unit 9 lớp 11 language

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Vocabulary 1

Bạn đang xem: unit 9 lớp 11 language

Video chỉ dẫn giải

1. Write the words or phrases given in the box next lớn their meanings. 

(Viết kể từ hoặc cụm kể từ mang lại nhập khuông sát bên nghĩa của bọn chúng.)

urban                     renewable                     quality of life                      infrastructure                      liveable                     overcrowded                     inhabitat                     sustainable

1. __________

a person that lives in a particular place  

2. __________

the basic system necessary for a country or organisation lớn lập cập smoothly

3. __________

(of a natural resource or source of energy) that is never used up

4. __________

relating lớn towns or cities

5. __________

fit lớn live in

6. __________

able lớn be used without harming the environment

7. __________

able lớn be used without harming the environment

8. __________

the general well-being of individuals and societies

Phương pháp giải:

- urban (adj): thuộc sở hữu trở nên thị

- renewable (adj): hoàn toàn có thể thực hiện mới                     

- quality of life (n): unique cuộc sống                     

- infrastructure (n): hạ tầng hạ tầng                     

- liveable (adj): xứng đáng sống                     

- overcrowded (adj): tấp nập đúc                     

- inhabitat (n): cư dân                    

- sustainable (adj): bền vững

Lời giải chi tiết:

1. inhabitant 2. infrastructure 3. renewable 4. urban
5. liveable 6. sustainable 7. overcrowded 8. quality of life

1. inhabitant: a person that lives in a particular place

(dân cư: một người sinh sống ở một điểm cụ thể)

2. infrastructure: the basic system necessary for a country or organisation lớn lập cập smoothly

(cơ sở hạ tầng: khối hệ thống cơ bạn dạng quan trọng cho 1 vương quốc hoặc tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt thuận lợi)

3. renewable: (of a natural resource or source of energy) that is never used up

(có thể thay cho thế: (của một mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên hoặc một mối cung cấp năng lượng) tuy nhiên ko khi nào được dùng hết)

4. urban: relating lớn towns or cities

(đô thị: tương quan cho tới thị xã hoặc trở nên phố)

5. liveable: fit lớn live in

(có thể sinh sống được: thích hợp nhằm sống)

6. sustainable: able lớn be used without harming the environment

(bền vững: hoàn toàn có thể được dùng tuy nhiên không khiến tổn sợ hãi mang lại môi trường)

7. overcrowded: (of a place) filled with too many people or things

(quá tấp nập đúc: (của một nơi) chứa chấp rất nhiều người hoặc vật)

8. quality of life: the general well-being of individuals and societies

(chất lượng cuộc sống: phúc lợi cộng đồng của cá thể và xã hội)

Quảng cáo

Vocabulary 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the right khuông of the words or phrases in 1.

(Hoàn trở nên câu bởi vì dạng chính của kể từ / cụm kể từ ở bài bác luyện 1.)

1. The main goal of _______ planning is providing a healthier environment for people living in the thành phố.

2. The government needs lớn solve the pollution problems lớn make the thành phố _______.

3. The country's _______ is in poor condition and needs lớn be upgraded.

4. Pollution and heavy traffic are common problems in _______ cities.

5. The original _______ of this island lived a very simple life.

6. The most common _______ sources of energy are the wind and sun.

7. Many researchers claim that yoga practice and physical activities can improve people's _______.

8. Farmers should use _______ methods lớn produce clean and healthy food.

Lời giải chi tiết:

1. urban 2. liveable 3. infrastructure 4. overcrowded
5. inhabitants 6. renewable 7. quality of life 8. sustainable

1. The main goal of urban planning is providing a healthier environment for people living in the thành phố.

(Mục chi tiêu chủ yếu của quy hướng khu đô thị là tạo nên môi trường thiên nhiên thanh khiết rộng lớn cho những người dân sinh sống nhập TP. Hồ Chí Minh.)

2. The government needs lớn solve the pollution problems lớn make the thành phố liveable.

(Chính phủ cần thiết xử lý những yếu tố về độc hại nhằm TP. Hồ Chí Minh là điểm hoàn toàn có thể sinh sống được.)

3. The country's infrastructure is in poor condition and needs lớn be upgraded.     

(Cơ sở hạ tầng của nước nhà đang được nhập hiện tượng bần hàn nàn và rất cần được upgrade.)

4. Pollution and heavy traffic are common problems in overcrowded ities.

(Ô nhiễm và giao thông vận tải là những yếu tố thông dụng ở những TP. Hồ Chí Minh tấp nập dân.)

5. The original inhabitants of this island lived a very simple life.                     

(Những người dân gốc của quần đảo này sinh sống một cuộc sống đời thường vô cùng giản dị và đơn giản.)

