the rate of urbanization is low the rate of urban growth is high

Câu hỏi:

27/03/2023 10,047

Bạn đang xem: the rate of urbanization is low the rate of urban growth is high

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Giải thích:

A. but: nhưng

B. however: tuy rằng nhiên

C. so: vì vậy, vì như thế vậy

D. therefore: vì vậy, vì như thế vậy

Dịch: Tốc chừng đô thị mới thấp tuy nhiên vận tốc cải cách và phát triển khu đô thị cao.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out vĩ đại be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way vĩ đại ____ energy in the trang chủ.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

Xem thêm: thuyết minh thuật lại một sự kiện

B. reserved

C. assimilated

D. transfromed

Câu 4:

Find the mistake: I came vĩ đại class very early ví the teacher was late due vĩ đại heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

D. due to

Câu 5:

In the last quarter of this year, our entertainment company had a big success in signing a lot of contracts with celebrities.

A. bargains

B. agreements

C. arrangements

D. profits

Câu 6:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

Xem thêm: văn tả bà nội của em lớp 5

D. My daughter is always asking for money every day.