even if you don't love me dịch

(Love is Bohemian's child, He never knew any law; If you don't love me, I love you, If I love you, be careful!)!

Tình yêu là người con dòng sản phẩm Bohème, Nó chẳng đời này, chẳng đời này biết luật, nếu anh ko yêu thương tôi, tôi yêu thương anh, nếu như tôi yêu thương anh, hãy coi chừng!

Bạn đang xem: even if you don't love me dịch

Love is a child of Bohemia,it hasn't ever known about laws; If you vì thế not love me, I love you; If I love you, watch out for yourself!

Tình yêu là người con dòngBohème, Nó chẳng đời này, chẳng đời này biết luật, nếu anh ko yêu thương tôi, tôi yêu thương anh, nếu như tôi yêu thương anh, hãy coi chừng!

Xem thêm: hai quốc gia có đường biên giới chung dài nhất

Xem thêm: mu lậu mobile viet hoa

Ôi, một tình yêu nhân hậu và kinh khiếp Ngài giành riêng cho con,và tiếp tục không khi nào rất có thể với vô con nếu Ngài vẫn không yêu thương con!

Even if you don't love me, but please let me stay at your side and let me take care of you forever, alright?”.

Dù mang lại nường không mến ta, tuy nhiên cầu nài nường mang lại ta với thể đứng ở sát bên nường, nhằm ta rất có thể vĩnh viễn chiếu cố nường, dành được hoặc không?”.