polime nào sau đây là polime thiên nhiên

Câu hỏi:

01/04/2020 49,908

D. Amilozơ.

Bạn đang xem: polime nào sau đây là polime thiên nhiên

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Cao su vạn vật thiên nhiên là polime của isopren chứ cao su đặc isopren là cao su đặc tổng hợp

Do đang được gọi là cao su đặc isopren rồi tức là tổ hợp kể từ isopren nguyên vật liệu là ko bất ngờ rồi

là cao su đặc tổng hợp

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime nào là tại đây nằm trong loại polime thiên nhiên?

A. Polietilen.

B. Polistiren.

C. Tinh bột.

D. Polipropilen.

Câu 2:

Phân tử polime nào là tại đây chỉ chứa chấp nhị yếu tắc C và H?

A. Poli(vinyl axetat).

B. Polietilen.

C. Poliacrilonitrin.

D. Poli(vinyl clorua).

Câu 3:

Polime nào là sau đó là polime phân phối tổng hợp?

A. Tơ olon.

B. Tơ tằm.

Xem thêm: manga tình cảm học đường

C. Tơ nilon-6.

D. Tơ visco.

Câu 4:

Dãy nào là tại đây chỉ chứa chấp những polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua), tinh anh bột, xenlulozơ.

B. Protein, tinh anh bột, polietilen.

C. Protein, xenlulozơ.

D. Protein, tinh anh bôt, xenlulozơ.

Câu 5:

Chất nào là sau đây không phải là polime?

A. Chất Khủng.

B. Xenlulozơ.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Polibuta-1,3-đien.

Câu 6:

Trong bộ phận chất hóa học của polime nào là sau đây không có yếu tắc oxi?

A. Tơ nilon-7.

B. Tơ nilon-6.

C. Tơ olon.

Xem thêm: soạn anh 9 unit 1 skills 1

D. Tơ nilon-6,6.