unit 9 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Work in groups. Discuss and answer the questions.

(Làm việc group. Thảo luận và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Where is Bangkok?

(Bangkok ở đâu?)

2. What is Bangkok famous for?

(Bangkok đem gì nổi tiếng?)

Lời giải chi tiết:

1. Bangkok is in central Thailand.

(Bangkok nằm ở vị trí trung tâm Thái Lan.)

2. It' s famous for its temples, markets, shopping centers, silk, street food, friendly people, and many type of entertainment.

(Nó có tiếng với những ngôi thông thường, chợ, trung tâm sắm sửa, lụa, đồ ăn trên phố, người dân thân thiện thiện và nhiều mô hình vui chơi giải trí.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and tick T (True) or F (False).

(Nghe và khắc ghi T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Bangkok is famous for palaces.

2. Things at Chatuchak market are expensive.

3. The float market is on the sea.

4. You can find food stalls all around Bangkok.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Bangkok is famous for its markets and street food.

Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It's only five minutes' walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life.

Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to tát try street food in Bangkok. It's easy to tát find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

Tạm dịch bài xích nghe:

Bangkok có tiếng với những quần thể chợ và ăn uống trên phố.

Ghé thăm hỏi Chatuchak, chợ vào ngày cuối tuần lớn số 1 bên trên toàn cầu. Có rộng lớn 15.000 quầy bán hàng buôn bán gần như là tất cả, với giá cả tương đối mềm. Chỉ cơ hội ngôi nhà ga năm phút quốc bộ. Khi chúng ta truy vấn điều này chợ, bạn cũng có thể thấy 1 phần cuộc sống đời thường của những người dân Thái Lan.

Một mô hình chợ thú vị không giống là chợ nổi bên trên sông. Đừng quên test những đồ ăn trên phố ở Băng Cốc. Thật đơn giản nhằm nhìn thấy những quầy sản phẩm ăn uống hàng ngày bên trên từng Bangkok, đáp ứng những đồ ăn Thái Lan không giống nhau. Chúng thiệt sự thật tuyệt vời.

Lời giải chi tiết:

1. F (markets and street food)

Bangkok is famous for palaces.

(Bangkok có tiếng với những hoàng cung.) => Sai: Bangkok có tiếng về những chợ và ăn uống đàng phố

2. F (cheap)

Things at Chatuchak market are expensive.

(Các khoản vật ở chợ Chatuchak cực kỳ giắt.) => Sai: Chúng rẻ mạt.

3. F (on the river)

The float market is on the sea.

(Chợ nổi trên biển khơi.) => Sai: Chợ nổi bên trên sông.

4. T

You can find food stalls all around Bangkok.

(Bạn rất có thể nhìn thấy những quán ăn từng Bangkok.)

Xem thêm: điện tích điểm là gì

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and fill each gap with ONE word / number.

(Nghe lại và điền vào cụ thể từng khoảng chừng rỗng vày 1 kể từ / số.)

1. Chatuchak market has over ________ stalls.

2. Chatuchak market is about ________ minutes’ walk from the station.

3. You can see part of Thai people's ________ at a market.

4. Street food in Bangkok is ________.

Lời giải chi tiết:

1. 15,000 2. five / 5 3. life 4. delicious

1. Chatuchak market has over 15,000 stalls.

(Chợ Chatuchak đem rộng lớn 15.000 quầy sản phẩm.)

2. Chatuchak market is about 5 minutes’ walk from the station.

(Chợ Chatuchak cơ hội ga khoảng chừng 5 phút quốc bộ.)

3. You can see part of Thai people's life at a market.

(Bạn rất có thể thấy 1 phần cuộc sống đời thường của những người Thái bên trên một khu chợ.)

4. Street food in Bangkok is delicious.

(Thức ăn trên phố ở Bangkok thật tuyệt vời.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Talk about a thành phố in your country, using the questions below as a guide.

(Làm việc group. Nói về một TP.HCM ở vương quốc của người sử dụng, dùng những thắc mắc bên dưới nhằm chỉ dẫn.)

- What thành phố is it?

(Thành phố gì?)

- What is it like? (the weather, the people, the food)

(Nó coi làm sao? (thời tiết, trái đất, thức ăn))

- What can you see and bởi there?

(Bạn rất có thể coi và làm những gì ở đây?)

Lời giải chi tiết:

- It is Hạ Long thành phố.

(Đó là TP.HCM Hạ Long.)

- The weather is cool (the average temperature is over 21oC), the people are friendly and helpful, the food is fresh and delicious.

(Thời tiết thoáng mát (nhiệt chừng tầm bên trên 21oC), người dân thân thiện thiện, hăng hái, món ăn tươi tỉnh ngon.)

- In Hạ Long thành phố, you can visit Hạ Long Bay, go to tát Tuần Châu island, climb Poem mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng pagoda, Hạ Long night market, Quảng Ninh museum.

(Tại TP.HCM Hạ Long, bạn cũng có thể tham ô quan lại Vịnh Hạ Long, cút hòn đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ, thăm hỏi vịnh Bái Tử Long, miếu Bà Vàng, chợ tối Hạ Long, kho lưu trữ bảo tàng Quảng Ninh.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a thành phố. Use the information in 4.

(Viết một tấm bưu thiếp khoảng chừng 50 kể từ về kỳ ngủ của người sử dụng ở một TP.HCM. Sử dụng vấn đề vô 4.)

Lời giải chi tiết:

Dear Mum and Dad,

How are you? I’m having a really great time in Hạ Long thành phố. The weather is cool. People are friendly and helpful. The food, especially seafood, is fresh, cheap and delicious. In Hạ Long thành phố, I can visit Hạ Long Bay, go to tát Tuần Châu island, climb Poem mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng pagoda, Hạ Long night market, Quảng Ninh museum. You should come here one day.

Love,

Trang

Tạm dịch bài xích viết:

Gửi tía và u yêu thương,

Xem thêm: ba tôi là chiến thần

Bố u khỏe mạnh ko ạ? Con đang sẵn có một khoảng chừng thời hạn thực sự tuyệt hảo ở TP.HCM Hạ Long. Thời tiết thoáng mát. Mọi người thân trong gia đình thiện và hăng hái giúp sức. Đồ ăn, nhất là thủy sản tươi tỉnh, rẻ mạt và ngon. Tại TP.HCM Hạ Long, con cái rất có thể tham ô quan lại Vịnh Hạ Long, cút hòn đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ, thăm hỏi vịnh Bái Tử Long, miếu Ba Vàng, chợ tối Hạ Long, kho lưu trữ bảo tàng Quảng Ninh. Thầy u nên cho tới trên đây vào một trong những thời nay cơ ạ.

Yêu cha mẹ,

Trang