tiếng anh 7 unit 7 looking back


1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word lớn complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C lớn complete the sentences.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Label each sign.

(Điền thương hiệu cho tới từng biển khơi báo.)

Work in pairs. What does each sign tell us lớn do?

 (Làm việc theo dõi cặp. Mỗi biển khơi báo cho tới tất cả chúng ta biết nên thực hiện gì?)

Example:

1. A "red light" sign means you have lớn stop. 

(Biển báo "đèn đỏ" tức là chúng ta nên tạm dừng.)

Lời giải chi tiết:

1. Red light (Đèn đỏ)

A "red light" sign means you have lớn stop. 

(Biển báo "đèn đỏ" tức là chúng ta nên tạm dừng.)

2. School ahead (Trường học tập ở phía trước)

A "school ahead" sign means there is a school ahead.

(Biển báo "trường học tập phía trước" tức là sở hữu một ngôi trường học tập phía đằng trước.)

3. Hospital ahead (Bệnh viện ở phía đằng trước.)

A "hospital ahead" sign means there is a hospital ahead. 

(Biển báo "bệnh viện phía trước" tức là sở hữu cơ sở y tế phía đằng trước.)

4. Cycle lane (Làn lối giành cho xe cộ đạp)

A "cycle lane" sign means the lane is for cyclists. 

(Biển báo "làn lối giành cho xe cộ đạp" tức là làn lối này dành cho những người cút xe đạp điện.)

5. No left turn (Cấm rẽ trái)

A "no left turn" sign means we must not turn left here. 

(Biển báo "cấm rẽ trái" tức là tất cả chúng ta ko được rẽ ngược ở phía trên.)

6. No cycling (Cấm cút xe cộ đạp)

A "no cycling" sign means we are not allowed lớn cycle. 

(Biển báo "cấm cút xe cộ đạp" tức là tất cả chúng ta ko được phép tắc giẫm xe cộ.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Fill in each gap with one word lớn complete the sentences.

(Điền vào cụ thể từng địa điểm rỗng một kể từ nhằm triển khai xong câu.)

1. A road _______ is anyone who uses a road, such as a pedestrian, cyclist or motorist.

2. Does your dad _______ his motorbike carefully?

3. A _______ is a person travelling in a xế hộp, bus, train,... but not driving.

4. My cousin wants lớn become a pilot. He is learning to _______  planes.

5. We should be careful when the _______ light turns yellow.

Lời giải chi tiết:

1. user

2. ride

3. passenger

4. fly

5. traffic

1. A road user is anyone who uses a road, such as a pedestrian, cyclist or motorist. 

(Người nhập cuộc gửi gắm thông là ngẫu nhiên ai trên đường, ví dụ như người quốc bộ, người cút xe đạp điện hoặc người tinh chỉnh xe cộ máy.)

2. Does your dad ride his motorbike carefully? 

(Bố chúng ta sở hữu cút xe cộ máy cẩn trọng không?)

3. passenger is a person travelling in a xế hộp, bus, train,... but not driving. 

(Hành khách hàng là kẻ cút xe hơi, xe cộ khách hàng, xe lửa,... tuy nhiên ko tài xế.)

4. My cousin wants lớn become a pilot. He is learning to fly planes. 

(Anh bọn họ của tôi ham muốn trở nên phi công. Anh ấy đang được học tập lái máy cất cánh.)

5. We should be careful when the traffic light turns yellow. 

(Chúng tớ nên cẩn trọng Lúc đèn giao thông vận tải đem quý phái gold color.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar

3. Write complete sentences, using these cues.

(Viết những câu hoàn hảo, dùng những khêu gợi ý bên dưới.)

1. over 100 km / my trang chủ town / Ho Chi Minh City.

2. about 25 km / here / my grandparents' house.

3. not very far / our school / the đô thị museum.

4. how far / your house / the gym?

5. it / a long distance / Ha Noi / Ban Gioc Waterfall?

Phương pháp giải:

Sử dụng “It” nhằm chỉ ở mức cách: Chúng tớ dùng It nhằm chỉ khoảng cách giữa trung tâm của 2 con người, 2 điểm.

Ta sở hữu cấu trúc:

- Câu hỏi: How far is it from + place 1 + lớn + place 2?

- Trả lời: It is (+ about) + from + place 1 + lớn + place 2.

- Câu căn vặn Yes/No: Is it (+about) + from + place 1 + lớn + place 2?

Lời giải chi tiết:

1. It is over 100 km from my hometown lớn Ho Chi Minh đô thị.

 (Từ quê bản thân cho tới TP. Hồ Chí Minh Xì Gòn rộng lớn 100 km.)

Giải thích:

- Câu xác minh dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => It is

- Câu xác minh dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => thêm giới kể từ “from” trước vị trí loại nhất “my hometown” (quê mình) và “to” trước vị trí loại nhì “Ho Chi Minh City” (TP. Hồ Chí Minh).

2. It is about 25km from here lớn my grandparents' house. 

(Từ phía trên cho tới ngôi nhà các cụ nước ngoài khoảng chừng 25km.)

Giải thích:

- Câu xác minh dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => It is

- Câu xác minh dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => thêm giới kể từ “from” trước vị trí loại nhất “here” (ở đây) và “to” trước vị trí loại nhì “my grandparents” house (nhà các cụ ngoại).

3. It is not very far from our school lớn the đô thị museum.

 (Từ ngôi trường bọn chúng bản thân cho tới kho lưu trữ bảo tàng TP. Hồ Chí Minh ko xa thẳm lắm.)

