đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

TOP 7 đề đánh giá giờ đồng hồ Anh 2 học tập kì 1 những cỗ sách

Bộ 5 đề đánh giá môn Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sở hữu đáp án tiếp sau đây trực thuộc cỗ đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm học tập 2023 - 2024 vì thế VnDoc.com tổ hợp và đăng tải. Đề đánh giá Tiếng Anh 2 bao gồm nhiều loại bài xích tập dượt không giống nhau hùn học viên lớp 2 ôn tập dượt kỹ năng vẫn học tập hiệu suất cao và đạt điểm trên cao vô kì thi đua cuối học tập kì 1 tiếp đây.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 học kì 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 i-Learn Smart Start 2 số 1

Look at the picture and complete the words

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

1. _ a _

2. g _ _ t

3. _ c _ o p _ s

1. What shape

A. vĩ đại music

2. How

B. is it?

3. Hands

C. are you from?

4. Listen

D. are you?

5. Where

E. down

Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. pig/ It’s/ a/ ./

____________________________________________

2. My/ Linda/ is/ name/ ./

____________________________________________

3. many/ circles/ How/ there/ are/ ?/

____________________________________________

Xem đáp án

1. It’s a pig.

2. My name is Linda.

3. How many circles are there?

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp hai năm 2023 - 2024 số 2

I/ Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

1. _ a i l

2. b _ k e

3. s _ a

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

4. _ a s t a

5. _ a i n b o w

6. k _ t e

II/ Look at the picture and write

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

What can you see?

_____________________

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Is he riding a bike?

_____________________

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 sách Kết nối học thức - Đề 1

Let’s look at the _____________

III/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. pizza/ yummy/ The/ is/ ./

___________________________________

2. she/ Is/ a/ flying/ kite/ ?/

___________________________________

3. rainbow/ I/ see/ can/ a/ ./

___________________________________

-The end-

Đáp án đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 đằm thắm học tập kì 1 số ít 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. sail

2. bike

3. sea

4. pasta

5. rainbow

6. kite

II/ Look at the picture and write

1. I can see river

2. No, he isn’t

3. Let’s look at the kitten

III/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. The pizza is yummy.

2. Is she flying a kite?

3. I can see a rainbow.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. chips

B. chicken

C. rain

2. A. mother

B. dress

C. father

3. A. ball

B. bread

C. chocolate

4. A. grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. this/ What/ is/?

2. is/ that/ What/?

3. is/ that/ a/ ruler/.

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5. Yes,/ is/ it/ ./

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7. / book/ Is/ it/ a?

8. Is/ this/ rubber/ a?

9. isn’t/ No,/ it/ ./

III. Đếm và viết

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

1. ___________ cars

2. ___________ cats

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 2 sở hữu đáp án

3. ___________ crayons

4. ___________ dwarfs

Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 số 3

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. C

2. B

3. A

4. A

II. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. What is this?

2. What is that?

3. That is a ruler.

4. Is it a pencil case?

5. Yes, it is.

6. Is this an umbrella?

7. Is it a book?

8. Is this a rubber?

9. No, it isn't.

III. Đếm và viết

1. three cars

2. five cats

3. two crayons

4. seven dwarfs

Đề giờ đồng hồ Anh ôn thi đua học tập kì 1 lớp hai năm 2023 - 2024 số 4

Question 1: Match. (Nối)

Xem thêm: anh 8 unit 5 looking back

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sở hữu đáp án

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở thành những kể từ sau)

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sở hữu đáp án

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn trở thành những câu sau)

Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sở hữu đáp án

Đáp án Đề giờ đồng hồ Anh ôn thi đua học tập kì 1 lớp 2 số 4

Question 1: Match. (Nối)

1. ball

2. train

3. brother

4. chocolate

5. read

6. park

Question 2: Complete the words. (Hoàn trở thành những kể từ sau)

1. brown bread

2. hall

3. dress

4. car

Question 3:

a. Look! There is lots of rain.

b. I lượt thích chicken.

c. I lượt thích chips.

d. Clean your teeth, please.

e. Wash your feet, please.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối học thức số 5

Exercise 1: Look and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ e _

2. k _ t _ _ n

3. f _ _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

4. c l _ s _ r _ _ m

5. _ u i _ e

6. _ a _ t _

Exercise 2: Look at the pictures and answer these following questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối tri thức

1. How many people are there?

___________________________________

2. Does the girl have milk?

___________________________________

3. Is the boy eating banana?

___________________________________

Exercise 3: Reorder words vĩ đại have correct sentences

1. see?/ What/ you/ can/

___________________________________

2. see/can/ I/ road/ a/ ./

___________________________________

3. there/ Is/ box/ a/ ?/

___________________________________

4. yummy/ The/ is/ pizza/ ./

___________________________________

5. are/ Here/ you/ ./

___________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Kết nối học thức số 5

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 6

I. Count and write

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. ______________

2. ______________

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

ề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. ______________

4. ______________

II. Look and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. b _ n _ _a s

2. _ o o _ i e _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

3. _ r _ g

4. _ i n _

III. Look at the picture and answer the following questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./

__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 7

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. mom

B. sister

C. happy

D. grandpa

2. A. dresss

B. shorts

C. T-shirt

D. hungry

3. A. day

B. Monday

C. Wednesday

D. Sunday

Exercise 2: Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

1. _ h i _ _ t _

2. s _ c _ s

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

3. n _ c _

4. q _ e _ n

Exercise 3: Look at the pictures and answer the questions

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 sách Chân trời phát minh - Đề 1

1. How many people are there?

_______________________________

2. Is she wearing a dress?

_______________________________

3. What are they eating?

_______________________________

Exercise 4: Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. old/ you/ How/ are/ ?/

_______________________________

2. Is/ mom/ your/ this/ ?/

_______________________________

3. these/ Are/ shoes/ his/ ?/

Xem thêm: đại học hồng đức xét học bạ 2022

_______________________________

*Tải tệp tin nhằm coi chi tiết*

Trên đấy là toàn cỗ nội dung của đề thi đua học tập kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 2 sở hữu đáp án.