he'll give joe a red rose and a lovey dovey poem he wrote

Câu hỏi:

13/08/2021 29,257

Bạn đang xem: he'll give joe a red rose and a lovey dovey poem he wrote

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

He’ll give Joe a red rose and a lovey- dovey poem he wrote.

C. tragic

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

▪️ Lovey – dovey: chăm lo, trìu mến 

A. thất tình

B. hoang dã

C. bi thảm

D. lãng mạn 

Tạm dịch: Anh ấy tiếp tục tặng Joe 1 bông hồng đỏ lòm và 1 bài xích thơ romantic tuy nhiên anh ấy viết

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The biggest fear is that humans might _________ control over robots.

A. lose

B. take

C. keep

D. gain

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The talks were meant lớn break down _________ between the two groups.

A. gates

B. walls

C. barriers

D. fences

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Xem thêm: mũ len nữ đẹp

I saw a terrible accident while I _________ on the beach.

A. am walking

B. was walking

C. walked

D. were walking

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The Japanese market _________ 35 per cent of the company's revenue.

A. lets in

B. accounts for

C. cares for

D. takes in

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I really enjoy being with my father. He has got a really good _________ of humour.

A. sense

B. way

C. mood

D. feeling

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

They had sold out all the tickets _________.

A. until we were arriving at the theater

B. when we arrived at the theater

C. because we have arrived at the theater

Xem thêm: dàn diễn viên trong sự trả thù của người thứ ba

D. in case we had arrived at the theater