từ vựng tiếng anh lớp 7

UNIT 1. MY HOBBIES

Sở quí của tôi

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 7

1. a piece of cake (idiom) / əpi:s əv keɪk /: dễ dàng ợt

2. arranging flowers /ə'reɪndʒɪŋ 'flaʊər/: cắm hoa

3. bird-watching (n) / bɜːd wɒtʃɪŋ /: để ý chim chóc

4. board game (n) /bɔːd ɡeɪm /: trò đùa bên trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)

5. carve (v) / kɑːv /: vấp, khắc

6. carved (adj) / kɑːvd /: được vấp, khắc

7. collage (n) / 'kɒlɑːʒ /: một tranh ảnh tạo nên trở nên từ khá nhiều giành giật, hình họa nhỏ

8. eggshell (n) / eɡʃel /: vỏ trứng

9. fragile (adj) / 'frædʒaɪl /: dễ dàng vỡ

10. gardening (n) / 'ɡɑːdənɪŋ /: thực hiện vườn

11. horse-riding (n) / hɔːs, 'raɪdɪŋ /: cưỡi ngựa

12. ice-skating (n) / aɪs, 'skeɪtɪŋ /: trượt băng

13. making model / 'meɪkɪŋ, 'mɒdəl /: thực hiện tế bào hình

14. making pottery / 'meɪkɪŋ 'pɒtəri /: nặn thiết bị gốm

15. melody / 'melədi /: giai điệu

16. monopoly (n) / mə'nɒpəli /: cờ tỉ phú

17. mountain climbing (n) / 'maʊntɪn, 'klaɪmɪŋ /: leo núi

18. share (v) / ʃeər /: phân chia sẻ

19. skating (n) / 'skeɪtɪŋ /: trượt page authority tanh

20. strange (adj) / streɪndʒ /: lạ

21. surfing (n) / 'sɜːfɪŋ /: lướt sóng

22. unique (adj) / jʊˈni:k /: độc đáo

23. unusual (adj) / ʌn'ju:ʒuəl /: không giống thường

UNIT 2. HEALTH

Sức khỏe

1. allergy (n) / 'ælədʒi /: dị ứng

2. calorie(n) / 'kæləri /: calo

3. compound (n) / 'kɒmpaʊnd /: ghép, phức

4. concentrate(v) /'kɒnsəntreɪt /: tập luyện trung

5. conjunction (n) /kən'dʒʌŋkʃən/: liên từ

6. coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt /: kết hợp

7. cough (n) / kɒf /: ho

8. depression (n) / dɪˈpreʃən /: ngán chán nản, buồn rầu

9. diet (adj) / 'daɪət /: ăn kiêng

10. essential (n) / ɪˈsenʃəl /: cần thiết thiết

11. expert (n) / 'ekspɜːt /: chuyên nghiệp gia

12. independent (v) / 'ɪndɪˈpendənt /: song lập, ko phụ thuộc

13. itchy (adj) / 'ɪtʃi /: ngứa, làm cho ngứa

14. junk food (n) / dʒʌŋk fu:d /: món ăn thời gian nhanh, vàng vặt

15. myth (n) / mɪθ /: việc hoang phí đường

16. obesity (adj) / əʊˈbi:sɪti /: phệ phì

17. pay attention / peɪ ə'tenʃən /: xem xét, Note đến

18. put on weight (n) / pʊt ɒn weɪt /: lên cân

19. sickness (n) / 'sɪknəs /: nhức yếu đuối, nhức nhối yếu

20. spot (n) /spɒt /: nhọt nhọt

21. stay in shape / steɪ ɪn ʃeɪp /: lưu giữ dáng vẻ, lưu giữ khung người khoẻ mạnh

22. sunburn (n) / 'sʌnbɜːn /: cháy nắng

23. triathlon (n) / traɪˈæθlɒn /: cuộc tử thi thao phụ vương môn phối hợp

24. vegetarian (n) /,vedʒi’teəriən /: người ăn chay

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Hoạt động đáp ứng nằm trong đồng

1. benefit (n) / 'benɪfɪt /: lợi ích

2. blanket (n) / 'blæŋkɪt /: chăn

3. charitable (adj) / 'tʃærɪtəbl /: kể từ thiện

4. clean up (n, v) / kli:n ʌp /: dọn sạch

5. community service (n) / kə'mju:nəti 'sɜːvɪs /: công ty công cộng

6. disabled people (n) / dɪˈseɪbld ̩ 'pi:pl /: người tàn tật

7. donate (v) / dəʊˈneɪt /: hiến tặng, đóng góp góp

8. elderly people (n) / 'eldəli 'pi:pl /: người cao tuổi

9. graffiti / ɡrə'fi:ti /: hình hoặc chữ vẽ bên trên tường

10. homeless people / 'həʊmləs 'pi:pl /: người vô gia cư

11. interview (n, v) / 'ɪntərvju: /: cuộc phỏng vấn, phỏng vấn

12. make a difference / meɪk ə 'dɪfərəns /: thực hiện thay cho thay đổi (cho chất lượng tốt đẹp mắt hơn)

13. mentor (n) / 'mentɔːr /: thầy phía dẫn

14. mural (n) / 'mjʊərəl /: giành giật khổ sở lớn

15. non-profit organization (n) / nɒn-'prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən /: tổ chức triển khai phi lợi nhuận

16. nursing trang chủ / 'nɜːsɪŋ həʊm /: căn nhà chăm sóc lão

17. organisation (n) /,ɔ:gənai'zeiʃn/: tổ chức

18. service (n) / 'sɜːrvɪs /: dịch vụ

19. shelter (n) / 'ʃeltər /: cái rét, căn nhà tình thương, căn nhà cứu giúp trợ

20. sort (n) /sɔ:t/ : loại, loại, hạng

21. street children (n) / stri:t 'tʃɪldrən /: trẻ nhỏ (lang thang) lối phố

22. đồ sộ be forced / tu: bi: fɔːst /: bị nghiền buộc

23. traffic jam (n) / "træfɪk dʒæm /: ùn tắc giao phó thông

24. tutor (n, v) / 'tju:tər /: thầy dạy dỗ kèm cặp, dạy dỗ kèm

25. volunteer (n, v) / ,vɒlən'tɪər /: người tự nguyện, lên đường tình nguyện

26. use public transport (bus, tube,…): người sử dụng những phương tiện đi lại giao thông vận tải công cộng

27. start a clean-up campaign: trị động một chiến dịch thực hiện sạch

28. plant trees: trồng cây

29. punish people who make graffiti: trị những người dân vẽ bậy

30. raise people’s awareness: nâng lên ý thức của từng người

UNIT 4. MUSIC AND ARTS

Âm nhạc và nghệ thuật

1. anthem (n) / 'ænθəm /: quốc ca

2. atmosphere (n) / 'ætməsfɪər /: bầu không khí, môi trường

3. compose (v) / kəm'pəʊz /: biên soạn, biên soạn

4. composer (n) / kəm'pəʊzər /: căn nhà biên soạn nhạc, nhạc sĩ

5. control (v) / kən'trəʊl /: điều khiển

6. core subject (n) / kɔːr 'sʌbdʒekt /: môn học tập cơ bản

7. country music (n) / 'kʌntri 'mju:zɪk /: nhạc đồng quê

8. curriculum (n) / kə'rɪkjʊləm /: lịch trình học

9. folk music (n) / fəʊk 'mju:zɪk /: nhạc dân gian

10. non-essential (adj) / nɒn-ɪˈsenʃəl /: ko cơ bản

11. opera (n) / 'ɒpərə /: vở nhạc kịch

12. originate (v) / ə'rɪdʒɪneɪt /: bắt nguồn

13. perform (n) / pə'fɔːm /: biểu diễn

14. performance (n) / pə'fɔːməns /: sự trình biểu diễn, buổi biểu diễn

15. photography (n) / fə'tɒɡrəfi /: nhiếp ảnh

16. puppet (n) / 'pʌpɪt /: con cái rối

17. rural (adj) / 'rʊərəl /: nằm trong vùng quê, thôn quê

18. sculpture (n) / 'skʌlptʃər /: chạm trổ, kiệt tác điêu khắc

19. tư vấn (v) /sə'pɔ:t/: nâng đỡ

20. Tick Tac Toe (n) / tɪk tæk təʊ /: trò đùa cờ ca-rô

21. water puppetry (n) / 'wɔːtər 'pʌpɪtrɪ /: múa rối nước

UNIT 5. VIET NAM FOOD AND DRINK

Đồ ăn và đồ uống Việt

1. beat (v) / bi:t /: khuấy trộn, tiến công trộn

2. beef (n) / bi:f /: thịt bò

3. bitter (adj) / 'bɪtə /: đắng

4. broth (n) / brɒθ /: nước xuýt

5. delicious (adj) / dɪˈlɪʃəs /: ngon, thơm sực ngon

6. eel (n) / i:l /: con cái lươn

7. flour (n) / flaʊə /: bột

8. fold (n) / fəʊld /: vội vàng, gập

9. fragrant (adj) / 'freɪɡrənt /: thơm sực, thơm sực phức

10. green tea (n) / ,ɡri:n 'ti: /: trà xanh

11. ham (n) / hæm /: giăm bông

12. noodles (n) / 'nu:dlz /: mì, mì sợi

13. omelette (n) / 'ɒmlət, 'ɒmlɪt /: trứng tráng

14. pancake (n) / 'pænkeɪk /: bánh kếp

15. pepper (n) / 'pepər /: phân tử tiêu

16. pork (n) / pɔːk /: thịt lợn

17. pour (v) / pɔː /: sập, đổ

18. recipe (n) / 'resɪpi /: công thức thực hiện khoản ăn

19. salt (n) / 'sɔːlt /: muối

20. salty (adj) / 'sɔːlti /: đậm, có rất nhiều muối

21. sandwich (n) / 'sænwɪdʒ /: bánh xăng-đúych

22. sauce (n) / sɔːs /: nước xốt

23. sausage (n) / 'sɒsɪdʒ /: xúc xích

24. serve (v) / sɜːv / múc/ xới/: gắp rời khỏi nhằm ăn

25. shrimp (n) / ʃrɪmp /: con cái tôm

26. slice (n) / slaɪs /: miếng mỏng dính, lát mỏng

27. soup (n) / su:p /: súp, canh, cháo

28. sour (adj) / saʊər /: chua

29. spicy (adj) / 'spaɪsi /: cay, nồng

30. spring rolls (n) / sprɪŋ rəʊlz /: nem rán

31. sweet (adj) / swi:t /: ngọt

32. sweet soup (n) / swi:t su:p /: chè

33. tasty (adj) / 'teɪsti /: tràn mùi vị, ngon

34. tofu (n) / 'təʊfu: /: đậu phụ

35. tuna (n) / 'tju:nə /: cá ngừ

36. turmeric (n) / 'tɜːmərɪk /: củ nghệ

37. warm (v) / wɔːm /: hâm nóng

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM

Trường ĐH thứ nhất ở Việt Nam

Xem thêm: hiệp cốt đan tâm tập 1

1. build (v) / bɪld /: xây dựng

2. consider (v) / kən'sɪdər /: coi như

3. consist of (v) / kən'sist əv /: bao hàm/gồm

4. construct (v) / kən'strʌkt /: xây dựng

5. doctor’s stone tablet (n) / 'dɒktərz stəʊn 'tæblət /: bia tiến bộ sĩ

6. erect (v) / i´rekt /: thiết kế lên, dựng lên

7. found (v) / faʊnd /: trở nên lập

8. grow (v) / grəʊ /: trồng, mọc

9. Imperial Academy (n) / ɪm'pɪəriəl ə'kædəmi /: Quốc Tử Giám

10. Khue Van Pavilion (n) / 'pəvɪljən /: Khuê Văn Các

11. locate (v) / ləʊˈkeɪt /: đóng góp, bịa đặt, nhằm ở một vị trí

12. pagoda (n) / pə'ɡəʊdə /: chùa

13. recognise (v) / 'rekəgnaiz /: đồng ý, quá nhận

14. regard (v) / rɪˈɡɑːd /: tiến công giá

15. relic (n) / 'relɪk /: di tích

16. site (n) / saɪt /: địa điểm

17. statue (n) / 'stætʃu: /: tượng

18. surround (v) / sә'raʊnd /: xung quanh, vây quanh

19. take care of (v) / teɪ keər əv /: nhìn nom, siêng sóc

20. Temple of Literature (n) / ’templ əv 'lɪtərɪtʃə /: Văn Miếu

21. World Heritage (n) / wɜːld 'herɪtɪdʒ /: Di sản thế giới

UNIT 7. TRAFFIC

Giao thông

1. cycle (v) /saɪkl/: giẫm xe

2. traffic jam (n) /'træfɪk dʒæm/: sự kẹt xe

3. park (v) /pɑ:k/: đỗ xe

4. pavement (n) /'peɪvmənt/: vỉa hè (cho người lên đường bộ)

5. railway station (n) /'reɪlwei ,steɪ∫n/: căn nhà ga xe cộ lửa

6. safely (adv) /'seɪflɪ/: an toàn

7. safety (n) /'seɪftɪ/: sự an toàn

8. seatbelt (n) /'si:t'belt/: chạc an toàn

9. traffic rule (n) /'træfIk ru:l/: luật giao phó thông

10. train (n) /treɪn/: tàu hỏa

11. roof (n) /ru:f/: nóc xe cộ, cái nhà

12. illegal (adj) /ɪ'li:gl/: bất phù hợp pháp

13. reverse (n) /rɪˈvɜːs/: xoay đầu xe

14. boat (n) /bəʊt/: con cái thuyền

15. fly (v) /flaɪ/: lái máy cất cánh, lên đường bên trên máy bay

16. helicopter (n) /'helɪkɒptər/: máy cất cánh trực thăng

17. triangle (n) /'traɪæŋɡl/: hình tam giác

18. vehicle (n) /'viɪkəl/: xe pháo, phương tiện đi lại giao phó thông

19. plane (n) /pleɪn/: máy bay

20. prohibitive (adj) /prə'hɪbɪtɪv/: cấm (không được làm)

21. road sign /rəʊd saɪn/: đại dương báo giao phó thông

22. ship (n) /ʃɪp/: tàu thủy

23. tricycle (n) /trɑɪsɪkəl/: xe đạp điện phụ vương bánh

UNIT 8. FILMS

Điện ảnh

1. animation (n) /'ænɪˈmeɪʃən/: phim hoạt hoạ

2. critic (n) /'krɪtɪk/: căn nhà phê bình

3. direct (v) /dɪˈrekt/: thực hiện đạo biểu diễn (phim, kịch...)

4. disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: thảm hoạ, tai hoạ

5. documentary (n) /,dɒkjə'mentri/: phim tài liệu

6. entertaining (adj) /,entə'teɪnɪŋ/: thú vị, thực hiện phấn khởi lòng vừa phải ý

7. gripping (adj) /'ɡrɪpɪŋ/: mê hoặc, thú vị

8. hilarious (adj) /hɪˈleəriəs/: hài hước, hài hước

9. horror film (n) /'hɒrə fɪlm /: phim kinh dị

10. must-see (n) /'mʌst si:/: tập phim mê hoặc cần thiết xem

11. poster (n) /'pəʊstə/: áp phích quảng cáo

12. recommend (v) /,rekə'mend /: trình làng, tiến bộ cử

13. review (n) /rɪˈvju:/: bài xích phê bình

14. scary (adj) /:skeəri/: thực hiện ngại hãi, rùng rợn

15. science fiction (sci-fi) (n) /saɪəns fɪkʃən/: phim khoa học tập viễn tưởng

16. star (v) /stɑː/: nhập vai chính

17. survey (n) /'sɜːveɪ/: cuộc khảo sát

18. thriller (n) /'θrɪlə /: phim kinh dị, lắc gân

19. violent (adj) /'vaɪələnt/: có rất nhiều cảnh bạo lực

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Các tiệc tùng bên trên Thế giới

1. festival (n) /'festɪvl/: lễ hội

2. fascinating (adj) /'fæsɪneɪtɪŋ/: thú vị, hấp dẫn

3. religious (adj) /rɪˈlɪdʒəs/: thuộc sở hữu tôn giáo

4. celebrate (v) /'selɪbreɪt/: tổ chức triển khai lễ

5. camp (n,v) /Kæmp/: trại,cắm trại

6. thanksgiving (n) /'θæŋksgɪvɪŋ/: lễ tạ ơn

7. stuffing (n) /'stʌfɪŋ/: nhân nhồi (vào gà)

8. feast (n) /fi:st/: bữa tiệc

9. turkey (n) /'tə:ki/: gà tây

10. gravy (n) /'ɡreɪvi/: nước xốt

11. cranberry (n) /'kranb(ə)ri/: ngược nam giới việt quất

12. seasonal (adj) /'si:zənl/: thuộc sở hữu mùa

13. steep (adj) /sti:p/: dốc

UNIT 10. SOURCES OF ENERGY

Các mối cung cấp năng lượng

1. always (Adj) / 'ɔːlweɪz /: luôn luôn luôn

2. often (Adj) / 'ɒf(ə)n /: thường

3. sometimes (Adj) / 'sʌm.taɪmz /: thỉnh thoảng

4. never (Adj) / 'nevə /: ko bao giờ

5. take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə /: tắm vòi vĩnh tắm hoa sen

