lưu hóa cao su buna thu được cao su buna s

Câu hỏi:

01/04/2023 2,661

Bạn đang xem: lưu hóa cao su buna thu được cao su buna s

Cho những tuyên bố sau:

(a) Lưu hóa cao su thiên nhiên buna chiếm được cao su thiên nhiên buna-S.

(b) Dung dịch alanin ko thực hiện thay đổi color quỳ tím.

(c) Xenlulozơ thủy phân được nhập hỗn hợp kiềm, đun rét mướt.

(d) Dầu dừa, dầu vừng và dầu hỏa đều phải sở hữu bộ phận đó là hóa học rộng lớn.

(e) Lực bazơ được bố trí theo đòi trật tự hạn chế dần: metylamin, amoniac, anilin.

Số tuyên bố chính là

A. 2.                          

Đáp án chủ yếu xác

B. 4.                          

C. 3.                          

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

(a) Sai, buna-S pha chế kể từ đồng trùng khớp CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2.

(b) Đúng, alanin là CH3-CH(NH2)-COOH nên hỗn hợp với môi trường thiên nhiên trung tính.

(c) Sai, xenlulozơ thủy phân nhập axit, không xẩy ra thủy phân nhập kiềm.

(d) Sai, dầu dừa, dầu vừng với bộ phận đó là hóa học rộng lớn, còn dầu hỏa chứa chấp hầu hết những hiđrocacbon.

(e) Đúng, gốc no nâng cao tính bazơ, gốc thơm phức thực hiện hạn chế tính bazơ nên CH3NH2 > HNH2 > C6H5NH2

Chọn A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol este X mạch hở với công thức phân tử C5H8O2 nhập hỗn hợp NaOH đun rét mướt, chiếm được ancol Y và 9,4 gam muối hạt cacboxylat. Công thức của Y là

A. C3H5OH.              

B. CH3OH.                

C. C3H7OH.              

D. C2H5OH.

Câu 2:

Số group chức este với nhập phân tử tristearin là

A. 2.                         

B. 4.                          

C. 1.                          

Xem thêm: đường chéo tam giác đều

D. 3.

Câu 3:

Chất nào là tại đây hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ trùng ngưng?

A. Etylen glicol.        

B. Propen.                 

C. Etylamin.              

D. Axit axetic.

Câu 4:

Cho m gam láo phù hợp X bao gồm axit glutamic và glyxin ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp HCl, chiếm được hỗn hợp chứa chấp (m + 21,9) gam láo phù hợp muối hạt. Mặt không giống, mang đến m gam X ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp (m + 22) gam láo phù hợp muối hạt. Giá trị của m là

A. 64,8.                     

B. 59,4.                     

C. 68,2.                     

D. 73,8.

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Trùng phù hợp axit ε-amino caproic chiếm được policaproamit.

B. Trùng dừng axit ađipic với hexametylenđiamin chiếm được nilon-6,6.

C. Poli (etylen terephtalat) được pha chế vì thế phản xạ trùng khớp.

D. Polistiren được pha chế vì thế phản xạ trùng dừng.

Câu 6:

Chất nào là tại đây ko ứng dụng với NaOH nhập dung dịch?

A. CH3-CH2-NH2.                                     

B. H2N-CH2-COOCH3.

C. H2N-CH2-COOH.                                  

Xem thêm: vẽ tranh con người

D. CH3-CH2-NH3Cl.