nội dung của hội nghị thành lập đảng

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: nội dung của hội nghị thành lập đảng

Mục 1

I. Hội nghị xây dựng Đảng nằm trong sản Việt Nam

1. Hoàn cảnh

- Các trào lưu đấu tranh giành nội địa như: trào lưu người công nhân, trào lưu dân cày, trào lưu kho bãi khóa của học viên, SV ra mắt rần rộ, tạo ra một làn sóng đấu tranh giành cách mệnh mọi chỗ.

- Ba tổ chức triển khai nằm trong sản thành lập và hoạt động hoạt động và sinh hoạt riêng biệt rẽ, tranh giành giành tác động cùng nhau.

=> Bối cảnh bên trên đề ra đòi hỏi bức thiết là có một Đảng Cộng sản thống nhất nhập toàn nước nhằm chỉ dẫn cách mệnh nước ta.

- Dưới sự công ty trì của Nguyễn Ái Quốc, hội nghị thống nhất 3 tổ chức triển khai nằm trong sản tiếp tục ra mắt bên trên Hương Cảng (Trung Quốc) từ thời điểm ngày 3 cho tới ngày 7-2-1930.

Mục 2, 3

2. Nội dung hội nghị

- Hợp nhất 3 tổ chức triển khai nằm trong sản trở thành một Đảng độc nhất lấy thương hiệu Đảng Cộng sản nước ta.

- Thông qua chuyện Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm lược bởi Nguyễn Ái Quốc khởi thảo => Đây là Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng.

Xem thêm: hình xăm ở tay cho nữ chất

Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản nước ta (1930)

3. Ý nghĩa

- Hội nghị ý nghĩa như một đại hội xây dựng Đảng.

ND chính

Tóm tắt về Hội nghị xây dựng Đảng nằm trong sản Việt Nam: yếu tố hoàn cảnh, nội dung, chân thành và ý nghĩa.

Sơ đồ gia dụng trí tuệ

Sơ đồ gia dụng tư duy Hội nghị xây dựng Đảng nằm trong sản Việt Nam

Loigiaihay.com

Xem thêm: dịch hình ảnh tiếng anh