cộng phân số khác mẫu

Sách giáo khoa lớp 5 - Chân trời tạo nên (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ khá đầy đủ những môn

Bạn đang xem: cộng phân số khác mẫu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Thực hành Câu 1

Tính.

a) $\frac{1}{6} + \frac{2}{3}$                                  

b) $\frac{3}{5} + \frac{9}{{20}}$                            

c) $\frac{3}{8} + \frac{3}{{24}}$

Phương pháp giải:

Muốn nằm trong nhì phân số không giống kiểu mẫu số, tao quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{6} + \frac{2}{3} = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{{1 + 4}}{6} = \frac{5}{6}$

b) $\frac{3}{5} + \frac{9}{{20}} = \frac{{12}}{{20}} + \frac{9}{{20}} = \frac{{12 + 9}}{{20}} = \frac{{21}}{{20}}$

c) $\frac{3}{8} + \frac{3}{{24}} = \frac{9}{{24}} + \frac{3}{{24}} = \frac{{9 + 3}}{{24}} = \frac{{12}}{{24}} = \frac{1}{2}$

Quảng cáo

Luyện luyện Câu 1

Tính.

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$         

b) $\frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} + \frac{2}{{12}}$

c) $\frac{{19}}{{15}} + 0 + \frac{{11}}{{15}}$

Xem thêm: shop tặng nick liên quân miễn phí

Phương pháp giải:

Nhóm những phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số cùng nhau rồi tính.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$   

b) $\frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} + \frac{2}{{12}} = \left( {\frac{1}{{12}} + \frac{2}{{12}}} \right) + \frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1$

c) $\frac{{19}}{{15}} + 0 + \frac{{11}}{{15}} = \frac{{19 + 11}}{{15}} = \frac{{30}}{{15}} = 2$

Luyện luyện Câu 2

Một xe vận tải giờ đầu chạy được $\frac{2}{5}$ quãng đàng, giờ loại nhì chạy được $\frac{3}{{10}}$ quãng đàng. Hỏi sau nhì giờ, xe vận tải tê liệt chạy được từng nào phần của quãng đường?

Phương pháp giải:

Số phần quãng đàng chạy vô 2 tiếng đồng hồ = Số phần quãng đàng chạy vô giờ đầu + Số phần quãng đàng chạy vô giờ loại hai

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giờ đầu: $\frac{2}{5}$ quãng đường

Giờ loại hai: $\frac{3}{{10}}$ quãng đường

Sau 2 giờ: ? quãng đường

Bài giải

Xem thêm: toán lớp 6 trang 16

Sau nhì giờ, xe vận tải tê liệt chạy được số phần của quãng đàng là:

$\frac{2}{5} + \frac{3}{{10}} = \frac{7}{{10}}$ (quãng đường)

Đáp số: $\frac{7}{{10}}$ quãng đường