6. The most common renewable sources of energy are the wind and sun.

(Các mối cung cấp tích điện khởi tạo thông dụng nhất là dông tố và mặt mũi trời.)

7. Many researchers claim that yoga practice and physical activities can improve people's quality of life.             

(Nhiều mái ấm phân tích nhận định rằng luyện yoga và hoạt động và sinh hoạt thể hóa học hoàn toàn có thể nâng cấp unique cuộc sống đời thường của nhân loại.)

8. Farmers should use sustainable methods lớn produce clean and healthy food.

(Nông dân nên dùng những cách thức vững chắc nhằm tạo ra thức ăn sạch sẽ và thanh khiết.)

Pronunciation 1

Video chỉ dẫn giải

1. Intonation: Question tags (Ngữ điệu: Câu chất vấn đuôi)

Listen and decide whether the question tags in B’s responses have a rising or falling intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) after the question tags.

(Nghe và phát biểu coi những thắc mắc đuôi nhập phần vấn đáp của B đem ngữ điệu lên hoặc xuống. Đánh lốt ↗(ngữ điệu lên) hoặc ↘ (ngữ điệu xuống) sau những thắc mắc đuôi.)

1. A: What a boring lecture!

    (Thật là 1 trong bài bác giảng buồn chán!)

    B: Yes. It was dull, wasn’t it? 

    (Ừ. Nó nhàm ngán, cần không?)

2. A: Please turn down the volume. It’s too loud.

    (Xin hãy hạn chế âm thanh. Ồn quá.)

    B: You don’t lượt thích rock music, bởi you? 

    (Bạn ko mến nhạc rock, chính không?)

3. A: I don’t have any plans for tonight.

    (Tôi không tồn tại plan mang lại tối ni.)

   B: Let’s go lớn the cinema, shall we? 

   (Chúng tao lên đường coi phim chứ?)

4. A: I believe people will have a better life in the future.

    (Tôi tin tưởng rằng người xem sẽ sở hữu được cuộc sống đời thường chất lượng xinh hơn nhập sau này.)

    B: Yes, I agree. Life will be more enjoyable than thở it is today, won’t it? 

    (Đúng vậy, tôi đồng ý. Cuộc sinh sống tiếp tục thú vị rất là nhiều đối với lúc này, chính không?)

5. A: Where can I put these flowers?

    (Tôi hoàn toàn có thể đặt điều những nhành hoa này ở đâu?)

    B: Put them near the window, will you? 

    (Để bọn chúng ngay gần hành lang cửa số, được không?)

Lời giải chi tiết:

1. A: What a boring lecture!

    B: Yes. It was dull, wasn’t it? ↷

2. A: Please turn down the volume. It’s too loud.

    B: You don’t lượt thích rock music, bởi you? ⤻

3. A: I don’t have any plans for tonight.

   B: Let’s go lớn the cinema, shall we? ⤻

4. A: I believe people will have a better life in the future.

    B: Yes, I agree. Life will be more enjoyable than thở it is today, won’t it? ↷

5. A: Where can I put these flowers?

    B: Put them near the window, will you? 

Pronunciation 2

2. Listen and repeat the exchanges in 1.

(Nghe và tái diễn câu vấn đáp ở bài bác luyện 1.)

1. A: What a boring lecture!

   B: Yes. It was dull, wasn’t it? ↷

2. A: Please turn down the volume. It’s too loud.

   B: You don’t lượt thích rock music, bởi you? ⤻

3. A: I don’t have any plans for tonight.

   B: Let’s go lớn the cinema, shall we? ⤻

4. A: I believe people will have a better life in the future.

   B: Yes, I agree. Life will be more enjoyable than thở it is today, won’t it? ↷

5. A: Where can I put these flowers?

   B: Put them near the window, will you? 

Grammar 1

Video chỉ dẫn giải

1. Match the question tags with the statements lớn make complete sentences. 

(Ghép phần chất vấn đuôi với phần câu kề nhằm hoàn thiện câu.) 

1. You've seen that film,

2. I'm not disturbing you,

3. People will travel in solar-powered cars in the future,

4. You have never been lớn Europe,

5. The package has already arrived,

6. I think everyone's going lớn be there,

7. Don't stay up late at night,

8. There'll be no private transport in the future,

a. aren't they?

b. will you?

c. haven't you?

d. have you?

e. will there?

f. won't they?

g. hasn't it?

h. am I?

Phương pháp giải:

Câu chất vấn đuôi: đuôi của thắc mắc tùy theo thì và mái ấm ngữ của mệnh đề chính

Lời giải chi tiết:

1. c

2. h

3. f

Xem thêm: lao tù ác ma

4. d

5. g

6. a

7. b

8. e

1 - c. You’ve seen that film, haven’t you?

