de thi tiếng anh lớp 3 học kì 2Để học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 3, phần tiếp sau đây liệt kê Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2023 sách mới nhất Kết nối học thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời tạo nên (Family and Friends), iLearn Smart Start sở hữu đáp án, cực sát đề đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt và đạt thành phẩm cao trong những bài xích đua môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bạn đang xem: de thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Đề đua Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trị đề)

1. Listen and tick.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

2. Look, listen and write.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

Quảng cáo

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích vĩ đại drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears vì thế you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family thành viên

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích vĩ đại eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Family and Friends

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Look and write

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

III. Write the words correctly

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

IV. Circle the correct word

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Xem thêm: phim bác sĩ trung quốc

Đề đua Cuối kì 2 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian dối thực hiện bài: ... phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Read and match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What’s this?

a. May I have eggs?

2. What vì thế you want vĩ đại eat?

b. No, thank you

3. Can I eat a cookie?

c. It’s Tom’s monster

4. Would you lượt thích some pizza?

d. It’s on the chair

5. Where’s the helicopter?

e. Yes, you can

6. Where’s are you going?

f. Go straight

7. Where’s the zoo?

g. She’s shopping at the market

8. How vì thế I get vĩ đại the lake?

h. I’m going vĩ đại the park

9. What’s Mom doing?

i. It’s sunny

10. How’ s the weather?

j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai's house

There are five rooms in my house. There's one kitchen and one big living room. There's a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There's a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There's one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai's house.

2. There are three …………………….

3. Mai's bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: "Tom, let's eat! Here, have some pizza. And you don't have a drink. Here, have some smoothie ."

Tom: "Oh, you don't have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don't have any food. Here, have some fish balls. It's nice vĩ đại share.

Lucy says:

1. Have some fries.  True  False
2. Have some smoothie  True  False

Tom says:

3. Have a sandwich.  True  False
4. It's nice vĩ đại share.  True  False

IV. Reorder the words.

1. and / thunder / There's / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I'm / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trị đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and bầm. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Xem tăng cỗ Đề đua Tiếng Anh lớp 3 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023
 • Top 10 Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023
 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

Đã sở hữu điều giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của lưu diệc phi

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học