he gains impressive achievements at the age of 20

Câu hỏi:

11/08/2020 28,770

Choose the best answer.He gains impressive achievements at the age of trăng tròn.

Bạn đang xem: he gains impressive achievements at the age of 20

AIt is at the age of trăng tròn that he gains impressive achievements.

Đáp án chủ yếu xác

B. It was at the age of trăng tròn that he gains impressive achievements.

C. It is at the age of trăng tròn that he gained impressive achievements.

DIt was at the age of trăng tròn that he gained impressive achievements.

Đáp án:

Động kể từ ở câu vẫn cho rằng “gains” ở thì lúc này đơn nên dùng => is

cụm kể từ nhấn mạnh vấn đề “at the age of 20” và động kể từ ở mệnh đề chủ yếu lưu giữ nguyên

=> It is at the age of trăng tròn that he gains impressive achievements.

Tạm dịch: Vào lứa tuổi trăng tròn anh tớ vẫn đạt được thành công xuất sắc tuyệt vời.

Đáp án nên chọn là: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.Candidates all over the world took part in the competition with great enthusiasm.

A. It is great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

B. It was great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition.

CIt was with great enthusiasm that candidates all over the world took part in the competition

D. It is with great enthusiasm which candidates all over the world take part the competition.

Câu 2:

Choose the best answer.The chef tasted the meat _____ before presenting it lớn the President.

A. Cautious

B. more cautious

Ccautiously

Dmuch cautiously

Xem thêm: soạn anh 8 unit 9 getting started

Câu 3:

Choose the best answer.He spent his summer vacation in Da Lat.

AIt is in Da Lat that he spent his summer vacation

BIt was in Da Lat that he spent his summer vacation

C. It is in Da Lat that he spends his summer vacation

D. It was in Da Lat where he spends his summer vacation.

Câu 4:

Choose the best answer. Although the dish smelt _____, he refused lớn eat and said that he was not hungry.

A. Bad

B. Good

C. Well

D. Worse

Câu 5:

Choose the best answer.Most parents are willing lớn lend their ear lớn their children.

A. They are their children that most parents are willing lớn lend their ear lớn.

B. It is their children that most parents are willing lớn lend their ear to

CThey are their children that most parents are willing lớn lend their ear

D. It is their children that most parents are willing lớn lend their ear.

Câu 6:

Choose the best answer.Your English is improving. It is getting ______.

A. Well

B. Good

C. Much well

Xem thêm: tính đường chéo hình vuông

D. Clearly