it is disappointing that we haven't heard from molly

Câu hỏi:

26/05/2023 1,519

Bạn đang xem: it is disappointing that we haven't heard from molly

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: We are disappointed in not hearing from Molly.

Giải thích: disappointed in Ving: tuyệt vọng vì thế điều gì

Dịch: Chúng tôi tuyệt vọng vì thế ko nghe được thông tin về Molly.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm lỗi sai: In contrast vĩ đại my brother is hardworking, I am quite a lazy boy.

Câu 2:

Sửa lỗi sai: It was the day lượt thích any other and martin was doing his normal round as a safeguard.

Câu 3:

Villagers are more kind, friendly and warm-hearted than vãn city _______.

A. dwellers 

B. foreigners

C. beginners

Xem thêm: walkers can unwittingly damage the fragile environment

D. movers

Câu 4:

Reading scientific books is one of my interests.

=> I'm ______.

Câu 5:

When did you first know him?

=> How long ______?

Câu 6:

She put ______ speaking vĩ đại him as long as possible.

A. off

B. over

C. away

D. back

Câu 7:

Immediately after his appointment vĩ đại the post, the new editor fell ill.

Xem thêm: app hẹn hò với người nước ngoài

=> No sooner ___.