(Cậu tiếp tục coi tập phim bại liệt, cần không?)

2 – h.  I'm not disturbing you, am I?

(Tớ ko phiền phức cậu, cần không?)

3 – f. People will travel solar-powered cars in the future, won’t they?

(Mọi người tiếp tục lên đường bởi vì xe pháo xe hơi tích điện mặt mũi trời nhập sau này, cần không?)

4 – d. You have never been lớn Europe, haven’t you?

(Cậu ko khi nào cho tới Châu Âu, cần không?)

5 – g. The package has already arrived, hasn’t it?

(Gói sản phẩm cho tới rồi, cần không?)

6 – a. I think everyone's going lớn be there, aren’t they?

(Tớ suy nghĩ người xem tiếp tục ở bại liệt, cần không?)

7 – b. Don't stay up late at night, will you?

(Đừng ngủ muộn, được chứ?)

8 – e. There'll be no private transport in the future, won’t they?

(Sẽ không tồn tại phương tiện đi lại vận tải đường bộ riêng rẽ nhập sau này, cần không?)

Grammar 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct question tags.

(Hoàn trở nên câu bởi vì thắc mắc đuôi.)

1. There's no milk in the fridge, __________?

2. You can drive a siêu xe, __________?

3. I believe nothing serious has happened, __________?

4. Please give mạ a hand, __________?

5. Let's review the lesson together, __________?

6. I think these are your papers, __________?

7. Somebody's just called my name, __________?

8. Jane has got no problems at work, __________?

Lời giải chi tiết:

1. is there

2. can't you

3. has it

4. will / would / could / won't you

5. shall we

6. aren't they

7. haven't they

8. has she

1. There's no milk in the fridge, is there?

(Không đem sữa trong gầm tủ rét, cần không?)

2. You can drive a siêu xe, can’t you?

(Bạn hoàn toàn có thể tài xế, chính không?)

3. I believe nothing serious has happened, has it?

(Tôi tin tưởng rằng không tồn tại gì nguy hiểm tiếp tục xẩy ra, cần không?)

4. Please give mạ a hand, will / would / could / won't you?

(Làm ơn hãy canh ty tôi, được chứ?)

5. Let's review the lesson together, shall we?

(Bọn bản thân bên cạnh nhau xem xét lại bài học kinh nghiệm này, được chứ?)

6. I think these are your papers, aren’t they?

(Tớ suy nghĩ đó là giấy má của cậu, cần không?)

7. Somebody's just called my name, haven’t they?

(Có ai vừa vặn gọi thương hiệu tớ, chính không?)

8. Jane has got no problems at work, has she?

(Jane ko bắt gặp chuyện gì ở đoạn thực hiện, chính không?)

Grammar 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the if - clauses with the result clauses.

(Ghép những mệnh đề if với những mệnh đề thành quả.)

1. If you freeze water,

2. If you need help,

3. If you remove the battery from your cell phone,

4. If you multiply 1 by 0,

5. If my father leaves work early on Saturday,

6. If you've finished your work,

7. If you are going lớn school today,

8. If you try lớn mix oil and water,

a. you get 0.

b. go home page and take a rest.

c. don't hesitate lớn ask.

d. please pick mạ up on your way.

e. it turns lớn ice.

f. it turns off.

g. the oil goes lớn the top and the water lớn the bottom.

h. he usually goes lớn the thể hình.

Phương pháp giải:

Câu ĐK loại I: If S + V (hiện bên trên đơn), S + will/can/may + V

Lời giải chi tiết:

1. e

2. c

3. f

4. a

5. h

6. b

7. d

8. g

1 – e.  If you freeze water, it turns lớn ice.

(Nếu chúng ta ngừng hoạt động nước, nó sẽ bị phát triển thành đá.)

2 – c. If you need help, don’t hesitate lớn ask.

(Nếu bạn phải giúp sức, chớ ngần quan ngại chất vấn.)

3 – f. If you remove the battery from your cellphone, it turns off.

(Nếu chúng ta toá pin thoát khỏi Smartphone địa hình, Smartphone tiếp tục tắt.)

4 – a. If you multiply 1 by 0, you get 0.

(Nếu chúng ta nhân 1 với 0, các bạn sẽ được 0.)

5 – h. If my father leaves work early on Saturday, he usually goes lớn the thể hình.

(Nếu phụ thân tôi đi làm việc nhập sáng sủa sớm loại 7, phụ thân thông thường cho tới chống luyện thể dục thể thao.)

6 – b. If you've finished your work, go home page and take a rest.

(Nếu chúng ta tiếp tục hoàn thiện việc làm của tôi, hãy về mái ấm và nghỉ dưỡng.)

7 – d. If you are going lớn school today, please pick mạ up on your way.

(Nếu thời điểm hôm nay cậu đến lớp, hãy đón tớ bên trên đàng cho tới.)

8 – g. If you try lớn mix oil and water, the oil goes lớn the top and the water goes lớn bottom.

(Nếu chúng ta cố trộn dầu với nước, dầu tiếp tục nổi lên bên trên và nước tiếp tục xuống lắng bên dưới.)

Grammar 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine the sentences or rewrite them lớn make conditional sentences. Decide whether lớn use type 0 or 1.

(Nối những cặp câu bên dưới đâ  hoặc ghi chép lại bọn chúng trở nên câu ĐK Quyết toan coi bọn chúng nằm trong loại 0 hoặc 1.)

Example:

You get lớn the airport early. Wait for mạ in the lounge.

(Bạn cho tới trường bay sớm. Hãy ngóng tôi ở chống ngóng nhé.)

⇒ If you get lớn the airport early, wait for mạ in the lounge. (type 0)

(Nếu chúng ta cho tới trường bay sớm, đợi tôi ở chống ngóng nhé.) => loại 0

1. The baby is crying. He may be hungry.

(Đứa bé nhỏ đang được khóc. cũng có thể nó đói.)

2. You travel on a budget flight, sánh you have lớn pay for your drinks and food.

(Bạn lên đường du ngoạn bên trên một chuyến cất cánh giá cực rẻ, chính vì thế chúng ta cần trả chi phí mang lại thức uống và đồ ăn của người tiêu dùng.)

3. Whenever the weather is fine. I walk lớn work instead of driving.

(Bất cứ lúc nào khí hậu đẹp nhất, tôi đi dạo đi làm việc thay cho tài xế.)

4. People start using more solar energy. There will be less pollution.

(Mọi người chính thức dùng tích điện mặt mũi trời nhiều hơn thế nữa. Sẽ không nhiều độc hại rộng lớn.)

5. They usually play soccer when they have no homework.

(Họ thông thường đùa soccer khi chúng ta không tồn tại bài bác luyện trong nhà.)

6. You travel by train. It takes five hours lớn get lớn Nha Trang.

(Bạn lên đường du ngoạn bởi vì xe lửa. Phải thất lạc năm giờ nhằm cho tới Nha Trang.)

7. The government plans lớn reduce the use of fossil fuels. Our thành phố will become a more liveable place.

(Chính phủ lên kế hoạch hạn chế dùng nhiên liệu hóa thạch. Thành phố của tất cả chúng ta tiếp tục phát triển thành một điểm dễ dàng sinh sống rộng lớn.)

Phương pháp giải:

Câu ĐK loại O: If + S +V(hiện bên trên đơn), S +V(hiện bên trên đơn)

Câu ĐK loại I: If + S +V(hiện bên trên đơn), S + will/can +V

Lời giải chi tiết:

1. If the baby is crying, he may be hungry. / The baby may be hungry if he is crying. (Type 1)

 (Nếu đứa bé nhỏ khóc, hoàn toàn có thể nó đói.)

2. If you travel on a budget flight, you have lớn pay for your drink and food. (type 0)

(Nếu chúng ta lên đường du ngoạn bên trên một chuyến cất cánh giá cực rẻ, chúng ta cần trả chi phí mang lại thức uống và đồ ăn của người tiêu dùng.)

3. If the weather is fine, I walk lớn work instead of driving. / I walk ... if the weather is fine. (Type 0)

(Nếu khí hậu đẹp nhất, tôi đi dạo nhằm thao tác làm việc thay cho tài xế.)

4. If people start using more solar energy, there will be less pollution. (Type 1)

(Nếu người tao chính thức dùng tích điện mặt mũi trời nhiều hơn thế nữa, thì tiếp tục không nhiều độc hại rộng lớn.)

5. If they have no homework, they usually play soccer. (Type 0)

(Nếu chúng ta không tồn tại bài bác luyện trong nhà, chúng ta thông thường đùa soccer.)

6. If you travel by train, it takes five hours lớn get lớn Nha Trang. (Type 0)

(Nếu chúng ta lên đường du ngoạn bởi vì xe lửa, cần thất lạc 5 giờ nhằm cho tới Nha Trang. )

7. If the government reduces/manages lớn reduce the use of fossil fuels, our thành phố will become a more liveable place. (Type 1)

(Nếu chính phủ nước nhà lên kế hoạch hạn chế dùng nhiên liệu hóa thạch, TP. Hồ Chí Minh của tất cả chúng ta tiếp tục phát triển thành một điểm dễ dàng sinh sống rộng lớn.)

Từ vựng

1. 

2.  

3. 

4. 

Xem thêm: skill 1 unit 8 lớp 8

5. 

6. 

7.