tiếng anh 7 unit 2 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 2 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Complete the sentences with the verbs below.

(Hoàn trở thành câu với động kể từ bên dưới.)

are                            exercise                        avoid                    affects                       keep

1. Healthy food and exercise help people ________ fit.

2. Weather that is too cold or too hot _________ your skin condition.

3. Children should __________ fast food and soft drinks.

4. Bad habits lượt thích eating too much sweetened food and going to tát bed late ________ harmful to tát our health.

5. We can ____________ indoors and outdoors.

Phương pháp giải:

- exercise (v): luyện thể dục

- avoid (v): tránh

- affect (v): hình ảnh hưởng

- keep (v): giữ

Lời giải chi tiết:

1. keep 2. affects 3. avoid 4. are 5. exercise

1. Healthy food and exercise help people keep fit.

(Thức ăn trong lành và luyện thể dục thể thao canh ty quý khách lưu giữ dáng vẻ.)

2. Weather that is too cold or too hot affects your skin condition.

(Thời tiết vượt lên rét hoặc vượt lên rét mướt đều tác động cho tới biểu hiện domain authority của người sử dụng.)

3. Children should avoid fast food and soft drinks.

(Trẻ em nên rời đồ ăn nhanh chóng và nước ngọt.)

4. Bad habits lượt thích eating too much sweetened food and going to tát bed late are harmful to tát our health.

(Những thói thân quen xấu xa như ăn rất nhiều bánh kẹo và lên đường ngủ muộn rất có hại cho tới sức mạnh của tất cả chúng ta.)

5. We can exercise indoors and outdoors.

(Chúng tao rất có thể luyện thể dục thể thao nhập mái ấm và ngoài thiên nhiên.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the words below next to tát their definitions.

(Viết những kể từ sau đây cạnh khái niệm của bọn chúng.)

tidy                           active                         fit                           dirty                              healthy

1. always busy doing things, especially physical activities __________

2. good for your health __________

3. everything in order __________

4. in good shape __________

5. not clean __________

Phương pháp giải:

- tidy (adj): ngăn nắp, gọn gàng gàng

- active (adj): năng động

- fit (adj): cân đối

- dirty (adj): bẩn

- healthy (adj): khỏe mạnh

Lời giải chi tiết:

1. active 2. healthy 3. tidy 4. fit 5. dirty

1. always busy doing things, especially physical activities: active

(luôn tất bật với việc làm, nhất là những sinh hoạt thể chất: năng động)

2. good for your health: healthy

(tốt cho tới sức mạnh của bạn: lành lặn mạnh)

3. everything in order: tidy

(tất cả tất cả theo đòi loại tự: gọn gàng gàng)

4. in good shape: fit

(ở dáng vẻ đẹp: cân nặng đối)

5. not clean: dirty

Xem thêm: lời bài hát em sẽ là cô dâu

(không sạch: bẩn)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar

3. Tick (✓) simple sentences.

(Đánh vệt (✓) nhập câu đơn.)

1. Asians eat a lot of rice, but Europeans don’t.

2. Most children love fast food and soft drinks.

3. There is a lot of fresh air in the countryside.

4. Eat less sweetened food, and you won’t put on weight.

5. Hard-working people often stay fit.

Phương pháp giải:

Câu đơn là câu chỉ bao gồm một công ty ngữ và 1 động kể từ.

Lời giải chi tiết:

1. Asians eat a lot of rice, but Europeans don’t.

(Người châu Á ăn nhiều gạo, tuy nhiên người châu Âu thì ko.)

Câu đem 2 công ty ngữ “Asians”, “Europeans” và 2 động kể từ “eat”, “don’t” => Không nên câu đơn

✓ 2. Most children love fast food and soft drinks.

(Hầu không còn trẻ nhỏ mến món ăn nhanh chóng và nước ngọt.)

Câu có một công ty ngữ “Most children” và 1 động kể từ “love => Câu đơn

✓ 3. There is a lot of fresh air in the countryside.

(Có thật nhiều bầu không khí trong sạch ở vùng quê.)

Câu có một công ty ngữ “There” và 1 động kể từ “is” => Câu đơn

4. Eat less sweetened food, and you won’t put on weight.

(Hãy hạn chế ăn bánh kẹo lại và các bạn sẽ ko tăng cân nặng.)

Câu có một công ty ngữ “you” và 2 động kể từ “eat”, “put” => Không nên câu đơn.

✓ 5. Hard-working people often stay fit.

(Những người thao tác làm việc chịu khó thông thường mạnh bạo.)

Câu có một công ty ngữ “people” và 1 động kể từ “stay” => Câu đơn

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Change the following sentences into simple ones.

(Đổi những câu sau trở thành câu đơn.)

1. You are active, and your brother is active too.

(Bạn linh động, và anh trai các bạn cũng linh động.)

=> Both you and _________________________.

2. Your room looks dark, and it looks untidy too.

(Căn chống của người sử dụng nhìn tối và nhìn cũng không ngăn nắp.)

=> Your room ___________________________.

3. The Japanese work hard, and they exercise regularly.

(Người Nhật thao tác làm việc chịu khó, và chúng ta luyện thể dục thể thao thông thường xuyên.)

=> The Japanese ___________________________.

4. My mother eats a lot of fruit, and she eats a lot of vegetables too.

(Mẹ tôi ăn thật nhiều trái ngược cây, và u cũng ăn thật nhiều rau củ.)

=> My mother eats___________________________.

Lời giải chi tiết:

1. Both you and your brother are active.

(Cả các bạn và anh trai các bạn đều linh động.)

2. Your room looks dark and untidy.

(Phòng của người sử dụng nhìn tối và ko ngăn nắp.)

3. The Japanese work hard and exercise regularly.

Xem thêm: bảo hộ tộc trưởng phe ta

(Người Nhật chịu khó và luyện thể dục thể thao thông thường xuyên.)

4. My mother eats a lot of fruit and vegetables.

(Mẹ tôi ăn thật nhiều hoa quả trái cây và rau quả.)