trong ngôn ngữ lập trình pascal kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất

Trong ngôn từ xây dựng pascal loại tài liệu này trong số loại sau đem miền độ quý hiếm rộng lớn nhất là 1 trong những trong mỗi bài bác tập luyện được kể bên trên lịch trình Tin học tập lớp 8. Mời quý độc giả nằm trong Hoc365 thám thính hiểu câu nói. trả lời cụ thể nhất vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất

Trong ngôn từ xây dựng Pascal, loại tài liệu này trong số loại sau đem miền độ quý hiếm rộng lớn nhất

Bài tập luyện trắc nghiệm

Trong ngôn từ xây dựng Pascal, loại tài liệu này trong số loại sau đem miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?

A. Byte
B. Longint
C. Word
D. Integer

Trắc nghiệm vô ngôn từ xây dựng Pascal, loại tài liệu này trong số loại sau đem miền độ quý hiếm rộng lớn nhất

Đáp án: B. Longint

Giải thích: Trong ngôn từ xây dựng Pascal, loại tài liệu có mức giá trị miền lớn số 1 là Longint với miền độ quý hiếm dịch chuyển kể từ -2147483648 cho tới 2147483647.

Trong ngôn từ xây dựng Pascal, có tương đối nhiều loại tài liệu không giống nhau, song tiếp tục bao hàm một vài loại tài liệu chuẩn chỉnh được kể tiếp sau đây.

Kiểu Phạm vi giá chỉ trị
Real 2.9e-39..1.7e38
Boolean True, False
Extended 3.4e-4932…1.1e4932
Single 1.5e-45..3.4e38
Comp -9.2e18..9.2e18
Longint -2147483648…2147483647
Double 5.0e-324…1.7e308
Shortint -128…127
String Một chuỗi tối nhiều 255 kí tự
Integer -32768..32767
Byte 0…255
Char Kí tự động bất kì
Word 0…65535

Từ bảng số liệu bên trên hoàn toàn có thể thấy, vô số những đáp án ở bài bác tập luyện trắc nghiệm, tao đơn giản dễ dàng nhận biết Longint đó là loại tài liệu đem số miền lớn số 1 (-2147483648 cho tới 2147483647).

Bài tập luyện trắc nghiệm đem liên quan

Câu 1: Biến X hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 và đổi mới Y hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo này trong số khai báo sau là đích nhất?

A. Var X,Y: byte;
B. Var X,Y: real;
C. Var X: real; Y: byte;
D. Var X: byte; Y: real;

Đáp án: D. Var X: byte; Y: real;

Câu 2: Kiểu tài liệu này đem phạm vi độ quý hiếm nhỏ nhất là gì?

A. Kiểu word
B. Kiểu real
C. Kiểu byte
D. Kiểu integer

Xem thêm: cpi là chỉ số gì

Đáp án: C. Kiểu byte

Câu 3: Trong Pascal khai báo này tại đây đúng?

A. Var tb: real;
B. 4hs: integer;
C. Const x: real;
D. Var r =30;

Đáp án: A. Var tb: real;

Câu 4: Kiểu số vẹn toàn đem phạm vi độ quý hiếm kể từ từng nào cho tới bao nhiêu?

A. 0 cho tới 127
B. -215 cho tới 215 – 1
C. 0 cho tới 255
D. -100000 cho tới 100000

Đáp án: B. -215 cho tới 215 – 1

Câu 5: Câu mệnh lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); tiếp tục in rời khỏi thành phẩm là bao nhiêu?

A. 8
B. y=8
C. y=3
D. 20

Đáp án: B. y=8

Câu 6: Câu mệnh lệnh Writeln(’15*4-30+12=’,15*4-30+12) in rời khỏi screen thành phẩm gì?

A. 15*4-30+12
B. 42
C. 15*4-30+12=42
D. =42

Đáp án: C. 15*4-30+12=42

Trắc nghiệm Tin học tập 8

Trên đó là tập trung những vấn đề trả lời mang lại yếu tố trong ngôn ngữ lập trình pascal kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất. Nếu đem ngẫu nhiên vướng mắc này không giống, nhớ rằng share nằm trong Hoc365 bên trên phần phản hồi bên dưới nhằm sớm được trả lời nhé.

Xem thêm: nữ bác sĩ tâm lý