i always enjoy our school to france

Câu hỏi:

14/03/2020 24,899

Bạn đang xem: i always enjoy our school to france

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I always enjoy our school _______to France.

Chọn đáp án C

Excursion: chuyến du ngoạn đùa, chuyến thăm hỏi quan liêu (đường ngay sát, group nhỏ)

Journey: duy nhất cuộc hành trình dài nhiều năm hạn

Trip: chỉ chuyến du ngoạn bao gồm cả lên đường và về

Travel: hoạt động và sinh hoạt di chuyển, du ngoạn rằng chung

Tôi thì luôn luôn trực tiếp yêu thích chuyến du ngoạn đùa cho tới Pháp của ngôi trường bọn chúng tôi

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

He was asked lớn account for his presence at the scene of the crime.

A. complain

B. exchange

C. explain

D. arrange

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He felt very tired. However, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain.

A. He felt so sánh tired that he was determined lớn continue lớn climb up the mountain. 

B. Feeling very tired, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain. 

C. As the result of his tiredness, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain. 

D. Tired as he might feel, he was determined lớn continue lớn climb up the mountain.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

“Excuse mạ, is anybody sitting here?” – “________”

A. Sorry, the seat is taken.

B. No, thanks.

Xem thêm: uống cà phê sữa có béo không

C. Yes, I am so sánh glad

D. Yes. You can’t sit here. Go away.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

I usually buy my clothes_____. It’s cheaper kêu ca going lớn the dress maker.

A. on the house

B. off the peg 

C. in public

D. on the shelf

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It is becoming extremely difficult lớn grow enough to feed the worlds rapidly increased population

A. It

B. extremely difficult

C. lớn feed

D. increased population

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Do you know who ___________ the fact that sound travels in waves?

A. invented

B. discovered

C. developed

D. found

Xem thêm: vàng ta bao nhiêu 1 chỉ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK