fe3o4 + h2so4 loãng

Fe3O4 H2SO4 loãng

Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O được Vndoc biên soạn chỉ dẫn viết lách và cân đối Lúc mang lại Fe3O4 ứng dụng với H2SO4 loãng, sau phản xạ chiếm được 2 muối bột Fe (II) và muối bột Fe (III). Hy vọng mang lại lợi ích mang lại chúng ta nhập quy trình tiếp thu kiến thức, áp dụng giải những dạng thắc mắc tương quan.

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 loãng

>> Mời chúng ta xem thêm tăng một số trong những phương trình liên quan:

  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
  • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
  • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng với H2SO4 loãng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 ứng dụng với H2SO4 loãng

Nhiệt độ

3. Cách tổ chức phản xạ Fe3O4 ứng dụng với H2SO4 loãng

Cho oxit Fe kể từ ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 loãng

4. Hiện tượng sau phản xạ Fe3O4 đi ra Fe2(SO4)3

Chất rắn gray clolor đen thui Sắt III oxit (Fe3O4) tan dần

5. Tính hóa chất của Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu láo phù hợp của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

5.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

5.2. Tính hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên lếu láo phù hợp muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc ứng dụng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Hoà tan oxit Fe kể từ (Fe3O4)  nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được hỗn hợp A. Tìm tuyên bố sai

A. Cho KOH dư nhập hỗn hợp A chiếm được kết tủa nhằm lâu ngoài bầu không khí kết tủa sở hữu lượng tăng lên

B. Dung dịch A ứng dụng được với AgNO3

C. Dung dịch A thực hiện nhạt nhẽo màu sắc dung dịch tím

D. Dung dịch A ko thể hòa tan Cu

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Dung dịch A bao gồm 2 muối bột ion Fe2+ và Fe3+.

Fe2+ thực hiện nhạt nhẽo màu sắc dung dịch tím; Fe3+ hòa tan được Cu:

Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+;

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + A

A + KOH mang lại 2 kết tủa Fe(OH)2; Fe(OH)3.'

FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4

Fe2(SO4)3 + KOH → 2Fe(OH)3 + K2SO4

Để lâu ngoài bầu không khí Fe(OH)2 hóa trở nên Fe(OH)3

Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → Fe(OH)3

Câu 2. Cho lếu láo phù hợp X bao gồm Zn và Fe nhập hỗn hợp axit H2SO4 đặc, rét cho tới Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp Y và một trong những phần Fe ko tan. Chất tan sở hữu nhập hỗn hợp Y là

A. ZnSO4.

B. ZnSO4 và Fe2(SO4)3.

C. ZnSO4 và FeSO4

D. ZnSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình hóa học

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Do Fe ko tan, nên

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4.

Nên hóa học tan nhập hỗn hợp Y gồm:

ZnSO4 và FeSO4.

Câu 3. Chất nào là sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên phù hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng 

C. hỗn hợp AgNO3 dư 

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 4. Dãy những hóa học hỗn hợp nào là trên đây Lúc lấy dư hoàn toàn có thể lão hóa Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, rét, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 đặc, rét nguội

C. Bột lưu hoàng, H2SO4 đặc, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học đúng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 5. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D 

A. Mất màu sắc tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất màu sắc domain authority cam (K2Cr2O7)

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Màu màu sắc hỗn hợp Brom

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 6. Hoà tan không còn và một lượng Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) và hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư) thì những thế tích khí sinh đi ra theo thứ tự là V1 và V2 (đo ở nằm trong điều kiện). Liên hệ thân thích V1 và V2

A. V1 = V2

B. V1 = 2V2

C. V2 = 1,5V1.

D. V2 =3 V1

Xem đáp án

Xem thêm: phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ tứ

Đáp án C

Phương trình phản xạ hóa học

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

1 mol → 1 mol

2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

1 mol → 1,5 mol

Nên V2 = 1,5V1

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo phù hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi lếu láo phù hợp lúc đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 - 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 8. Nguyên tắc luyện thép kể từ gang là

A. sử dụng O2 lão hóa những tạp hóa học C, Si, Phường, S, Mn,.. nhập gang nhằm chiếm được thép.

B. sử dụng hóa học khử CO khử oxit Fe trở nên Fe ở nhiệt độ phỏng cao

C. sử dụng CaO hoặc CaCO3 nhằm khử tạp hóa học Si, Phường, S, Mn,.. nhập gang nhằm chiếm được thép.

D. gia tăng dung lượng cacbon nhập gang nhằm chiếm được thép

Xem đáp án

Đáp án A Nguyên tắc luyện thép kể từ gang là tách dung lượng những tạp hóa học C, Si, Phường, S, Mn, … sở hữu nhập gang bằng phương pháp lão hóa những tạp hóa học ê trở nên oxit rồi trở thành xỉ và tách thoát ra khỏi thép.

Câu 9. Cho sơ loại phản xạ sau: Fe → muối bột X1 → muối bột X2 → muối bột X3 → Fe

X1, X2, X3 là những muối bột của Fe (II)

Theo trật tự X1, X2, X3 theo thứ tự là:

A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4

B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4

C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

D. FeCl2, FeSO4, FeS

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 10. Nhận toan nào là ko chính về kỹ năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ phỏng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe ứng dụng với nước tạo nên Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với nước tạo nên Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ phỏng to hơn 570oC, Fe ứng dụng với nước tạo nên FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko ứng dụng với nước.

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử được khá nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ phỏng to hơn 1000oC, Fe ứng dụng với H2O tạo nên FeO

Câu 11. Nhận toan nào là tại đây sai:

A. Sắt là yếu tắc phổ cập nhất nhập vỏ trái khoáy khu đất.

B. Crom dùng làm mạ thép.

C. Gang và thép đều là kim loại tổng hợp của Fe.

D. Thép sở hữu dung lượng Fe cao hơn nữa gang

Câu 12. Nhận toan nào là tại đây ko đúng

A. Oxi hóa những tạp hóa học nhập gang (Si, Mn, S, P…) trở nên oxit nhằm tách dung lượng của tất cả chúng ta chiếm được thép.

B. Trong công nghiệp tạo ra gang,dung hóa học khử CO nhằm khử oxit Fe ở nhiệt độ phỏng cao.

C. Dùng phèn chua K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O nhằm thực hiện nội địa đục.

D. Quặng nhiều Fe nhất nhập bất ngờ là quặng pirit FeS2

Câu 13. Ngâm một cây đinh Fe tinh khiết nhập hỗn hợp bạc nitrat. Hiện tượng xẩy ra là

A. Fe bị hòa tan một trong những phần, bạc được hóa giải.

B. bạc được hóa giải tuy nhiên Fe ko biến hóa.

C. không tồn tại hóa học nào là sinh đi ra, chỉ mất Fe bị hòa tan.

D. ko xẩy ra hiện tượng lạ gì.

Xem đáp án

Đáp án A

Ngâm một cây đinh Fe tinh khiết nhập hỗn hợp bạc nitrat xẩy ra phản ứng:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

=> Hiện tượng xẩy ra là: Fe bị hòa tan một trong những phần, bạc được hóa giải.

Câu 14. Thực hiện nay những thực nghiệm sau:

(1) Đốt chạc Fe nhập khí clo.

(2) Cho FeO nhập hỗn hợp HNO3 (loãng, dư).

(3) Cho Fe nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư).

(5) Đốt rét lếu láo phù hợp bột Fe và S (trong ĐK không tồn tại oxi).

Số thực nghiệm tạo nên muối bột Fe (II) là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Thí nghiệm tạo nên muối bột Fe (II) là: (3); (4); (5).

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

(2) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

(3) Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4.

(4) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.

(5) Fe + S → FeS.

Xem thêm: phim chiếu rạp tháng 10

...........................

Trên trên đây VnDoc đã lấy cho tới chúng ta cỗ tư liệu đặc biệt hữu ích Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Để sở hữu sản phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc nài trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Luyện thi đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.