dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh

Câu hỏi:

27/03/2020 43,262

Bạn đang xem: dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2

Đáp án chủ yếu xác

D. KCl, H2SO4, H2O, MgCl2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm những bazơ mạnh, axit mạnh và đa số những muối hạt.

⟹ H3PO4, H2S, H2O là hóa học năng lượng điện li yếu hèn.

⟹ Đáp án C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào là sau đây chỉ bao gồm hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3

B. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl

Câu 2:

Phương trình năng lượng điện li nào là sau đây ghi chép không đúng?

A. HCl → H++Cl-

B. CH3COOH  CH3COO-+H+

C. H3PO4 → 3H++3PO43-

D. Na3PO4 → 3Na++PO43-

Câu 3:

Xem thêm: 60 parsecs việt hóa

Phương trình năng lượng điện li nào là sau đây được ghi chép đúng?

A. H2SO4   H+ + HSO4-

B. H2SO3 → 2H+ + SO32-

C. K2 2K+ + S2-

DH2CO3  H+ + HCO3-

Câu 4:

Dãy hóa học nào là tại đây, nội địa đều là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Câu 5:

Những muối hạt đem năng lực năng lượng điện li trọn vẹn nội địa là:

A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

B. HgCl2, CH3COONa, Na2S, (NH4)2CO

C. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, AlCl3

D. Hg(CN)2, HgCl2, CuSO4, NaNO3

Câu 6:

Cho những chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các hóa học năng lượng điện li yếu hèn là:

A. H2O, HCOOH, CuSO4

B. HCOOH, CuSO4

C. H2O, HCOOH

Xem thêm: buồn stt thất vọng về một người

D. H2O, NaCl, HCOOH, CuSO4