tiếng anh lớp 6 unit 6 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 6 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Write the words/phrases in the box under the pictures.

(Viết kể từ / cụm kể từ vô khuông bên dưới từng hình ảnh.)

wish             fireworks             furniture             fun             special food

Phương pháp giải:

- wish: điều ước

- fireworks: pháo hoa

- furniture: thiết bị nội thất

- fun: niềm vui

- special food: quánh sản

Lời giải chi tiết:

1. fireworks

2. special food

3. fun

4. wish

5. furniture

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Match the verbs with the nouns.

(Nối động kể từ với danh kể từ.)

Verbs

Nouns

1. have

2. visit

3. give

4. make

5. clean

6. watch

a. a wish

b. fireworks

c. the furniture

d. lucky money

e. relatives

f. fun

Lời giải chi tiết:

1. f

2. e

3. d

4. a

5. c

6. b

1 - f. have fun (có niềm vui/ sung sướng vẻ)

2 - e. visit relatives (thăm chúng ta hàng)

3 - d. give lucky money (lì xì)

4 - a. make a wish (ước)

5 - c. clean the furniture (lau chùi nội thất)

6 - b. watch fireworks (xem pháo hoa)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the words in the box.

(Hoàn trở nên những câu với những kể từ vô khuông.)

shopping           clean          peach                  celebrate           food

1. In Viet Nam, we__________Tet in January or February.

Xem thêm: đối tác không chính thức

2. At Tet, we decorate our houses with__________flowers.

3. Children should help their parents to__________ their houses.

4. People tự a lot of __________before Tet.

5. My mother usually cooks special__________during Tet.

Phương pháp giải:

- shopping: mua sắm sắm

- clean (v): dọn dẹp

- peach (n): trái khoáy đào

- celebrate (v): tổ chức triển khai, kỷ niệm

-  food (n): thức ăn

Lời giải chi tiết:

1. celebrate

2. peach

3. clean

4. shopping

5. food

1. In Viet Nam, we celebrate Tet in January or February.

(Ở VN, tất cả chúng ta đón Tết vô mon Giêng hoặc mon Hai.)

2. At Tet, we decorate our houses with peach flowers.

(Tết cho tới, Shop chúng tôi tô điểm ngôi nhà cửa ngõ với hoa móc.)

3. Children should help their parents to clean their houses.

(Trẻ nhỏ nên canh ty phụ huynh dọn dẹp vệ sinh ngôi nhà cửa ngõ.)

4. People tự a lot of shopping before Tet.

(Mọi người sắm sửa thật nhiều trước Tết.)

5. My mother usually cooks special food during Tet.

(Mẹ tôi thông thường nấu nướng những đồ ăn quan trọng trong thời gian ngày Tết.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation: /s/ and /ʃ/

(Phát âm: /s/ và /ʃ/)

4. Listen and repeat the words. 

(Nghe và tái diễn những kể từ.)

shopping                    special                   rice                  spring                    wish                         celebrate

Lời giải chi tiết:

shopping       special        rice

spring            wish          celebrate

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat the poem. Pay attention vĩ đại the sounds /s/ and /ʃ/ in the underlined words.

(Nghe và tái diễn bài bác thơ. Chú ý cho tới âm /s/ và / ʃ/ vô kể từ được gạch men bên dưới.)

Spring is coming!

(Mùa xuân đang được đến!)

Tet is coming!

(Tết đang được đến!)

She sells peach flowers.

(Cô ấy buôn bán hoa móc.)

Her cheeks shine.

(Má cô ấy bừng sáng sủa.)

Her eyes smile.

(Mắt cô ấy biết mỉm cười.)

Her smile is shy.

(Nụ mỉm cười e lệ.)

She sells peach flowers.

(Cô ấy buôn bán hoa móc.)

Từ vựng

1. 

2. 

Xem thêm: khu giải phóng việt bắc ra đời trong

3. 

4. 

5.