6. distance (n) / 'dɪst(ə)ns /: khoảng chừng cách

7. transport (n) / trans'pɔrt /: phương tiện đi lại giao phó thông

8. electricity (n) /,ɪlɛk'trɪsɪti /: điện

9. biogas (n) /'baiou,gæs/: khí sinh học

10. footprint (n) / 'fʊtprɪnt /: dấu tích, vết chân

11. solar (Adj) / 'soʊlər /: (thuộc về) mặt mũi trời

12. carbon dioxide (n) / 'kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /: khí CO2

13. negative (Adj) / 'neɡətɪv /: xấu xí, chi phí cực\14. alternative (Adj) / ɔ:l'tə:nətiv /: hoàn toàn có thể lựa lựa chọn thay cho cho tới vật khác

15. dangerous (Adj) / 'deindʒrəs /: nguy nan hiểm

16. energy (n) / 'enədʒi /: năng lượng

17. hydro (n) / 'haidrou /: thuộc sở hữu nước

18. non-renewable (adj) / ,nɔn ri'nju:əbl /: ko bình phục, ko khởi tạo được

19. plentiful (Adj) / 'plentifl /: phong phú và đa dạng, dồi dào

20. renewable (Adj) / ri'nju:əbl /: bình phục, thực hiện mới mẻ lại

21. source (n) / sɔ:s /: nguồn

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Du lịch nhập tương lai

1. safety (n) /'seɪfti/: Sự an toàn

2. pleasant (a) /'pleznt/: Thoải cái, dễ dàng chịu

3. imaginative (a) /ɪˈmædʒɪnətɪv/: Tưởng tượng

4. traffic jam (n) /'træfɪk dʒæm/: Sự kẹt xe

5. crash (n) /kræʃ/: Va vấp xe cộ, tai nạn đáng tiếc xe

6. fuel (n) /fju:əl/: Nhiên liệu

7. eco-friendly (adj) /'i:kəu 'frendli/: thân thiết thiện với hệ sinh thái xanh, thân thiết thiện với môi trường

8. float (v) /fləut/: Nổi

9. flop (v) /flɔp/: Thất bại

10. hover scooter (n) /'hɔvə 'sku:tə/: một loại phương tiện đi lại dịch chuyển cá thể trượt bên trên mặt mũi đất

11. monowheel (n) /'mɔnouwi:l/: một loại xe đạp điện sở hữu một bánh

12. pedal (v,n) /'pedl/: giẫm, bàn đạp

13. segway (n) /'segwei/: một loại phương tiện đi lại dịch chuyển cá thể bằng phương pháp đẩy chân nhằm chạy bánh xe cộ bên trên mặt mũi đất

14. metro (n) /'metrəʊ/: Xe năng lượng điện ngầm

15. skytrain (n) /skʌɪ treɪn/: Tàu bên trên ko nhập trở nên phố

16. gridlocked (adj) /'grɪdlɑːkt/: Giao thông kẹt cứng

17. pollution (n) /pə'lu:ʃ(ə)n/: Ô nhiễm

18. technology (n) /tek'nɒlədʒi/: Kỹ thuật

UNIT 12. AN OVERCROWDED WORLD

Một trái đất quá nhộn nhịp đúc

1. affect (v) /ə'fekt/: Tác động, hình họa hưởng

2. block (v) /blɑ:k/: Gây ùn tắc

3. cheat (v) /tʃi:t/: Lừa đảo

4. crime (n) /kraim/: Tội phạm

5. criminal (n) /'kriminəl/: Kẻ tội phạm

6. mật độ trùng lặp từ khóa (n) /'densiti/: Mật chừng dân số

7. diverse (adj) /dai'və:s/: Đa dạng

8. effect (n) /i'fekt/: Kết quả

9. explosion (n) /iks'plouƷ ən/: Bùng nổ

10. flea market (n) /fli:'mɑ:kit/: Chợ trời

11. hunger (n) /'hʌɳgər/: Sự đói khát

12. major (adj) /'meiʤər/: Chính, hầu hết, lớn

13. malnutrition (n) /,mælnju:'triʃən/: Bệnh suy dinh thự dưỡng

14. megacity (n) /'megəsiti/: Thành phố lớn

15. overcrowded (Adj) /,ouvə'kraudid/: Quá nhộn nhịp đúc

16. poverty (n) /'pɔvəti/: Sự nghèo đói đói

17. slum (n) /slʌm/: Khu ổ chuột

18. slumdog (n) /slʌmdɔg/: Kẻ sinh sống ở quần thể ổ chuột

Xem thêm: ai chung tình được mãi hợp âm

19. space (n) /speis/: Không gian

20. spacious (Adj) /'speiʃəs/: Rộng rãi

Loigiaihay.com