Consolation là gì

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ saigonmachinco.com.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Consolation là gì

Or is it that they have sầu been introduced as a kind of consolation prize for having raised the prices of the five sầu existing types?
It does not seem to lớn me to amount khổng lồ more than a kind of consolation prize which one might get if it is agreed khổng lồ.
No consolation prize exists for those who have lost—only the long wait for the next round of bidding.
The wooden spoon—the consolation prize of £10—is a substantial bonus to lớn people who have sầu bought tickets.
That would at least have sầu been a consolation prize for the coal industry if it was khổng lồ be privatised at the very kết thúc of the chain.
Of course that is well worth having but, with all due respect, it is little more than a consolation prize or crumbs from the rich man"s table.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả ý kiến của những chỉnh sửa viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press giỏi của những đơn vị cấp phép.
*Xem thêm: Xét Nghiệm Pap Là Gì Trong Chẩn Đoán Ung Thư Cổ Tử Cung? Những Điều Cần Biết Về Phết Tế Bào Cổ Tử Cung Pap

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Up To Now Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? Up Until Now

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu