Miner là gì

 - 

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ saigonmachinco.com.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Miner là gì

The miners were prepared lớn resort, if not to lớn violence, then lớn acts of civil disobedience và incursions onlớn contested land.
Nevertheless, employees preferred to proceed under the workmen"s compensation act, a preference dramatically shown in the experience of miners.
The miner progressive cross trachồng deviation can be calculated as the integral of the sine of heading deviation with respect to along trachồng distance.
The most important of these were the military & the labour movement, particularly the miners union.
Workers, especially miners, were organized, labor leadership was articulate, they had a clear menu of laws they desired, và workers voted.
While in terms of sheer numbers they could not compete with the miners, they did provide some of the party"s leading figures.
He said that the majority of them were miners & labourers, but the youngest of them were quarriers.
This election occurred during a miners" strike, which forced the government khổng lồ impose a three-day working week.
The larval stage is a leaf miner that feeds on young leaves & creates a blotch mine on the upper surface of the leaf.
In fact some, such as the miners" union, clearly defended traditional sporting recreations such as coursing.
Các quan điểm của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của các biên tập viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press xuất xắc của những đơn vị cấp giấy phép.


Xem thêm: Nước Bưởi Ép Có Tác Dụng Gì, Uống Nước Ép Bưởi Có Tác Dụng Gì

*

lớn walk with large, noticeable movements, especially lớn attract attention or show that you are angry

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tra Tæ°Ì€ " Goosebumps Là Gì, Goosebumps Trong Tiếng Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu