cpi là chỉ số gì

I. Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng (CPI)

Bạn đang xem: cpi là chỉ số gì

1. Khái niệm, cách thức tính

CPI là tiêu chí kha khá (tính vì chưng %) phản ánh Xu thế và cường độ dịch chuyển giá thành cộng đồng theo gót thời hạn của những loại sản phẩm hoá và cty chi tiêu và sử dụng hằng ngày của những người dân.

Danh mục sản phẩm hoá và cty thay mặt đại diện bao gồm những sản phẩm và cty đa số, thay mặt đại diện cho tới chi tiêu và sử dụng của dân ở nhập một tiến trình chắc chắn, được dùng nhằm khảo sát tích lũy giá chỉ lịch, đáp ứng tính CPI.

Quyền số tính CPI là tỷ trọng đầu tư chi tiêu cho những group sản phẩm hoá và cty nhập tổng đầu tư chi tiêu của dân ở của năm được lựa chọn thực hiện gốc đối chiếu. Quyền số này được dùng cố định và thắt chặt nhập 5 năm.

Sau từng chu kỳ luân hồi 5 năm, hạng mục sản phẩm thay mặt đại diện, quyền số lại được update cho tới phù phù hợp với thị ngôi trường chi tiêu và sử dụng và tổ chức cơ cấu đầu tư chi tiêu cho tới cuộc sống hằng ngày của những người dân nhập thời kỳ lúc này.

Công thức tính:

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng được xem toán theo gót công thức Laspeyres trung bình nhân gia quyền với dạng tổng quát mắng như sau:

Trong đó:         : Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng kỳ report (t) đối với kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

                        ,  : Giá chi tiêu và sử dụng kỳ report t và kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

                         : Quyền số kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

                         là đầu tư chi tiêu người sử dụng ở kỳ gốc cố định và thắt chặt (0);

             n là số sản phẩm.

2. Phương pháp tính chỉ số giá chỉ chi phí dùng

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng được xem kể từ thành quả khảo sát giá chỉ chi tiêu và sử dụng của từng tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương. Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng được xem vì chưng cách thức trung bình nhân gia quyền thân thiết nút dịch chuyển giá chỉ của những group sản phẩm với quyền số ứng.

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của những tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương được xem vì chưng cách thức trung bình nhân gia quyền thân thiết chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của từng group sản phẩm & hàng hóa và cty chi tiêu và sử dụng được lựa chọn khảo sát với quyền số ứng.

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của 6 vùng tài chính được xem vì chưng cách thức trung bình nhân gia quyền thân thiết chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của từng tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương nhập vùng với quyền số ứng.

Chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của toàn nước được xem vì chưng cách thức trung bình nhân gia quyền thân thiết chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng của những vùng tài chính với quyền số ứng.

3. Phân tổ đa số

– Danh mục sản phẩm & hàng hóa chi tiêu và sử dụng cá thể theo gót mục tiêu dùng (COICOP);

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

Xem thêm: anh ơi có phải ngoài trời đang mưa

4. Kỳ công bố: Tháng.

5. Nguồn số liệu

– Điều tra giá chỉ chi tiêu và sử dụng (CPI);

– Khảo sát nút sinh sống dân ở nước ta.

6. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

II. Chỉ số giá chỉ vàng, chỉ số giá chỉ Đô la Mỹ

1. Khái niệm, cách thức tính

Chỉ số giá chỉ vàng, chỉ số giá chỉ Đô la Mỹ là tiêu chí kha khá (tính vì chưng %) phản ánh Xu thế và cường độ dịch chuyển giá chỉ theo gót thời hạn của sản phẩm vàng và Đô la Mỹ bên trên thị ngôi trường.

– Phương pháp tính

Giá vàng và Đô la Mỹ được tích lũy mỗi tháng bên trên những điểm kinh doanh nhỏ, giá chỉ trung bình được xem vì chưng trung bình giá chỉ những ngày nhập mon.

Chỉ số giá chỉ vàng và chỉ số Đô la Mỹ được xem theo gót công thức sau:

Trong đó:

   : Chỉ số giá chỉ vàng hoặc Đô la Mỹ mon report (t) đối với mon trước mon report (t-1);

: Giá trung bình vàng hoặc Đô la Mỹ mon report (t);

     : Giá trung bình vàng hoặc Đô la Mỹ mon trước mon report (t-1);

2. Phân tổ ngôi nhà yếu

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương;

– Vùng tài chính.

3. Kỳ công bố: Tháng.

4. Nguồn số liệu: Điều tra giá chỉ chi tiêu và sử dụng (CPI).

5. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

Xem thêm: cách lấy lại ảnh đã xóa vĩnh viễn trên iphone