía Dân công ty trước không còn là 1 giá chỉ trị nhân loại cộng đồng. Và, khi coi dân công ty là 1 độ quý hiếm xã hội mang tính chất toàn trái đất, Người tiếp tục khẳng định: A. Dân công ty là dân là công ty và dân thực hiện chủ B. Dân công ty là dân là chủ C. Không sở hữu câu vấn đáp đúng D. Dân công ty là dân thực hiện chủ

Xem thêm: tóp mỡ triều khúc

4. Thêm cụm kể từ tương thích nhập địa điểm trống rỗng của câu sau sẽ được vấn đề đúng: “Khác với nền dân công ty tư sản, ... của nền dân công ty xã hội công ty tức thị triển khai chế độ công hữu về tư liệu phát triển hầu hết và triển khai chính sách phân phối quyền lợi theo kết ngược làm việc là công ty yếu” A. Bản hóa học chủ yếu trị B. Không sở hữu câu vấn đáp đúng C. Bản hóa học tư tưởng – văn hóa truyền thống – xã hội D. Bản hóa học kinh tế

5. Phạm trù dân công ty xuất hiện tại khi nào? A. Ngay kể từ khi sở hữu xã hội loại người B. Học thuyết Mác đi ra đời C. Khi sở hữu non nước vô sản D. Khi sở hữu căn nhà nước

6. Nhà nước xã hội công ty nghĩa là: A. Thực hiện tại công dụng trấn áp vào vai trò đưa ra quyết định trong các công việc giữ lại vị thế của giai cấp cầm quyền sở hữu tư liệu phát triển hầu hết của xã hội B. Sự cai trị chủ yếu trị thuộc sở hữu giai cung cấp người công nhân, bởi cơ hội social công ty nghĩa sản sinh đi ra và sở hữu thiên chức xây cất thành công xuất sắc công ty nghĩa xã hội C. Không sở hữu câu vấn đáp đúng D. Nhà nước của thiểu số cai trị so với hầu như quần chúng. # lao động