one of the popular used in smartphones at present is voice recognition

Câu hỏi:

23/03/2020 100,081

Bạn đang xem: one of the popular used in smartphones at present is voice recognition

C. applications

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Kiến thức về kể từ loại

Application /,æplɪ’keɪ∫n/ (n): phần mềm, đơn van lơn việc

Applicant /'æplɪkənt/ (n): người nộp đơn van lơn việc

Applicable /ə'plɪkəbl/ (adj): xứng danh, rất có thể vận dụng được

Apply /ə'plaɪ/ (v): áp dụng

Căn cứ nhập tính kể từ “popular” nên địa điểm trống rỗng cần thiết điền một danh kể từ (theo quy tắc sau tính kể từ là danh kể từ.) => loại đáp án B, D

Tạm dịch: Một trong mỗi phần mềm được dùng phổ cập nhất nhập điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí lúc bấy giờ là phát hiện tiếng nói.

Dựa nhập nghĩa => lựa chọn C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST In meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

 Polish artist Pawel Kuzinsky creates satirical paintings filled with thought-provoking messages about the world.

A. inspirational

B. provocative

C. stimulating

D. universal

Câu 2:

He is _______ influenced by his father and grandfather. His behaviors and
decisions are exactly the same.

A. mightily

B. strongly

C. terribly

D. weakly

Câu 3:

Xem thêm: các trường đại học ở thái nguyên

The issue ________ question is more complex than thở you think.

A. in

B. from

C. on

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST In meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

A.I. techniques help medical doctors vĩ đại discover subtle interactions between medications that put patience in jeopardy because of their serious side effect.

A. at risk

B. in reality

C. under control

D. under pressure

Câu 5:

Many students     ______ school vĩ đại mix up their own businesses and become self-
employed.

A. move out of

B. cut down on

C. drop out of

D. drop in on

Câu 6:

Take a book with you, in case you will have vĩ đại wait for a long time.

A. with

B. in case

C. will have

Xem thêm: tác dụng biện pháp so sánh

D. for a long time