Giải thích:

- Câu xác minh dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => It is

- Câu xác minh dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => thêm giới kể từ “from” trước vị trí loại nhất “our school” (trường bọn chúng mình) và “to” trước vị trí loại nhì “the đô thị museum” (bảo tàng trở nên phố).

4. How far is it from your trang chủ lớn the gym? 

(Từ nhà của bạn cho tới chống luyện bao xa?)

Giải thích:

- Câu căn vặn dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => How far is it

- Câu căn vặn sử dụng “It” nhằm chỉ khoảng cách => thêm giới kể từ “from” trước vị trí loại nhất “your home” (nhà của bạn) và “to” trước vị trí loại nhì “the gym” (phòng tập).

5. Is it a long distance from Ha Noi lớn Ban Gioc Waterfall? 

(Từ Hà Nội Thủ Đô cho tới thác Bản Giốc sở hữu xa thẳm không?)

Xem thêm: toán lớp 5 bài 101

Giải thích:

- Câu căn vặn Yes/No dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => Is it

- Câu căn vặn Yes/No dùng “It” nhằm chỉ khoảng cách => thêm giới kể từ “from” trước vị trí loại nhất “Ha Noi” (Hà Nội) và “to” trước vị trí loại nhì “Ban Gioc Waterfall” (Thác Bản Giốc).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Choose A, B, or C lớn complete the sentences.

 (Chọn A, B hoặc C nhằm triển khai xong câu.)

1. You _______ put the rubbish in the waste bins over there.

A. should

B. would

C. shouldn't

2. You ________ be over eighteen lớn ride a motorbike. 

A. would

B. must

C. could

3. Children _______ ride their bikes too fast.

A. mightn't

B. wouldn't

C. shouldn't

4. I am a bit lost. ______ you help mạ, please?

A. Could

B. Should

C. Might

5. You ______ eat sánh many cookies. Too much sugar is bad for you.

A. couldn't

B. wouldn't

C. shouldn't

6. This is a big park. You ______ lập cập or cycle here.

A. should

B. can

C. could 

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. C

4. A

5. C

6. B

1. A

You should put the rubbish in the waste bins over there.

(Bạn nên cho tới rác rưởi vô thùng rác rưởi đằng cơ.)

Giải thích:

- should + V: sử dụng cho những hành vi mang tính chất yêu thương cầu

- would + V: sử dụng cho tới những hành vi theo dõi thói quen

=> put the rubbish in the waste bins … (vứt rác rưởi vô thùng rác)=> should

2. B

You must be over eighteen lớn ride a motorbike. 

(Bạn nên rộng lớn 18 tuổi tác vừa mới được cút xe cộ máy.)

Giải thích:

- would + V: sử dụng cho tới những hành vi theo dõi thói quen

- must + V: dùng làm thao diễn miêu tả sự sẽ phải thực hiện

- could: thông thường sử dụng vô thắc mắc, nhằm mục đích thể hiện một câu nói. đề nghị

=> … be over eighteen lớn ride a motorbike (trên 18 tuổi tác vừa mới được tinh chỉnh xe cộ máy) => must

3. C

Children shouldn’t ride their bikes too fast.

(Trẻ em tránh việc cút xe đạp điện vượt lên trước nhanh chóng.)

Giải thích:

- shouldn’t + V: tránh việc thực hiện gì

- would + V: sử dụng cho tới những hành vi theo dõi thói quen

- could: thông thường sử dụng vô thắc mắc, nhằm mục đích thể hiện một câu nói. đề nghị

=> ride their bikes too fast (lái xe cộ vượt lên trước nhanh)=> shouldn’t

4. A

I am a bit lost. Could you help mạ, please?

(Tôi bị lạc lối. quý khách hàng rất có thể thực hiện ơn canh ty tôi được không?)

Giải thích:

- should + V: sử dụng cho những hành vi mang tính chất yêu thương cầu

- could : thông thường sử dụng vô thắc mắc, nhằm mục đích thể hiện một câu nói. đề nghị

- might: thao diễn miêu tả tài năng rất có thể xẩy ra của việc vật

=> … you help mạ, please? (bạn canh ty tôi với, thực hiện ơn?)=> Could

5. C

You shouldn’t eat sánh many cookies. Too much sugar is bad for you.

(Bạn tránh việc ăn rất nhiều bánh quy. Quá nhiều hàng không đảm bảo chất lượng cho chính mình.)

Giải thích:

- shouldn’t + V: tránh việc thực hiện gì

- would + V: sử dụng cho tới những hành vi theo dõi thói quen

- could: thông thường sử dụng vô thắc mắc, nhằm mục đích thể hiện một câu nói. đề nghị

=> eat sánh many cookies (ăn rất nhiều bánh quy) => shouldn’t

6. B

This is a big park. You can lập cập or cycle here.

(Đây là một trong khu vui chơi công viên rộng lớn. quý khách hàng rất có thể chạy hoặc giẫm xe cộ ở phía trên.)

Giải thích:

 - should + V: sử dụng cho những hành vi mang tính chất đòi hỏi.

- can + V: thao diễn miêu tả tài năng xẩy ra của vấn đề, được chấp nhận ai cơ thực hiện gì

- could: thông thường sử dụng vô thắc mắc, nhằm mục đích thể hiện một câu nói. ý kiến đề xuất.

=>run or cycle here (chạy hoặc giẫm xe cộ ở đây)=> can


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Project

  1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials 3. Show it lớn the class and say:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen lớn the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns lớn ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side vì thế you keep, lớn the right or lớn the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than vãn THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: acc liên quân free

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.