mệnh đề thời gian

1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn là gì?
Đó là những mệnh đề chính thức vị những liên kể từ chỉ thời hạn như: when (khi, nhập lúc), while, as (trong khi), until, till (cho cho tới khi), as soon as, once (ngay khi), before, by the time (trước khi), after (sau khi),  as long as, so sánh long as (chừng nào là mà), since (từ khi)…
Ví dụ: 
When I was 10 years old, my family moved to lớn Thủ đô New York. (Khi tôi 10 tuổi hạc, mái ấm gia đình tôi gửi cho tới Thủ đô New York.)
My mom was cooking while my dad was talking on the phone. (Mẹ bản thân đang được nấu bếp trong lúc phụ vương đang được thì thầm điện thoại cảm ứng.)

***Lưu ý
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn rất có thể hàng đầu hoặc cuối câu. Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn đứng ở đầu câu tiếp tục ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vị vệt phẩy.

Bạn đang xem: mệnh đề thời gian

2. Sự kết hợp thân mật động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn.

2.1. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn ở thì thời điểm hiện tại đơn.

- Tương lai đơn + until / when / as soon as + Hiện bên trên đơn
Ví dụ:
She won't come until it is 9 o'clock. (Cô ấy sẽ không còn cho tới cho đến 9h.)

- Tương lai triển khai xong + by / by the time + Hiện bên trên đơn
Ví dụ:
I will have waited at the airport by the time she arrives. (Lúc cô ấy cho tới thì tôi tiếp tục đợi ở trường bay rồi.)

2. 2. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn ở thì thời điểm hiện tại triển khai xong.

- Tương lai đơn + after + Hiện bên trên trả thành
Ví dụ:
Linh will work for her father's company after she has graduated from university. 
(Linh tiếp tục thao tác cho doanh nghiệp của phụ vương cô ấy sau thời điểm cô ấy chất lượng tốt nghiệp ĐH.)

2.3. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn ở thì quá khứ đơn.

Xem thêm: dàn diễn viên trong sự trả thù của người thứ ba

- Quá khứ đơn + when/ until/ before/ after/ as soon as + Quá khứ đơn
Ví dụ:
She cried as soon as she heard the news. (Cô ấy khóc ngay trong lúc cô ấy nghe thấy tin cẩn cơ.)

- Quá khứ tiếp nối + when + Quá khứ đơn
Ví dụ:
We were having dinner when she came. (Khi cô ấy cho tới, công ty chúng tôi đang được bữa tối.)

- Hiện bên trên triển khai xong + since + Quá khứ đơn
Ví dụ:
I have played football since I was 7 years old. (Tôi tiếp tục đùa soccer kể từ thời điểm tôi 7 tuổi hạc.)

- Quá khứ triển khai xong + by the time/ before + Quá khứ đơn
Ví dụ:
She had explained everything clearly before we started our work. (Cô ấy tiếp tục phân tích và lý giải tất cả rõ nét trước lúc công ty chúng tôi chính thức việc làm.)

2.4. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn ở thì quá khứ tiếp nối.

- Quá khứ tiếp nối + while + Quá khứ tiếp diễn
Ví dụ:
He was chatting with his friends while his teacher was teaching the lesson. (Cậu ấy thì thầm với chúng ta trong lúc giáo viên đang được giảng bài bác.)

Xem thêm: soạn chữa lỗi diễn đạt

- Quá khứ đơn + while + Quá khứ tiếp diễn
Ví dụ:
The doorbell rang while I was having a shower. (Chuông cửa ngõ reo Lúc tôi đang được tắm.)

2.5. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn ở thì quá khứ triển khai xong.

- Quá khứ đơn + after + Quá khứ trả thành
Ví dụ:
The thiet left after he had stolen her diamond ring. (Tên trộm tách chuồn sau thời điểm hắn tiếp tục lấy trộm cái nhẫn rubi của cô ý ấy.)