tiếng anh 7 unit 4 communication


1. Listen and read the dialogue, paying attention to tướng the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What bởi you know? Work in groups and choose the correct answer to tướng each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to tướng the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 4 communication

Video chỉ dẫn giải

Everyday English

Expressing preferences (Thể hiện tại sự yêu thương thích)

1. Listen and read the dialogue, paying attention to tướng the highlighted parts.

(Nghe và gọi đoạn đối thoại, để ý những cụm in đậm.)

Nick: Which bởi you prefer, pop or folk music? 

(Bạn mến nhạc này rộng lớn, nhạc pop hoặc nhạc dân gian?)

Nam:prefer folk music. It has a better beat. 

(Tôi mến nhạc dân gian trá rộng lớn. Nó sở hữu một nhịp hoặc là hơn.)

Nick: And which bởi you like better, modern art or folk art? 

(Và chúng ta mến cái này rộng lớn, thẩm mỹ hiện đại nhất hoặc thẩm mỹ dân gian?)

Nam: I like modern art better. 

(Tôi mến thẩm mỹ hiện đại nhất rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for:

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về sở trường của chúng ta cho)

- painting and taking photos (vẽ và chụp ảnh)

- singing and khiêu vũ (hát và khiêu vũ/ nhảy múa)

Lời giải chi tiết:

A: Which bởi you prefer, singing or dancing? 

(Bạn mến cái này rộng lớn, hát hoặc nhảy?)

B: I prefer singing. 

(Tôi mến hát rộng lớn.)

A: And which bởi you lượt thích better, jazz or pop? 

(Và chúng ta mến cái này rộng lớn, nhạc jazz hoặc nhạc pop?)

B: I lượt thích pop. It has a better beat. 

(Tôi mến nhạc pop. Nó sở hữu nhịp hoặc là hơn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Music and arts in school (Âm nhạc và thẩm mỹ nhập học tập đường)

3. Quiz. What bởi you know? Work in groups and choose the correct answer to tướng each question.

(Bạn sở hữu biết? Làm việc theo gót group và lựa chọn câu vấn đáp đích thị cho từng thắc mắc.)

1. Who is the composer of Viet Nam's national anthem "Tien Quan Ca"?

(Ai là tác giả quốc ca “Tiến Quân ca” của Việt Nam?)

A. Pham Tuyen. (Nhạc sĩ Phạm Tuyên.)

B. Van Cao. (Nhạc sĩ Văn Cao.)

C. An Thuyen. (Nhạc sĩ An Thuyên.)

2. Where in Viet Nam did water puppetry originate?              

(Múa rối nước bắt mối cung cấp kể từ đâu ở Việt Nam?)

A. In the North. (Ở phía Bắc.)

B. In the central region. (Ở miền Trung.)

C. In the South. (Ở miền Nam.)

3. What is Bac Ninh famous for?

(Bắc Ninh phổ biến vì?)

A. Quan Ho singing. (Hát quan tiền bọn họ.)

B. Vi Dam singing. (Hát Ví dặm.)

C. Cal Wong opera. (Hát tuồng.)

4. Mozart is one of the world's greatest _______.

Xem thêm: code huyền thoại hải tặc vip

(Mozart là một trong trong mỗi ______ vĩ đại nhất toàn cầu.)

A. singers (ca sĩ)

B. composers (nhà biên soạn nhạc)

C. poets (nhà thơ)

Lời giải chi tiết:

1. B - Who is the composer of Viet Nam's national anthem "Tien Quan Ca"? => B. Van Cao. 

(Ai là tác giả quốc ca “Tiến Quân ca” của Việt Nam? - Nhạc sĩ Văn Cao.)

2. A - Where in Viet Nam did water puppetry originate?=> A. In the North.              

(Múa rối nước bắt mối cung cấp kể từ đâu ở Việt Nam? - Ở phía Bắc.)

3. What is Bac Ninh famous for? => A. Quan Ho singing.

(Bắc Ninh phổ biến vì? - Hát quan tiền bọn họ.)

4. Mozart is one of the world's greatest composers.

(Mozart là một trong nhập những nhà biên soạn nhạc vĩ đại nhất toàn cầu.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Read the following paragraph. Underline the words related to tướng the topic of arts and music. 

(Đọc đoạn văn sau. Gạch chân những kể từ tương quan cho tới chủ thể thẩm mỹ và music.)

Hi. My name is Susie. I'm from nước Australia. I'm in grade 7. My school teaches arts and music to tướng all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to tướng learn them if you lượt thích. Music and khiêu vũ are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin xin chào. Tên tôi là Susie. Tôi tới từ nước Australia. Tôi đang được học tập lớp 7. Trường tôi dạy dỗ thẩm mỹ và music cho tới toàn bộ học viên. Một số kiểu dáng thẩm mỹ như hội họa hoặc kịch là tùy chọn: bạn cũng có thể lựa chọn học tập bọn chúng nếu như khách hàng mến. Âm nhạc và nhảy đầm là bắt buộc: toàn bộ Shop chúng tôi nên học tập bọn chúng mặt hàng tuần. Trường thậm chí là còn tồn tại một dàn thích hợp xướng, và bọn họ màn trình diễn mỗi tháng. Hình như còn tồn tại những câu lạc cỗ thẩm mỹ không giống nhau, và bạn cũng có thể nhập cuộc ngẫu nhiên câu lạc cỗ này nhập số ê.

Lời giải chi tiết:

Hi. My name is Susie. I'm from nước Australia. I'm in grade 7. My school teaches arts and music to all the students. Some forms of art such as painting or drama are optional: you can choose to tướng learn them if you lượt thích. Music and dancing are compulsory: all of us must study them every week. The school even has a choir, and they perform every month. There are also different art clubs, and you can join any of them. 

- arts and music: nghệ thuật và âm nhạc

- painting (n): vẽ

- drama (n): kịch

- music (n): âm nhạc

- khiêu vũ (n): khiêu vũ

- choir (n): thích hợp xướng

- perform (v): biểu diễn

- art clubs: các câu lạc cỗ nghệ thuật

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

(Làm việc theo gót group. Nói về phong thái bạn làm việc music và thẩm mỹ. So sánh ngôi trường của Susie với ngôi trường của chúng ta. Quý Khách rất có thể dùng lượt thích, as ... as, hoặc different from.)

Lời giải chi tiết:

Hi. My name is Linh. I'm from Vietnam. I'm in grade 7. In daily life, music plays an important role in improving the human spirit. Arts and music are compulsory lượt thích Susie’s school. We must have to tướng study every Wednesday. On Monday. each class has to tướng perform one or more songs in the school meeting. My school is different from Susie’s school. My school doesn’t have a choir. But we also have many arts and music clubs.

Tạm dịch:

Xin xin chào. Tôi thương hiệu là Linh. Tôi tới từ VN. Tôi đang được học tập lớp 7. Trong cuộc sống đời thường hằng ngày, music đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong các việc nâng lên niềm tin thế giới. Nghệ thuật và music là buộc phải như ngôi trường học tập của Susie. Chúng tôi nên học tập nhập loại Tư mặt hàng tuần. Vào loại Hai. từng lớp màn trình diễn một hoặc nhiều bài xích hát nhập cuộc họp toàn ngôi trường. Trường của tôi không giống với ngôi trường của Susie. Trường tôi không tồn tại dàn thích hợp xướng. Nhưng Shop chúng tôi cũng đều có nhiều câu lạc cỗ thẩm mỹ và music.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the gmail and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the gmail again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to tướng have a musical performance to tướng celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to tướng a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to tướng the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to tướng invite someone to tướng a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to tướng go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to tướng complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the sự kiện (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going to tướng organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: hẹn em kiếp sau lời

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.