we are slowly destroying the earth

Đáp án We are all slowly destroying the earth The seas and rivers

Bài hiểu We are all slowly destroying the earth

Hướng dẫn giải bài xích hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh về Sự đập phá diệt Trái Đất của loại người kèm cặp dịch canh ty những em trả lời vướng mắc bài xích tập dượt hiệu suất cao.

Bạn đang xem: we are slowly destroying the earth

Read the following passage carefully, then choose the correct answers

We are all slowly destroying the earth. The seas and rivers are too dirty lớn swim in. There is sánh much smoke in the air that it is unhealthy lớn live in many of the world’s cities. In one well-known đô thị, for example, poisonous gases from cars pollute the air sánh much that traffic policemen have lớn wear oxygen masks.

We have cut down sánh many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough lớn eat. In certain countries in Asia there is too little rice. Moreover, we tự not take enough care of the countryside. Wild animals are quickly disappearing. For instance, tigers are rare in India now because we have killed too many for them lớn survive. However, it isn’t enough simply lớn talk about the problem. We must act now before it is too late lớn tự anything about it. Join us now. Save the Earth. This is too important lớn ignore.

1. The seas and rivers nowadays __________________.

a. cannot be swum in

b. are less dirty than thở they used lớn be

c. are dirty enough lớn swim in

d. are contaminated

2. Smoke _________________________.

a. is harmful lớn health

b. is full of the big cities

c. causes an healthy life

d. makes life in big cities difficult

3. In one well-known đô thị, traffic policemen have lớn wear oxygen masks ______________________.

a. in order lớn protect themselves from being injured

b. because there are sánh many cars on the streets

c. in spite of poisonous gases

d. because of air pollution

4. Why tự farmers in parts of Africa and Asia not grow enough lớn eat?

a. Because many trees have been planted.

b. Because people cut down many trees.

c. Because there is too little rice

d. Because there are large areas of land that cannot be used.

5. Wild animals are _______________________.

a. in danger of extinction

b. being protected from natural environment

c. killed sánh many that they cannot live in the forests

d. sánh rare that they cannot survive

6. What’s the best title for the passage?

a. Conservation

b. Protect the Nature

c. The Environment

d. Save the Earth

ĐÁP ÁN

1 - a; 2 - d; 3 - d; 4 - d; 5 - a; 6 - d;

Xem thêm: dạ dạ tương kiến bất thức quân tập 1

Read the passage and fill the blank

We are all (1)_______ destroying the earth. The seas and rivers are too dirty lớn swim in. There is sánh much smoke in the air that it is unhealthy lớn live in many of the world’s cities. In one well-known đô thị, for example, poisonous gases (2)__________ cars pollute the air sánh much that traffic policemen have lớn wear oxygen masks.

We have cut down (3)_________ trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough lớn eat. In certain countries in Asia there is too little rice. (4)________, we tự not take enough care of the countryside. Wild animals are quickly disappearing. For instance, tigers are rare in India now because we have killed too many for them lớn survive. However, it isn’t enough simply (5)__________ about the problem. We must act now before it is too late lớn tự anything about it. Join us now. Save the Earth. This is too important lớn ignore.

1. A. slow B. slowly C. slower D. more slowly

2. A. lớn B. for C. from D. about

3. A. too much B. too many C. sánh much D. sánh many

4. A. However B. Finally C. Moreover D. Although

5. A. lớn talk B. lớn talking C. talk D. talking

ĐÁP ÁN

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

Read the following passage carefully, then choose the correct answers

We are all slowly destroying the earth. The seas and rivers are too dirty lớn swim in. There is sánh much smoke in the air that it is unhealthy lớn live in many of the world’s cities. In one well-known đô thị, for example, poisonous gases from cars pollute the air sánh much that traffic policemen have lớn wear oxygen masks.

We have cut down sánh many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough lớn eat. In certain countries in Asia there is too little rice. Moreover, we tự not take enough care of the countryside. Wild animals are quickly disappearing. For instance, tigers are rare in India now because we have killed too many for them lớn survive. However, it isn’t enough simply lớn talk about the problem. We must act now before it is too late lớn tự anything about it. Join us now. Save the Earth. This is too important lớn ignore.

1. What tự traffic policemen have lớn tự, in one well known city?

A. They have lớn cut down many trees.

B. They don't take enough care of the countryside.

C. They have lớn pollute the air.

D. They have lớn wear oxygen masks.

2. The word "well-known" in line 2 the same meaning with ______.

A. polluted B. famous C. happy D. extinct

3. The word "them" in paragraph  2 refer lớn _____

A. tigers B. farmers C. wild animals D. countries

4. Which sentence is not TRUE?

A. Wild animals are slowly disappearing

B. Tigers are rare in India.

C. Many trees have been cut down

D. The seas and rivers are too dirty lớn swim in

5. Why tự farmers in parts of Africa and Asia not grow enough lớn eat?

A. Because people cut down many trees.

B. Because there are large areas of land that can't be used

C. Because there is too little rice

D. Because many trees have been polluted

Đáp án

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - A;

Xem thêm: hình ảnh im lặng

We are all slowly destroying the earth dịch

Tất cả tất cả chúng ta đang được dần dần đập phá diệt ngược khu đất. Biển và sông vượt lên dơ nhằm bơi lội vô. Có thật nhiều sương vô bầu không khí cho nên việc sinh sống ở nhiều thành phố Hồ Chí Minh bên trên trái đất là ko chất lượng mang lại sức mạnh. Ví dụ ở một thành phố Hồ Chí Minh có tiếng, khí độc kể từ xe hơi làm cho độc hại bầu không khí đến mức độ công an giao thông vận tải cần treo mặt mày nạ chăm sóc khí.

Chúng tớ đang được chặt đập phá thật nhiều cây trồng cho tới nỗi giờ phía trên đem những vùng khu đất phí phạm to lớn bên trên từng trái đất. Kết ngược là, dân cày ở những vùng của châu Phi ko thể trồng đầy đủ nhằm ăn. Tại một số trong những vương quốc ở châu Á, đem vượt lên không nhiều gạo. Hơn nữa, tất cả chúng ta ko quan hoài rất đầy đủ cho tới vùng quê. Động vật hoang dại đang được nhanh gọn lẹ bặt tăm. Ví dụ, ở nén Độ lúc này hổ rất ít vì thế tất cả chúng ta đang được làm thịt rất nhiều nhằm bọn chúng sinh sống sót. Tuy nhiên, chỉ giản dị nói đến yếu tố là ko đầy đủ. Chúng tớ cần hành vi ngay lập tức lúc này trước lúc vượt lên muộn nhằm thực hiện bất kể điều gì về nó. Tham gia nằm trong Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức. chỉ vệ ngược khu đất. Vấn đề này là vượt lên cần thiết nhằm bỏ dở.

Trên đấy là Bài hiểu giờ đồng hồ Anh về Việc đập phá diệt Trái khu đất đem đáp án. VnDoc.com kỳ vọng rằng tư liệu giờ đồng hồ Anh bên trên phía trên sẽ hỗ trợ những em ôn luyện khả năng hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng.