further education courses are usually described as either or vocational

Câu hỏi:

13/08/2020 31,114

Bạn đang xem: further education courses are usually described as either or vocational

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Further education courses are usually described as either _______ or vocational.

A. Academic

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

academic (adj): học tập thuật  

practical (adj): thực tiễn       

learning (adj): học

technical (adj): thuộc sở hữu kỹ thuật

Tạm dịch: Các khóa huấn luyện và đào tạo dạy dỗ thông thường được tế bào miêu tả là học tập thuật hoặc học tập nghề nghiệp.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. He was accused of_____his ship two months ago.

A. Deserting

B. Being deserted

C. Having deserted

D. Having been deserted

Câu 2:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. The UK offers a wide range of work-based ________ for students seeking đồ sộ build careers in specific industries.

ALearning

B. Training

C. Exercising

D. competition

Câu 3:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. I object đồ sộ him______private calls on the office phone.

A. Make

Xem thêm: lời bài hát trang ngã tư không đèn

B. To make

C. Making

D. made

Câu 4:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. At most institutions in the UK, the ____starts in September or October and runs until June or July.

A. calendar year

B. academic year

C. leap year

D. gap year

Câu 5:

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence._______his own quấn for such a long time, he found it hard đồ sộ accept orders from another

A. be

B. been

C. being

D. having been

Câu 6:

Identify the one underlined word or phrase. A, B, C or D - that must be changed for the sentence đồ sộ be correct.

The population of (A) the world has been (B) increased (C) faster and faster (D).

AOf

B. Has been

C. Increased

Xem thêm: sư tôn đừng tới đây

D. Faster and faster